Đường chánh pháp luôn dẫy đầy chướng ngại  
Một bước đi bao cạm bẫy chực chờ  
Ngàn cám dỗ, vạn dèm pha tác quái  
Hạnh bồ đề bất thối chuyển tâm như

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.