Search

Bài 1091: Biến Họa Thành Phước – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Các bạn thân mến! Trong Pháp tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta chú trọng vào hơi thở vào ra, an trú Tánh Thấy, Biết của mình trong hơi thở Chánh Niệm này để chúng ta quán chiếu tất cả những hiện tượng gì xảy ra trong tâm của chúng ta, những hiện tượng gì xảy ra trong thân chúng ta. Chúng ta không cần phải đi sâu để phân tích, tìm tòi những cảm xúc hoặc những gì gọi là Tưởng thức gợi lên, nếu chúng ta thấy một hiện tượng gì xảy ra ở trong đầu, xảy ra ở trong thân xác, chỉ đơn giản dừng ở đó nhìn, biết, dùng tâm để thấy, dùng tâm để nhận biết hiện tượng đó đang xảy ra và chúng ta vẫn tiếp tục an trú vào trong hơi thở Chánh Niệm. Khi chúng ta hít vào, chúng ta hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, khi chúng ta thở thì ta thở ra bằng miệng, hóp bụng vào và đồng thời trì mật chú Mu A Mu Sa. Bởi là sự phối hợp giữa tha lực Phật điển và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của chúng ta, nên nhất định mỗi người chúng ta sẽ cảm giác được tha lực năng lượng Từ Bi của Chư Phật sẽ rải xuống thân tâm của chúng ta, sẽ tiếp vào thân tâm của chúng ta. Đây là một cảm xúc thật sự. Tuy nhiên, chúng ta vẫn an trú Tánh Thấy, Biết rằng tha lực đang tiếp vào cơ thể, chúng ta thấy biết và an trú vào hơi thở. Chỉ đơn giản như vậy, cứ quán chiếu, cứ nhìn, cứ thấy, cứ biết và tiếp tục an trú vào hơi thở. Tha lực tác động vào thân cũng là một đề mục rất tốt để cho chúng ta dụng tâm, an trú trong hơi thở Chánh Niệm và quán chiếu nó.

Bây giờ, mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay trái là bàn tay Từ Bi, chúng ta bắt đầu an nhiếp trong hơi thở Chánh Niệm 07 biến vi diệu âm Mu A Mu Sa.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con biến họa thành phước.”

Hít vào bằng mũi, phình bụng, thở từ từ, hóp bụng vào. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật! Bảo Thành và tất cả các bạn chúng ta tiếp được thật nhiều năng lượng.

Nhiều khi, khi chúng ta nói về tiếp năng lượng tha lực Phật điển vào trong cuộc sống của mình, vào trong thân tâm của mình, chúng ta thấy rõ được nhưng không mấy ai thấy rõ được điều đó, bởi khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn thì mỗi người chúng ta thật sự, tất cả chúng ta đều đón nhận được tha lực Phật điển, sự gia trì của Phật lực, một nguồn năng lượng Từ Bi của Chư Phật tuôn tràn vào thân tâm của chúng ta. Đã gọi là năng lượng thì ai trong chúng ta cũng cảm giác được, ai cũng cảm giác được thật sự. Nó không phải là một sự mơ hồ diễn tả để chúng ta quán tưởng nhưng là một sự thật hiện hữu rõ ràng để chúng ta quán chiếu. Quán chiếu, mình tạm hiểu theo một nghĩa thật rõ, chiếu là chiếu soi, rọi đèn vào. Rọi đèn gì? Đèn Trí Tuệ. Quán là nhìn vào cùng với đèn Trí Tuệ, nhìn thật rõ bởi ta có ánh sáng của Trí Tuệ, của tha lực nên chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về những hiện tượng mà tha lực tác động vào thân tâm của chúng ta. Và bất cứ ai tu Thất Bảo Huyền Môn đều có cảm nhận tha lực tác động vào thân. Chúng ta lấy đề mục của tha lực đó tác động vào thân tâm để dùng Tánh Thấy, Biết của tâm chúng ta, an trú vào trong hơi thở Chánh Niệm, để nhìn sự hoạt động của tha lực phối hợp với tự lực của thân. Đây là một cách quán chiếu thật là tuyệt vời, bởi có một đề mục rõ ràng tương tác với chúng ta. Tha lực Phật điển tương tác với thân, tương tác với tâm của chúng ta thật rõ, rõ đến mức ai cũng cảm nhận được để từ đó chúng ta nhìn và chỉ nhìn và thấy, đồng hành với hơi thở trong Chánh Niệm. Cái nhìn như vậy giúp cho chúng ta an trú trong sự tự tại và tăng trưởng Chánh Định bởi tâm của chúng ta không chạy loạn ở bên ngoài, không chạy theo những cảnh giới của sáu cảnh trần tác động vô sáu căn của chúng ta, bởi vì đã có tha lực Phật điển luôn luôn hiện hữu trong từng giây phút khi chúng ta tu tập Thất Bảo Huyền Môn, và tha lực đó sẽ giữ tâm của chúng ta an trú trong Chánh Niệm và theo dõi tha lực này.

Đề mục hôm nay chúng ta diễn giải và quán chiếu để suy niệm về: “Biến Họa Thành Phước”.

Các bạn thân mến! Trong cuộc sống, chúng ta đã từng nghe họa phước luôn luôn song hành với cuộc đời. Trên mọi nẻo đường cuộc đời, họa và phước là hai sự hiện hữu rõ ràng của bất thiện và thiện, của tâm ác và tâm thiện. Ta đã hành xử, đã suy nghĩ và làm việc theo những chiều hướng của tâm ác, nó biến thành họa. Ta hành theo những điều của tâm thiện nó hóa thành phước. Ta tu trưởng thiện, ta tăng trưởng phước. Ta sa ngã vào ác ta biến thành nhiều họa cho chúng ta. Có những con người khi xảy ra tai nạn họ nhìn thấy phước trong họa đó, bởi họ thấy rằng sau khi xảy ra tai nạn họ vẫn còn phước tồn tại. Biết bao nhiêu câu chuyện đã kể lại cho chúng ta nghe về một ai đó khi xảy ra tai nạn trong họa đó họ nhìn ra phước. Trong cái họa ta nhìn ra phước và trong cái phước ta hiểu ta thấu rõ được họa để ta buông bỏ được những điều ác. Hiện thực này có thật bởi ai cũng đã từng nghe trong họa có phước, trong phước có họa. Nhưng tinh thần của người con học Phật là trong họa ta thấy được phước báu còn tồn tại nên họa nó xảy ra ta vẫn còn an nhiên tự tại. Và trong phước ta hưởng ta thấy rõ được lý Nhân Quả của họa tới từ quả thiện để từ đó chúng ta từ bỏ những nhân bất thiện để họa không tới với chúng ta. Đây là chân lý rõ ràng mà ai cũng nên hiểu. Nếu chúng ta hiểu được cuộc sống của chúng ta sẽ hạnh phúc bởi vì họa phước đối đầu có tới với cuộc đời của chúng ta, chúng ta vẫn tự tại. Ai trong chúng ta cũng đã từng tạo nghiệp do đó họa luôn ẩn mình ở trong cuộc đời, chỉ đợi đến lúc phù hợp đủ nhân duyên là trổ quả hiện hình. Nhưng ai trong chúng ta cũng có phước, phước họa đều ẩn mình trong con người chúng ta chỉ cần hội đủ nhân duyên để phước họa hiện hình theo những chiều hướng khác nhau. Có những lúc họa tới trước rồi phước đến sau. Có những lúc phước tới trước rồi họa tới sau. Chuyện này luôn luôn có và ai cũng có cảm nhận được chính trong bản thân của mình. Như vậy làm sao chúng ta tăng trưởng phước báu để luôn luôn có phước và giảm thiểu họa? Đây là cách chúng ta cần phải tu bởi chúng ta là người do đó phước họa luôn tới do thiện và ác. Chúng ta biết họa tới từ ác, phước tới từ thiện. Nếu một con người chúng ta thấy họa thường xuyên tới thì chúng ta biết rằng kiếp trước hoặc ngay trong kiếp này nhân thuộc về quá khứ chúng ta đã tạo ra quá nhiều nghiệp ác cho nên nay họa nó đã trổ. Nhìn thấy được điều đó, chúng ta ý thức được và chúng ta chiêm nghiệm lời của Phật dậy để tăng trưởng những Pháp Thiện, để có được phước, mà chuyển hóa những họa này. Ai thấy phước đang tới với cuộc đời như những thể hiện mà chúng ta thường gọi may mắn trong cuộc sống chúng ta phải thầm nghĩ rằng ta đã làm Pháp Thiện nay phước nó trỗ quả thì ta cần phải tăng trưởng Pháp Thiện thật nhiều, hành Pháp Thiện thật nhiều, để có thêm phước báu trong cuộc đời. Đó là cách chúng ta phải tư duy cho đúng, đúng với thiện ác họa phước. Trong Luật Nhân Quả Đức Phật  dạy, đơn giản tóm lại có hai chữ là thiện và ác. Trong thiện và trong ác này chúng ta nhìn thấy thêm hai chữ nữa gọi là thiện hay quả của thiện là phước, ác quả của ác là họa. Họa phước tới từ Nhân Quả thiện ác do vậy chúng ta có sự lựa chọn cần phải làm để giảm họa tăng phước. Ai cũng biết, nếu chúng ta đã tin vào Nhân Quả của Chư Phật, đã hiểu thấu Nhân Quả của Phật chúng ta nhất định phải biết làm sao để giảm họa đi tăng trưởng phước, điều này mỗi người phải tự ý thức và phải tự tu luyện bản thân để chúng ta không tạo ra những ác nghiệp gây ra họa, mà chỉ gieo vào cuộc đời những cái thiện để tạo thành phước báu. Vậy làm sao chúng ta có thể biến họa thành phước được, biến họa thành phước nếu nói theo nguyên tắc của Nhân Quả là chúng ta sẽ giảm hẳn nếu gọi là có thể những ác nghiệp đó tạo ra hoặc buông hẳn ác nghiệp thì chúng ta đã biến họa thành phước. Với một người nếu chưa làm việc thiện, chỉ có tâm buông bỏ những Pháp ác đã tạo ra phước rồi, chân lý là ở chỗ này đây. Ta chỉ cần buông bỏ Pháp ác mà chưa hành thiện đã tạo ra phước, phước đó là gì? là chúng ta không hành những điều ác. Chính vì không hành những điều ác, ta không ra ngoài thì đó là phước không gặp họa, phước họa không trổ quả, phước không có họa tới với chúng ta. Phước ở đây chưa hẳn là cái ta có được mà cũng có thể là cái ta có được nói theo cách nào cũng được. Bây giờ nói cái ta có được, thì có phải rằng khi chúng ta buông bỏ những Pháp ác ta có được cơ hội không bị họa xảy ra? Một suy nghĩ đơn giản như vậy đó gọi là chánh tư duy. Nếu chúng ta bỏ được nhân ác thì chúng ta được phước là không bị thọ quả ác đó là họa. Đó là đại phước trong đời. Không có họa đã là đại phước rồi. Và để không có họa và để cái họa này biến mất đi, không để nó hiển hiện trong cuộc đời chúng ta chỉ cần buông bỏ pháp ác, buông bỏ điều ác. Điều ác đó từ trong ý và suy nghĩ của chúng ta. Điều ác từ trong ngôn ngữ ta sử dụng hằng ngày. Điều ác từ trong hành động cuộc sống chúng ta. Nếu bỏ được ác như vậy từ thân, ngữ, ý, ta đã biến họa không còn tồn tại trong cuộc đời. Ta đã làm cho họa biến mất khỏi cuộc sống của chúng ta. Đó gọi là đại phước. Người không có họa tới với cuộc đời đã là đại phước, phước báu vô cùng khi họa không tới với chúng ta. Làm sao các bạn có thể từ bỏ những pháp ác? chỉ cần các bạn tăng trưởng lòng Từ Bi vốn có trong con người các bạn. Chúng ta vận dụng tự lực đứng dậy nhìn thấu. Đức Phật dạy trong người chúng ta vốn có thiện và ác. Và sẵn có một nguồn vốn thật lớn đó là lòng Từ Bi yêu thương muôn loài. Chúng ta phát huy được tình thương lớn, phát huy được Từ Bi lớn vốn có trong ta, thì nhất định chúng ta sẽ buông bỏ được pháp ác. Và khi tình yêu lớn phát triển trong cuộc sống, khi lòng Từ Bi, năng lượng Từ Bi được khởi dậy, được khai mở, được tăng trưởng thì chính là lúc ta sẽ từ bỏ được tất cả các pháp ác, họa sẽ biến mất. Ta chính là người có đại phước. Phước báu hơn nữa là nếu chúng ta có được tha lực năng lượng yêu thương của Chư Phật. Và thật sự khi chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, mỗi một người chúng ta đều tiếp nhận được tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi và sự gia trì của Phật lực. Ai cũng cảm ứng được với năng lượng của Chư Phật tràn vào, tiếp vào gắn kết với cuộc đời của chúng ta. Ai trong chúng ta cũng cảm ứng được với sự gia trì của Phật lực khi tu Thất Bảo Huyền Môn. Ai trong chúng ta cũng cảm ứng được tha lực Phật điển, năng lượng Từ Bi, nguồn từ trường yêu thương của Chư Phật đổ tràn vào thân tâm của chúng ta. Chính nguồn từ trường yêu thương của Phật đó, qua tha lực Phật điển tác động vào thân tâm, phối hợp với tự lực đứng dậy ngộ Đạo Giác Ngộ của chúng ta, mà chúng ta có một cái nhìn rõ hơn về pháp ác. Và chúng ta có thêm một lực xét thấy bản thân của mình sẵn sàng buông bỏ những điều ác như vậy, chúng ta là những người đạt phước bởi năng lực Từ Bi của Chư Phật gắn kết với cuộc đời. Và chúng ta ứng dụng năng lượng để chuyển hóa tất cả các pháp ác và buông được chúng, bởi ta có một cái nhìn sâu sắc, hiểu thấu rằng những pháp ác sẽ gây ra họa. Hiểu được điều đó, cộng với lòng Từ Bi của Phật chan hòa trong cuộc đời, ta có được một lực thật sự để sẵn sàng buông tất cả những hành động ác mà chúng ta tạo tác, và những lời nói ác mà chúng ta thường sử dụng, những suy nghĩ ác bùng khởi lên trong tâm của chúng ta.

Các bạn thân mến, chúng ta thấy rõ rồi đúng không? buông bỏ những Pháp ác thì họa không tới cuộc đời của một con người. Mà họa ít đi một chút đã là có phước. Họa giảm hẳn đã là có phước nhiều lắm. Khi họa không tới cuộc đời chúng ta thì là đại phước rồi, bởi vì sao? Chúng ta thấy rõ rồi họa tới từ pháp ác, lấy Từ Bi để nhìn thấu ác để rồi dùng Từ Bi đó rải vào tất cả những mầm mống ác khi bắt đầu khởi lên trong tâm, trong lời nói, trong hành động của chúng ta, thì những pháp ác đó liền được chuyển hóa. Bởi chúng được tưới tẩm bằng năng lượng yêu thương nên chúng không được trỗi dậy để làm chủ cuộc sống của chúng ta. Đó là cách biến họa mất đi là chúng có năng lượng Từ Bi thực sự, quán chiếu vào những cái ác trôi nổi trong cuộc đời, để rồi chúng ta mang Từ Bi tiếp xúc với mầm mống ác đó, thì mầm mống ác đó liền biến mất, không còn tồn tại và khi ác mất thì họa cũng biến trong cuộc đời của chúng ta.

Các bạn có nhìn rõ được chân lý này không? Bảo Thành tin chắc các bạn nhìn rõ được chân lý này, nhìn rõ được ác gây ra họa, lấy năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi mà Chư Phật ban rải xuống cho cuộc đời chúng ta để gội rửa, để tưới tẩm lên mầm mống ác đang khởi dậy trong Thân – Ngữ – Ý thì ở trong Thân – Ngữ – Ý mầm mống đó sẽ được giao thoa với năng lượng Từ Bi và dần dần triệt tiêu biến mất, để rồi họa biến theo. Đó là một cách thật sự rõ ràng. Ta đã có đại phước bởi họa đã biến mất. Nhưng ta còn có cơ hội hơn nữa, còn có thể tăng trưởng được phước nhiều hơn trong cuộc sống. Khi họa biến mất, làm sao tăng trưởng được phước báu? Phật dạy nếu bỏ được điều ác thì họa sẽ không bao giờ tới, nếu làm được điều thiện thì tăng trưởng phước báu. Giai đoạn đầu ta buông bỏ các pháp ác. Bởi chúng ta có được tha Phật điển năng lượng Từ Bi của Chư Phật trong thân tâm của chúng ta và chúng ta lấy lòng Từ Bi và năng lượng Từ Bi đó cộng với lòng từ ái ta vốn có để đối ứng những mầm mống ác, để mầm mống ác chuyển hóa, không còn tồn tại, thì họa biến mất. Rồi nhưng khi lòng Từ Bi chúng ta khởi lên và khi trong cuộc đời của chúng ta đón nhận được năng lượng Từ Bi của Phật, chính là lúc Thân – Ngữ – Ý của chúng ta có thật nhiều cơ hội để tăng trưởng Pháp Thiện. Bởi người có lòng Từ Bi người có tràn đầy năng lượng Từ Bi, luôn luôn biết nghĩ thiện, luôn luôn biết nói thiện, luôn luôn biết hành động thiện. Đây là sự hiển nhiên bởi tánh thiện, hạt giống vốn có trong người chúng ta. Và tánh ác cũng là hạt giống vốn có, hạt giống ác và hạt giống thiện đã sinh ra cho chúng ta hiện hữu ngày hôm nay. Khi đến lúc năng lượng Từ Bi tưới tẩm vào hạt giống ác thì hạt giống ác bị triệt tiêu, mầm họa biến mất. Và khi chúng ta lấy năng lượng Từ Bi tưới tẩm vào hạt giống thiện vốn có thì tánh thiện được khơi mầm trỗi dậy, khởi lên những ý thiện, ngôn ngữ thiện và hành động thiện. Đây là chân lý thật rõ, những ai tu tập Thất Bảo Huyền Môn tự nhận ra, tự cảm ứng được năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Và ta đã hiền đi thật nhiều, tư tưởng của ta đã hiền lương, lời nói của ta đã hiền hậu, hành động của chúng ta đã thật là từ ái.  Chúng ta thật sự đã thanh tẩy được cuộc đời của mình bởi năng lượng Từ Bi của Chư Phật luôn ban rải xuống cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có phước thật là nhiều bởi chúng ta tiếp được tha lực Phật điển vào trong cuộc sống, qua vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Mà mỗi một người chúng ta khi tu Thất Bảo Huyền Môn đều đón nhận được sự gia trì của Phật lực, tha lực Từ Bi của Chư Phật niết vào thân tâm để chuyển hóa tất cả những mầm ác, triệt tiêu chúng, và biến họa không còn hiện hữu trong cuộc đời. Đồng thời chúng ta cũng lấy năng lượng đó tăng trưởng những Pháp Thiện, làm cho mầm mống thiện đang tràn vào trong con người chúng ta nó tự trổ mầm, bỏ họa để tạo thành phước. Chân lý thật đơn giản và dễ hiểu.

Bảo Thành nói các bạn nghe và các bạn nghe đều hiểu được. Ta có được sự tự chủ, ta làm chủ được thiện và ác. Khi bạn làm chủ được thiện ác và sẽ biến họa đi mất, để có được phước, và bạn cũng có thể biến họa thành phước ngay tại chỗ. Bởi vì khi làm chủ được thiện ác cho hơi thở Chánh Niệm và tiếp được năng lượng Từ Bi của Phật, mầm mống ác trỗi dậy ta điểm thẳng vào đó bằng năng lượng Từ Bi, chúng liền biến thành phước bởi vì chính khi triển biến ác thì ác sẽ trở thành sức sống và mầm mống trong Pháp Thiện trỗi dậy trong ta như vậy là ta đã đang biến họa thành phước. Các bạn càng tu tập và các bạn càng tiếp được tha lực Phật điển Từ Bi của Phật vào trong thân tâm ta càng nhiều, các bạn càng có được tha lực thật mạnh để biến họa thành phước, để ngừng các pháp ác tăng trưởng các Pháp Thiện, và luôn luôn có phước báu trong cuộc sống này, để ứng dụng chúng như một phương tiện sống ở đời, để chúng ta tu thành tựu sự an lạc. Các bạn nhớ chưa, chúng ta hôm nay đã hiểu thấu rằng chúng ta sẽ biến họa thành phước bằng cách an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Dùng tánh thấy và tánh biết an trú trong hơi thở vào ra, hơi thở vào phình bụng hít bằng mũi, hơi thở ra hóp bụng thở bằng miệng trì mật trú. Với cách tu luyện như vậy, mỗi người chúng ta sẽ cảm ứng được với Phật lực gia trì vào thân tâm, với tha lực Phật điển tiếp cận vào cuộc sống chúng ta, và với từ trường yêu thương năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật tuôn tràn vào thân tâm của chúng ta. Và khi năng lượng đó tuôn tràn vào rồi mầm mống ác sẽ bị triệt tiêu, để họa biến mất. Và khi năng lượng đó tiếp cận, ta cảm ứng được chính là lúc những mầm thiện có cơ hội trỗi dậy trổ hoa kết trái tạo thành phước. Họa đã hết, phước đang tới, họa đã biến phước đang thành. Đây là cách tu thật sự, mà những ai miên mật tu, hiểu thấu được nghĩa thú này, tu cho đúng sẽ thành tựu được sự an lạc trong cuộc sống.

Và giả sử như có những họa thật sự đang tới, chúng ta trưởng dưỡng năng lượng Từ Bi của Phật để đối đầu với họa. Lấy Từ Bi, lấy yêu thương để chúng ta tiếp xúc và gặp gỡ với tai họa thì tâm của chúng ta luôn luôn an. Lấy Từ Bi và yêu thương để tưới tẩm vào những mầm mống ác thì họa sẽ biến mất. Lấy Từ Bi yêu thương để nhìn và tưới tẩm vào những mầm mống thiện thì chúng ta sẽ tăng trưởng thật nhiều phước báu. Bảo Thành nhắc lại, nếu chúng ta lấy tình thương và Từ Bi để tiếp cận với tai họa đến trong cuộc đời thì tâm chúng ta luôn bình an hạnh phúc dù họa tới. Nếu các bạn lấy Từ Bi và yêu thương để tưới tẩm vào trong những mầm mống ác đang khởi lên hoặc đang ngủ ngầm trong thân tâm các bạn thì những ác đó liền biến và họa cũng biến theo. Và chúng ta cũng lấy tình thương và Từ Bi tưới tẩm vào vào trong tâm thiện chúng ta thì tư tưởng chúng ta sẽ khởi lên những tư tưởng ý nghĩ chân thiện, và lời nói chúng ta tràn đầy ái ngữ và luôn mang lại lợi lạc yêu thương cho muôn loài. Hành động chúng ta cũng được năng lượng Từ Bi tiếp để chúng ta tạo ra những hành động tuyệt vời làm ấm lòng, san sẽ và giúp đỡ những con người khác sống có tình yêu thương có sự san sẻ, sống có sự đùm bọc khoan dung. Chúng ta làm được điều này. Bởi mỗi một người chúng ta thường hay nghĩ rằng họa phước tới trong đời biết rồi chúng ta đã biết. Nhưng lành thay ở chỗ là chúng ta tu Thất Bảo Huyền Môn, không hẳn chỉ thấy được họa phước trong đời mà thấy được thật rõ họa tới từ đâu, phước tới từ đâu, và ta có thể biến họa đi mất bằng cách tưới tẩm tình yêu, lòng Từ Bi vào trong những mầm ác và tăng trưởng Pháp Thiện. Và phước sẽ tới, họa sẽ biến mất. Chúng ta thật sự biến họa thành phước trong cuộc đời. Những ai tu Thất Bảo Huyền Môn đều có thể biến họa thành phước, đều có thể biến họa mất trong cuộc đời, đều có thể triệt tiêu những mầm mống ác đang khởi dậy ngủ ngầm trong tâm của chúng ta, và gieo trồng mầm mống thiện để tăng trưởng phước báu trong cuộc đời của mỗi người.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào bàn tay trái là bàn tay Từ Bi chúng ta hãy lấy Từ Bi và Trí Tuệ để an trú trong hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con biến họa thành phước. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ bằng miệng và hóp bụng. Trì mật chú: Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật!

Bảo Thành và các bạn vừa tiếp được tha lực Phật điển từ trường yêu thương của Chư Phật vào trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta đã quen dần với từ tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi. Mỗi một hành giả chúng ta, mỗi một bạn tu tập Thất Bảo Huyền Môn chúng ta đều cảm ứng được với năng lượng Từ Bi của Chư Phật tiếp vào thân tâm chúng ta. Chúng ta đều cảm ứng được với tha lực Phật điển tiếp cận với thân tâm của chúng ta. Và trong cuộc sống của chúng ta mỗi ngày, từ khi tiếp được tha lực Phật điển, từng giây phút trong cuộc đời ta đều cảm ứng và nhận diện ra sự hiện hữu của tha lực Phật điển luôn tồn tại trong cuộc đời chúng ta, trong mọi tạo tác suy nghĩ và lời nói. Suy nghĩ lời nói hành động chúng ta có sự tương ưng cùng với năng lượng Từ Bi khế hợp vào. Chính vì lẻ đó, những mầm mống ác khó có cơ hội trỗi dậy. Đặc biệt hơn khi các bạn ta an trú trong Chánh Niệm hơi thở, dùng Tánh Thấy, Biết thì mầm mống ác ngủ ngầm trong thân tâm vừa khởi dậy, ta thấy chúng ngay, ta biết chúng ngay, và ta mang năng lượng Từ Bi tưới tẩm quán chiếu thì mầm mống ác đó liền bị triệt tiêu liền, bị tiêu hóa mất, để rồi những họa do cái ác đó tạo ra cũng biến mất. Đặc biệt hơn, chúng ta tiếp được năng lượng Từ Bi của Chư Phật, lòng chúng ta hoan hỷ trong từng giây phút, những cái buồn tới luôn luôn đi thật nhanh, những hạnh phúc luôn luôn tồn tại, bởi vì năng lượng Từ Bi sẽ làm cho thăng hoa những niềm hạnh phúc của chúng ta. Chúng ta sẽ bớt buồn, thêm vui. Chúng ta sẽ hết buồn, có hạnh phúc. Càng tăng trưởng năng lượng Từ Bi trong vi diệu âm Mu A Mu Sa, càng cảm ứng được với năng lượng Từ Bi của Chư Phật tiếp vào thân tâm, thì cái ác càng ngày càng tiêu mất và họa cũng biến theo. Và nếu như chúng ta càng tăng trưởng năng lượng Từ Bi đó trong vi diêu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì chúng ta sẽ có thêm thật nhiều phước báu. Trong suy nghĩ khởi lên chân thiện. Trong lời nói và hành động mấu chốt trên con đường học đạo được tóm lại ba chỗ từ Thân – Ngữ – Ý. Chúng ta tạo ra nghiệp cũng từ Thân – Ngữ – Ý. Chúng ta tạo phước cũng từ Thân – Ngữ – Ý.

Các bạn chúng ta là những người tu luyện. Chúng ta nắm vững công thức để chúng ta tu. Chúng ta không miên man trong những giảng thuyết, trong những lý giải bằng ngôn ngữ cao siêu, mà chúng ta đi về gốc rễ của nó. Như nhà nông nhìn rõ được thửa ruộng gieo lúa, rồi chăm sóc để gặt lúa, đơn giản, không cần học, phân tích nhiều. Vì cha ông đã dạy đây là thửa ruộng truyền lại cho con và con có giống lúa như vậy, gieo như vậy và sẽ gặt được. Đức Phật đã chỉ rõ cho chúng ta thấy chúng ta có một thửa ruộng phước trong tâm, đó là Phật tánh. Và chúng ta chỉ cần gieo vào trong ba chỗ Thân – Ngữ – Ý của chúng ta. Tạo ra ác nghiệp nếu gieo vào ác nghiệp từ thân ngữ ý. Ruộng phước kia sẽ biến thành ruộng họa. Tai họa sẽ ập tới. Còn nếu như ở trong ba chỗ Thân – Ngữ – Ý gieo vào Pháp Thiện thì ruộng phước kia sẽ tăng trưởng phước báu, sẽ gặt hái được an vui và hạnh phúc.

Các bạn chúng ta luôn tiếp được tha lực Phật điển năng lượng Từ Bi của Chư Phật trong từng giây phút khi giữ Chánh Niệm hơi thở vi diệu âm Mu A Mu Sa. Chúng ta có đại phước rồi, bởi năng lượng này triệt tiêu mầm mống ác khi chúng vừa khởi dậy, cũng chính vì chúng ta an trú ở trong tánh biết và thấy quán chiếu hơi thở này để rồi tất cả mầm mống ác khi mới khởi dậy, chúng ta biết ngay, và dùng năng lượng Từ Bi lấy tình yêu thương để tưới tẩm vào những mầm mống ác nên bị triệt tiêu và họa biến mất. Đời chúng ta sẽ bớt họa, và sẽ hết họa. Đời chúng ta sẽ có phước và tăng trưởng phước báu càng nhiều. Trong mỗi ngày, nếu các bạn vẫn biết tiếp tục an trú trong vi diệu âm Chánh Niệm Mu A Mu Sa, vẫn tiếp tục tu luyện Thất Bảo Huyển Môn và các bạn vẫn tiếp tục cảm ứng được với năng lượng Từ Bi của Chư Phật, các bạn là những người có đại phước. Giống như phẩm hạnh chúng ta là những người có phúc duyên, có đại phước, có năng lượng Từ Bi chan chứa ở trong lòng để chuyển hóa cuộc đời, để biến họa thành phước cho ta, và cũng biến họa thành phước cho những người chúng ta yêu thương.

Mời các bạn đặt bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ vào bàn tay trái là bàn tay Từ Bi. Chúng ta hãy lấy Từ Bi và Trí Tuệ quán chiếu Chánh Niệm hơi thở. Dùng Tánh Thấy, Biết và trì niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật tới với thân tâm của mình. Mời các bạn.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để chúng con đón được năng lượng Từ Bi biến họa thành phước. Hít vào bằng mũi phình bụng thở từ từ bằng miệng và hóp bụng trì mật chú Mu A Mu Sa (07 biến)

Mô Phật!

Bảo Thành và các bạn vừa tu luyện xong 21 biến Thất Bảo Huyền Môn Các bạn thân mến chúng ta thực sự có diễm phúc. Chúng ta có đầy đủ phúc duyên để đón nhận Thất Bảo Huyền Môn. Chúng ta tu tập và tu luyện hơi thở Chánh Niệm vi diệu âm Mu A Mu Sa. Mỗi người chúng ta được tiếp nhiều sự gia trì của Phật lực, năng lượng Từ Bi, tha lực Phật điển vào thân tâm của chúng ta. Với sự an nhiếp trong đời sống Chánh Niệm hơi thở, chúng ta vận dụng Tánh Thấy, Biết để quán chiếu tất cả mầm mống ác khởi dậy trong tâm và liền lấy lòng Từ Bi yêu thương tưới tẩm quán chiếu, những mầm ác đó liền bị triệt tiêu và họa liền biến mất. Chúng ta liền quán chiếu vào tâm thức những niệm thiện, những Pháp Thiện vốn có trong cuộc đời, để chúng ta tăng trưởng nó bằng cách tưới tẩm Từ Bi yêu thương của Phật vào, để rồi từ Thân – Ngữ – Ý của chúng ta, chúng ta đã giữ Giới và hành mười Pháp Thiện. Chúng ta thực sự biến họa thành phước. Chúng ta tăng trưởng đời sống của mình theo chiều hướng hướng Thiện. Chúng ta thực sự là những con người có phúc duyên lớn trong cuộc đời. Hãy giữ lấy phước duyên này bằng cách tinh tấn tu học.

Chúc các bạn hiểu được điều này và các bạn chiêm nghiệm cho rõ trong tư duy để chúng ta tinh tấn mỗi ngày thành tựu được phước báu và biến họa đi khỏi cuộc đời của chúng ta.

Mời các bạn chắp tay hồi hướng công đức tu luyện ngày hôm nay.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh và gia trì Phật lực để mọi loài tiếp được năng lượng Từ Bi mà biến họa thành phước. Chúng con thành tâm hồi hướng đến tất cả các nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng nhận ra được điều này và đón nhận được sự gia trì Phật lực, năng lượng yêu thương để họ biến họa thành phước trong thế giới này, và thành lập được chính sách mang lại hòa bình cho thế giới. Nguyện cầu cho các khoa học gia, ngành y, ngành dược chế ra được vacxin và thuốc chữa bệnh dịch nguyện cho các bác sĩ, y sĩ, y tá và các tất cả các nhân viên cứu tế cứu trợ luôn luôn biết yêu thương và nhận được Phật lực, tăng trưởng tình yêu và chuyển họa thành phước cho nhân gian, cho những con người đang lâm bệnh. Chúng con cũng đặc biệt hồi hướng đến tất cả con người còn bạo động, bạo loạn ngoài kia thấm nhuần được chân lý yêu thương, lấy tình yêu đối với tất cả những sân hận, để sân hận được chuyển hóa và xin họ luôn luôn lắng nghe tiếng nói lương tâm để dừng lại, đối thoại chân tình thông cảm bình tĩnh Tâm Trí. Chúng con cũng hồi hướng tới tất cả những vị vong linh đã bị mạng vong trong thời gian qua nhìn thấy ánh sáng của Phật Pháp, từ bỏ việc ác, làm việc lành theo Phật tái sanh về cảnh phước lành.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn