Search

Bài 1044: Quỷ Đã Hiện Hình – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta đang ở trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu Thiền Mật song tu.

 Các bạn thân mến, Pháp phương tiện nào cũng vi diệu nếu mỗi một bạn chúng ta khi thực hành có tâm thành kính hướng về sự giải thoát. Pháp môn nào của Đức Phật truyền dạy cũng giúp cho chúng ta liễu ngộ được vạn pháp vô thường, từ bỏ cuộc đời, nhìn rõ khổ, tất cả những cái khổ khổ, khổ hoài của con người, của cuộc sống, của các pháp đang hiện diện. Chúng ta đã có duyên tu tập Pháp môn của nhà Phật rồi, có thể các bạn có nhân duyên bởi vì truyền thống của gia đình thuở nhỏ đã là Phật tử trong gia đình của Phật giáo hoặc khi các bạn lớn lên, các bạn tìm hiểu và tăng niềm tin vào những lời Đức Phật dạy các bạn đã tự quy y Phật Pháp Tăng, tin sâu vào Nhân Quả, giữ năm giới và làm những việc thiện để chuẩn bị cho đời sống của mình thanh tịnh. Và các bạn, Bảo Thành biết chắc các bạn cũng đã từng tu thật nhiều những Pháp môn khác tuy nhiên Thiền Mật song tu là một Pháp môn tu có sự cộng hưởng giữa tha lực của mười phương Chư Phật và tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi người chúng ta.

Khi nói đến từ tha lực đối với đa số những bạn đã biết về Phật giáo thấy thật là quen như khi chúng ta tu Tịnh Độ niệm Nam Mô A Di Đà Phật và phát nguyện vãng sanh cảnh Tịnh Độ, đó là ta nương vào tha lực tiếp dẫn của Đạo Sư A Di Đà Phật và có tín nguyện thâm sâu vào với Đức A Di Đà để trở về cõi Tịnh Độ. Nhờ tha lực đó với nguyện lực của chúng ta mà chúng ta được vãng sanh về cõi Tịnh Độ. Trong tất cả những Pháp môn của nhà Phật tha lực được phối hợp nhịp nhàng, rõ nét hay hơi đơn giản ẩn lại đằng sau tự lực của con người tuy nhiên tha lực của Thất Bảo Huyền Môn thật là rõ nét trong sự công phu của mỗi một hành giả, của mỗi một các bạn có nhân duyên với Pháp môn này, tại sao nó thật rõ? Là bởi vì khi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm và trì mật chú Mu A Mu Sa, tất cả các bạn sẽ từ từ lãnh nhận được tha lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật ban rải, đổ tràn vào thân tâm của các bạn. Thân của các bạn sẽ cảm nhận được một cách thực tế, không phải mờ ảo, không phải tưởng tượng, không phải ngồi ở đó mà quán tưởng mà chúng ta lãnh nhận được thực sự tha lực Phật điển đó tràn vào trong thân để chúng ta quán chiếu có nghĩa là một sự thực nơi tác động giữa tha lực của mười phương Chư Phật và tự lực của chúng ta tạo ra độ rung chấn trong thân tâm mà mỗi một bạn, mỗi một hành giả sẽ cảm nhận được điều đó để rồi quán chiếu. Quán tức là chúng ta nhìn, chiếu là dùng tâm nhìn thật kĩ sự chấn động, rung động của thân tâm, sự tác động giữa tha lực và tự lực vào thân này, vào tâm này mà thân tâm của các bạn cảm thọ được nó, tha lực hiện hữu rõ ràng trong pháp tu này.

Bảo Thành mời gọi các bạn nếu như lần đầu tiên nghe qua hãy cho mình một cơ hội đồng tu với Bảo Thành dù các bạn đang coi trực tiếp hay vô tình lướt qua Youtube và coi lại những video khác đều có sự ứng dụng hữu hiệu như nhau bởi video cũng là một phương tiện sống động tồn tại trên Youtube. Và năng lượng tha lực của Chư Phật qua những phương tiện hiện đại như chúng ta đang ứng dụng ngày nay để gõ cửa tâm linh của chúng ta, để bước vào đồng hành trên con đường cầu Đạo Giác Ngộ của mỗi một hành giả, của tất cả các bạn.

Các bạn thân mến, Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn chúng ta nên có một sự chuẩn bị thật là kĩ để đón nhận được nhiều tha lực Phật điển Từ Bi của Phật, sự chuẩn bị đó như thế nào? Chúng ta phải có đức tin với Phật Pháp Tăng, chúng ta phải có niềm tin tuyệt đối vững chắc gọi là ba ngôi Tam Bảo, ba ngôi Tam Bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng. Sau khi chúng ta tìm hiểu rõ Phật là Đấng Tự Giác Ngộ mình và Pháp là con đường mà Đấng đã Tự Giác Ngộ dạy cho chúng ta và Tăng Đoàn là tập thể sống trong sự hòa hợp, có năng lượng hòa hợp để dắt dìu chúng ta trên con đường cầu Đạo Giác Ngộ. Chúng ta quy y Phật Pháp Tăng là nương vào Chư Phật, nương vào Pháp, vào Tăng để tu. Các bạn tìm hiểu Nhân Quả Thiện Ác, trong giáo lý của Chư Phật không nằm ngoài Nhân Quả, Nhân Quả là nền tảng mấu chốt, vững chắc của Phật giáo, trong Nhân Quả chỉ có hai cái nhân thật là rõ: nhân Ác và nhân Thiện. Đức Phật dạy các con nhìn rõ nhân Ác từ bỏ nó, nhìn thấu nhân Thiện để phát tâm thực hành như vậy ta đã loại trừ đi một nhân chỉ còn tin sâu và tiếp tục thực hành trong đời đời kiếp kiếp đó là nhân Thiện.

Chính để cho cái nhân đó trổ mầm tốt đẹp và luôn được hộ mạng, chúng ta cần giữ năm giới của Đức Phật dạy, khi chúng ta giữ năm giới này chúng ta giữ cho nhân Thiện được trưởng dưỡng trong một môi trường tốt đẹp. Năm giới đó là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say. Năm giới cấm này của Đức Thầy của chúng ta là Đức Phật Bổn Sư dạy, khi chúng ta giữ được năm giới này chúng ta bảo hộ được nhân Thiện, tăng trưởng một cách tốt đẹp hơn. Không những thế, bản thân chúng ta và nhân Thiện đó còn được Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên luôn luôn gia hộ, bảo hộ, hộ mạng cho chúng ta ngày và đêm. Từ đó lòng chúng ta khởi lên lòng hoan hỷ vô biên hành mười pháp thiện để tăng trưởng phước báu. Khi chúng ta giữ giới, chúng ta tăng trưởng được Chánh Định của mình bởi chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, hít vào phình bụng, thở ra hóp bụng. Chính vì an trú trong hơi thở Chánh Niệm chúng ta phát nguyện Mu A Mu Sa là chúng ta có Tín Nguyện, rồi chúng ta có Giới Hạnh, Hạnh tức là hạnh đức của chúng ta hành thập thiện. Rồi chúng ta khai mở được Trí Huệ bởi chúng ta phát nguyện luôn sẵn sàng ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo đón nhận sự ban rải năng lượng tha lực Phật điển và đón nhận sự giáo hóa của Chư Phật qua các pháp phương tiện của Ngài để chúng ta tìm cho mình một Pháp môn phù hợp với căn cơ, căn duyên của ta hiện trong kiếp này, để chúng ta tiến lên trên con đường trở về với Phật Tánh Chân Như. 

Các bạn, khi các bạn tu Thiền Mật song tu Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở Chánh Niệm được hít vào bằng mũi. Khi các bạn hít vào, hít vào bằng mũi, hít sâu xuống dưới bụng, hơi thở của các bạn có thể dài ngắn tùy theo mỗi người, đừng cố gắng quá sức, nương theo sức của mình để được thoải mái. Khi các bạn hít vào các bạn phình bụng, khi các bạn thở ra các bạn hóp bụng lại thở ra từ từ và trì mật chú Mu A Mu Sa. Động tác này sẽ lặp đi lặp lại, chúng ta khi đồng tu sẽ trì 21 biến mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa chúng ta sẽ hít thở trong Chánh Niệm 21 lần, mỗi một lần như vậy là 7 biến và ở giữa Bảo Thành sẽ hướng dẫn đề mục để chúng ta hướng tinh thần của mình tới đề mục đó để thấu rõ được chân lý vô thường đang hiện hữu trong đời người để chúng ta buông bỏ một cách nhẹ nhàng.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu về “Quỷ đã hiện hình”. Chúng ta phải nhìn rõ quỷ là gì? Ở đâu và hiện ở chỗ nào?

Mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ, bàn tay phải là bàn tay Trí Tuệ, tên được đặt như vậy và Trí Tuệ tới từ Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Tâm của chúng ta trên đầu có Đức Phật Bổn Sư, quán đảnh ở trên đầu tức là đức Bổn Sư của chúng ta. Chúng ta thỉnh Phật trụ thế, chúng ta thỉnh Phật trụ vào tâm của chúng ta, lên trên đỉnh đầu của chúng ta luôn luôn có mười phương Chư Phật, Đức Phật trong cõi Ta Bà này tức là Đức Bổn Sư luôn ngự ở đó. Bàn tay phải tượng trưng cho Trí Tuệ còn tượng trưng cho Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bàn tay trái được tượng trưng cho lòng đại Từ đại Bi và giới hạnh tượng trưng cho Ngài Phổ Hiền Bồ Tát. Hãy để Ngài Đại Trí Văn Thù và Ngài Phổ Hiền đồng hành với chúng ta, đặt bàn tay phải vào lòng bàn tay trái, giữ lưng cho thẳng, thân tâm buông lỏng, nhẹ nhàng hướng về ba ngôi Tam Bảo, chúng ta sẽ bắt đầu trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để làm cho quỷ hiện hình trong tâm thức của chúng con, để chúng con biết mà chuyển hóa chúng. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa và an trú thân tâm của mình trong hơi thở Chánh Niệm, trong Chánh Pháp của Đức Phật Tổ Như Lai.

Các bạn thân mến, Thiền Mật song tu là Pháp môn có tên Thất Bảo Huyền Môn. Khi các bạn hít thở với hơi thở và chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa thân tâm của tất cả các bạn sẽ đón nhận được tràn đầy tha lực Phật điển đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật. Các bạn sẽ có một sự trải nghiệm bởi có cảm giác đặc biệt khi tha lực Phật điển tác động vào thân, tác động vào tâm của các bạn.

Đề mục hôm nay chúng ta quán chiếu “Quỷ đã hiện hình”. Quỷ ở đâu mà hiện hình? con quỷ này là con quỷ gì? nó hiện hình chỗ nào để cho chúng ta thấy và lấy gì để chúng ta có thể thấy được con quỷ hiện hình trong cuộc đời của chúng ta? Chúng ta có phải sợ hãi con quỷ này khi nó hiện hình để ta thấy hay không? Cả cuộc đời lầm chấp trong vô minh lâu lắm rồi, từ kiếp này qua kiếp kia mỗi một người trong chúng ta lầm chấp, chẳng thể nhìn ra được con quỷ dữ. Trong dân gian người ta thường gán chữ “quỷ” cho người hung ác gọi là hung thần ác quỷ, những kẻ nào ác ôn, giết hại người nhiều, có tâm gian ác người ta gọi là quỷ. Thậm thí trong dân gian người ta còn gọi nặng hơn là “thằng quỷ” ám chỉ một con người hung ác, một con người thật là dữ không nghĩ đến tánh mạng của sinh linh khác, sẵn sàng ra tay giết hại.

Quỷ chẳng phải có hai sừng hay ba sừng hay có cái đuôi thật là dài nhưng quỷ nó có cái nanh thật dài từ vô lượng kiếp cho tới kiếp này. nanh của nó được thể hiện qua tánh hung ác của mỗi chúng ta, quỷ là tánh hung ác. Để gọi quỷ hiện hình là khi chúng ta tu Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn nhờ vào hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà chúng ta có thể chiếu soi thật rõ từng niệm cực ác của chúng ta ẩn mình, ngủ ngầm trong cuộc đời của chúng ta và nó sẽ hiện hình lộ rõ để chúng ta chuyển hóa tánh ác đó. Bởi nếu chúng ta không nhận rõ được con quỷ ác này thì con quỷ ác của tánh ác ngủ ngầm, trốn trong cuộc đời của chúng ta. Nó sẽ từ từ tác động vào Thân Ngữ Ý của chúng ta để tạo muôn vàn những điều tội lỗi không thể tưởng được.

Bảo Thành kể cho các bạn nghe một câu chuyện để từ đó các bạn thấy bửu pháp, bửu bối, pháp phương tiện Chánh Niệm Mu A Mu Sa có tên gì trong ngày hôm nay. Đây là một pháp bảo tuyệt vời, tên của pháp bảo là hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa nhưng nó có cái tên để các bạn nương vào nó để cho tất cả những con quỷ ẩn náu, ngủ ngầm trong tâm của các bạn từ vô lượng kiếp qua phải hiện hình để các bạn nhìn rõ nó. Nếu chúng ta không nhìn được con quỷ là ác hung của chúng ta ngủ ngầm trong thân tâm sao chúng ta có thể chuyển hóa chúng. Các bạn, câu chuyện được kể như vầy:

Ngày đó có một ông sư phụ có một người đệ tử, người đệ tử đó mới kêu: “Sư phụ à! Thôi, truyền bửu bối cho con hạ sơn độ đời” ông sư phụ liền truyền cho người đệ tử một chiếc kính chiếu yêu và một thanh kiếm trảm yêu. Người đệ tử đó liền bái sư hạ sơn vân du đây đó, gặp ai cũng mang kính chiếu yêu đó ra và cái kính này khi giơ lên đều nhìn thấy yêu tinh tức là quỷ dữ hiện hình trong đó và thanh kiếm trảm yêu này liền vung lên một cái thì người đó đứt cổ chết ngay, con quỷ chết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, người đệ tử mang kính chiếu yêu này chiếu tất cả mọi người mà anh ta gặp thấy trên con đường độ chúng và đã bao nhiêu lần kính chiếu yêu này đã chiếu vào hằng hà sa những con người mà anh ta gặp thì bấy nhiêu lần thanh kiếm trảm yêu này đã phải vung ra cứa chết những con quỷ tàng hình ở trong thân xác những người anh ta gặp.

Trải qua một thời gian anh ta nổi tiếng bởi là người chiếu yêu bắt quỷ, là người trảm yêu trảm quỷ nhưng thời gian đã trôi qua khoảng mấy mươi năm sau, thấy bôn ba ở đời chiếu quỷ, trảm yêu đã mệt mỏi, muốn quay về với sư phụ để cảm ân sự dạy dỗ của Thầy mình, cho mình có cái pháp vi diệu chiếu yêu, trảm quỷ. Anh ta về lại núi nhưng khi về tới tịnh thất sư phụ thì đã là ban đêm rồi. Anh ta nhìn thấy sư phụ đang nằm bên thềm cửa ngủ, anh ta không dám đi vào sợ làm sư phụ thức giấc giữa đêm khuya do đó anh ta nằm ở bên ngoài cổng để ngủ. Trong đêm khi anh ta ngủ anh ta có một giấc mơ, anh ta thấy một con quỷ hiện hình mà con quỷ này hung dữ vô cùng bởi từ xưa đến giờ trảm yêu chưa thấy con quỷ nào hiện hình hung dữ như ngày hôm nay, nó có hai nanh thật dài và có sáu sừng dựng đứng. Anh ta liền vung thanh kiếm trảm yêu, khi anh ta chém một cái thì anh ta thấy đau nhói ở trên cổ, anh ta giựt mình tỉnh dậy thì hỡi ôi thanh kiếm trảm yêu đó không trảm ở không gian trong giấc mơ mà thực sự cứa vào cổ của anh ta. Thấy hai ba giọt máu rớt xuống thềm nhà, sư phụ tỉnh giấc và nói một tiếng nhẹ nhàng: “Con đã về rồi phải không?”

Các bạn thân mến, người đệ tử này chỉ dùng kính chiếu yêu sư phụ truyền đi soi mặt kẻ khác cả cuộc đời và cũng dùng thanh kiếm trảm yêu đi trảm kẻ khác cả cuộc đời. Nhưng chưa bao giờ anh ta nhìn vào trong đó để thấy khuôn mặt mình là ai, anh ta soi kính đó vào ai thì người đó là quỷ và quỷ hiện hình kiếm liền trảm nhưng chưa một lần soi chính gương mặt của mình. Cho tới khi anh ngủ mơ trong một sự mệt mỏi trở về núi, anh ta mới mơ thấy rằng anh ta soi kính đó vào chính mình và thấy con quỷ đang hiện thân trong tâm của mình nó còn dữ dằn hơn những loài quỷ kia, nó có đến hai nanh dài, nó có đến sáu sừng. Thanh kiếm chém ra đã cứa vào cổ thật là đau, vài giọt máu rơi xuống bên thềm thật nhỏ vậy mà sư phụ đã nghe được và nói: “con đã về rồi phải không?” Cái chữ đã về đã đánh thức tâm của người đệ tử bởi bao nhiêu năm rong ruổi ở trên đời bắt quỷ trừ yêu ở bên ngoài mà chẳng trở về trong tâm. Cái kính sư phụ trao không phải là để chiếu soi người khác mà để rọi chiếu vào trong tâm, nhìn rõ bản thể của mình mà chuyển hóa. kiếm Kim Cang sư phụ truyền không phải để trảm cổ yêu mà mà để cắt đứt sự tham chấp của mình, sự hung hăng gian ác của chính ta. Nhưng anh ta đã quên nhìn kính đó để thấy mình, dùng kiếm Kim Cang để cắt đứt mình nhưng lại dùng kính đó để chiếu soi mọi người và dùng cây kiếm này để chém tất cả mọi người.

Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn cũng có tánh y như người đệ tử kia. Đã bao nhiêu kiếp qua, đã bao nhiêu năm qua chúng ta có một thói quen soi rọi vào hành vi, những suy nghĩ, những đời sống của người khác và thấy trong hành vi, lời nói, tư tưởng của người khác toàn là quỷ không à. Rồi chúng ta mang thanh kiếm của miệng lưỡi chém giết họ bằng hủy hoại danh tiết, danh dự con người của họ. Tại vì sao chúng ta làm chuyện đó? Là bởi vì chúng ta chưa hiểu rõ chân lý, hay cũng tại vì chúng ta chưa có kính chiếu yêu. Hôm nay khi chúng ta đã tu tập Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta có kính chiếu yêu của hơi thở Chánh Niệm mật chú Mu A Mu Sa nhưng các bạn đừng tưởng lầm như người đệ tử kia mà mang kính chiếu yêu này chiếu những người khác và trảm yêu tinh ở bên ngoài. kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa là để các bạn soi rọi tâm can của mình vào trong đó và thanh kiếm Kim Cang là để cắt đứt sự ràng buộc, trầm mê trong ba con đường khổ của Tham Sân Si.

Đặc biệt, con quỷ hiện hình hôm nay ở trong tâm của chúng ta là con quỷ đại ác đại hung, tánh hung ác nó ngủ ngầm, nó tiềm ẩn trong tâm thức từ vô lượng kiếp qua, nó đeo đuổi chúng ta, nó bám sát chúng ta. Nó có hai cái nanh, nanh đó là nanh gian ác, nó có sáu cái sừng, sáu sừng đó là lục căn nhiễm lục trần, sáu căn của ta vẩn đục chạy theo sáu cảnh trần lầm chấp. Hai nanh dài gian ác này đã tự tung tự tác vô lượng kiếp qua ta không thấy nhưng hôm nay khi các bạn có nhân duyên với Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn các bạn đã được trao gửi một tấm kính, một cây kiếm Chánh Niệm Mu A Mu Sa để các bạn soi vào trong tâm của các bạn. Nhớ nha các bạn, đừng bao giờ dùng nó để soi người khác, như vậy là sai như người đệ tử kia dùng kính chiếu yêu soi rọi trong mấy mươi năm trời bôn ba vất và mà chẳng một lần nhìn chính bản thân của mình. Mà ông sư phụ trao cho với mục đích để cho đệ tử nhìn lại chính mình, anh ta quên mất bởi vì tính hung hăng, tính tự cao tự ngã, tính muốn xưng tên, xưng vương, xưng hùng, xưng bá thiên hạ. Do đó, khi có kính chiếu yêu anh ta vội vàng xuống núi để chiếu soi mọi người và dùng kiếm trảm yêu ngay.

kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà Bảo Thành và các bạn được trao là để soi rọi tâm của mình để thấy con quỷ hung ác, để thấy con quỷ có tánh ác tiềm ẩn ngủ ngầm trong tâm từ vô lượng kiếp qua. Thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa song hành với kính Chánh Niệm Mu A Mu Sa soi để thấy tính hung ác dùng kiếm Chánh Niệm Mu A Mu Sa sẵn sàng dũng mãnh cắt bỏ nó ngay. Không để nó ràng buộc, không để nó đeo đuổi dính bám, không để nó đi vào cuộc đời ngủ ngầm trong tâm thức của chúng ta. Và khi các bạn có kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa là các bạn lãnh nhận được tha lực Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật ban rải xuống để kính chiếu yêu này giúp cho các bạn nhìn rõ tính hung ác của các bạn, tính gian ác của các bạn. con quỷ gian ác, hung ác nó đã đeo đuổi bám dính từ vô lượng kiếp rồi nhưng ta không nhìn thấy. Ta lầm tưởng nó là người bạn thân, là người tri kỷ để ta đồng hành ôm ấp và cùng với nó tạo biết bao nhiêu đau khổ, nghiệp chướng cho ta và cho người để vô lượng kiếp qua ta đã bị đắm chìm trong cảnh khổ của Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh.    

Hôm nay, nương nhờ vào tha lực Phật điển đại Từ đại Bi, kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa và thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa hôm nay các bạn được trao cho hai bửu bối, hai pháp bảo. Pháp bảo đầu tiên là kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Pháp bảo thứ hai là thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Kính chiếu yêu này chúng ta sẽ chiếu vào thân tâm từ vô lượng kiếp qua của ta để tìm cho ra, để bắt con quỷ hung ác, gian ác ẩn trốn ngủ ngầm trong ta phải hiện hình để rồi ta dùng thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa này trảm một cái liền cắt đứt nó, không còn để nó bám víu, dính dáng vào cuộc đời của chúng ta nữa. Hai pháp bảo này thật vi diệu nếu các bạn biết ứng dụng hàng ngày thì tất cả những loài quỷ ẩn tàng trong thân tâm của ta từ vô lượng kiếp qua ta sẽ nhìn thấy và ta sẽ bắt chúng phải hiện hình và khi ta nhìn thấy nó kiếm Kim Cang Mu A Mu Sa vung ra một cái là chúng liền phải chạy ngay không dám ở lại nữa. Ta chẳng cần chém bởi uy lực, oai lực, thần lực của tha lực kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa có sức mạnh vô biên, khi chúng ta vung lên chúng liền sợ hãi và lìa xa ta.

Như vậy, quỷ phải hiện hình và phải chạy xa bởi chúng ta có kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa, bởi chúng ta có kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Hai pháp bảo này uy lực vô biên mà khi chúng ta ứng dụng vào cuộc đời chúng ta sẽ có được sự an yên tràn về bởi tha lực Phật điển từ mười phương Chư Phật giúp cho hai pháp bảo này phát huy được oai lực của nó, hùng lực của nó. Các bạn, quỷ đã hiện hình mà quỷ sẽ phải hiện hình trong ta, quỷ của hung ác, quỷ của tánh gian ác. Một cái nanh là hung ác, một cái nanh là gian ác, sáu sừng tượng trưng có sáu căn của chúng ta chìm đắm trong sáu cảnh trần, sáu căn là: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đắm chìm trong sáu cảnh trần từ vô lượng kiếp qua mọc thành sáu cái sừng. Gian ác, hung ác mọc thành hai nanh thật dài nhưng ta không thấy được ta có sáu sừng, hai nanh, chúng ta chỉ thấy quỷ hiện hình trong thân của người khác, trong cuộc đời của người khác, trong chúng sanh khác. Chúng ta có tánh của người đệ tử kia thích soi rọi vào cuộc đời của người khác, thích soi mói vào cuộc đời của người khác, thích xía vào chuyện của người khác, thích thị phi moi móc từ người khác ra để rồi trảm họ bằng thanh kiếm những ngôn ngữ sắc bén,  thô ác.

Các bạn, kính chiếu yêu đó là kính chiếu yêu của những Thầy pháp, Thầy phù thủy có tâm tham sân, tâm chưa có Chánh Niệm. Còn ta, kính chiếu yêu của chúng ta khác là bởi vì kính chiếu yêu của chúng ta là kính chiếu yêu hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa được tạo và có lực từ tha lực Phật điển mười phương Chư Phật. Kính chiếu yêu này không chiếu vào bạn bè, thân bằng quyến thuộc, người ở bên ngoài, chúng sanh khác mà kính chiếu yêu này lại quay ngược lại để chúng ta nhìn rõ con quỷ và bắt nó phải hiện hình trong kính đó. Con quỷ đó là con quỷ của ta là tánh hung ác, tánh gian ác, là sự đắm chìm trong sáu cảnh trần. Đó là một pháp bảo kính chiếu yêu để tự chiếu lấy mình và còn có thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa, thanh kiếm này khi tuốt ra một cái là quỷ phải sợ, phải hàng phục, phải quy phục về với Phật ngay, thanh kiếm này có uy lực hàng phục quỷ vương, có uy lực làm cho quỷ sợ hãi và theo ta thỉnh kinh để được Giác Ngộ.

Các bạn thân mến, pháp bảo trong tay đã có, một bên là kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa, một bên là kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Kiếm Kim Cang này có nghĩa là Trí Tuệ của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, kính chiếu yêu là oai đức, Giới Hạnh của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền. Với hai Ngài Bồ Tát, một Ngài là Trí Tuệ, một Ngài là Giới Hạnh ngự ở vai phải và vai trái, trên tay phải và tay trái như một cái kính chiếu yêu để nhìn rõ bản thể hung ác, gian ác của ta, loài quỷ dữ đó đã hiện hình bởi Giới Hạnh của Ngài Phổ Hiền, bởi giới đức của chính chúng ta giữ năm giới. Rồi chúng ta lại có thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi thì quỷ vương gian ác ở trong lòng, ngủ ngầm ở trong tâm bao ngày tháng qua đều phải hiện hình để chúng ta hàng phục được quỷ vương.

 Các loài quỷ ở bên ngoài nếu quỷ nhập xác, quỷ nhập thân, quỷ là những vong linh, những hương linh dữ dằn hung ác nhập vào thân xác của kẻ khác, nhập vào cuộc đời của kẻ khác thì thật dễ thôi bởi nếu các Thầy có giới hạnh giới đức, nếu các Tăng Ni, các hàng Phật tử cư sĩ tại gia tu giới hạnh cho nghiêm minh thì cũng đủ hàng phục được ma quỷ đó rồi. Gặp là nó phải sợ rồi chưa kể đến những Bậc Thầy có Định lực dũng mãnh hơn trên con đường tu tập thì những loài quỷ nhập xác đó khi gặp các Bậc Thầy đó đều phải xuất ra và hàng phục theo Chánh Pháp đi tu để được siêu thoát. Nhưng loài quỷ hung ác, loài quỷ gian ác do tánh gian ác của chúng ta nó ngủ ngầm, nó tàng hình, nó ẩn núp trong cuộc đời của chúng ta từ vô lượng kiếp qua chúng ta phải là người tự trảm nó. Các Thầy không thể trảm được, các vị Thầy pháp không thể trảm được, vị dù tu có giới hạnh tới đâu cũng không thể trảm được con quỷ hung ác, gian ác do tánh ác của các bạn ẩn nấp, ngủ ngầm ở trong cuộc đời của các bạn mà các bạn phải chính là người tìm ra nó để quy phục, hàng phục chúng.

Bao nhiêu đời qua, kiếp qua ta không nhìn thấy để hàng phục chúng vì sao? Là bởi vì ta không có kính chiếu yêu. Hôm nay đây khi các bạn tu Thiền Mật song tu, Thất Bảo Huyền Môn, các bạn được trao hai pháp bảo một là kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa hai là thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa là của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền còn cây kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa là của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, hai vị Bồ Tát này đều luôn hiện hữu trong cuộc đời của chúng ta. Giữ hai thứ kính và thanh kiếm này song hành, đồng hành cùng với chúng ta bởi tha lực Phật điển Từ Bi đó mà có. Cho nên khi chúng ta nhìn vào Đại Hạnh của Ngài Phổ Hiền kính chiếu yêu này, chúng ta liền nhìn thấy quỷ hiện hình, con quỷ đó là tánh gian, tánh ác của chúng ta nó ngủ ngầm tàng hình ở trong ta nay nó hiện hình và ta liền dùng Trí Tuệ thanh kiếm Kim Cang Văn Thù Sư Lợi Chánh Niệm Mu A Mu Sa này chém một cái là quỷ phải quy phục, quỷ phải hàng phục, quỷ phải trở về con đường Chánh Giác của Như Lai để tu tập đồng hành với chúng ta trên từng bước chân an lạc.

Các bạn, các bạn hãy dùng bàn tay Trí Tuệ đặt lên bàn tay trái đại Từ đại Bi chúng ta trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa:    

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh dùng kính và kiếm Chánh Niệm Mu A Mu Sa hàng phục quỷ vương ở trong tâm đang ngủ ngầm từ muôn đời qua. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Các bạn thân mến, Bảo Thành vừa trì 7 biến mật chú Mu A Mu Sa, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, Chánh Pháp của Như Lai.

Hôm nay, Bảo Thành nói đến đề mục “Quỷ đã hiện hình”. Quỷ là tánh hung ác, là tánh gian ác ẩn náu, ngủ ngầm trong sáu căn của chúng ta, trong Thân Ngữ Ý của chúng ta từ vô lượng kiếp qua. tánh gian ác đã mọc thành nanh thật là dài, tánh hung ác, gian và ác, hung và ác đó đã tạo thành hai nanh dài và mọc lên sáu sừng từ sáu căn lầm chấp vào sáu cảnh của trần gian. Ta là loài quỷ có tánh hung ác và gian ác, nó ẩn náu ngủ ngầm ta không có biết được đâu, từ vô lượng kiếp qua ta không biết nên nhận lầm quỷ vương này, loài quỷ này, dòng tộc quỷ này là tri kỷ bạn thân để đồng hành tạo ác, tạo nghiệp. Hôm nay các bạn đã đầy đủ phước báu cùng với Bảo Thành được mười phương Chư Phật mà chúng ta thỉnh vào an trú trên đảnh đầu của chúng ta trao cho chúng ta nhân duyên được đồng hành cùng với Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi có thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa và Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền có kính chiếu yêu đại hạnh Bồ Tát Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Kính chiếu yêu này giúp chúng ta nhìn rõ được tánh gian ác, hung ác là quỷ vương tàng hình, là quỷ vương nhập xác trong cuộc đời nó ẩn náu, nó ngủ ngầm, nó hoành hành bao nhiêu kiếp qua giết hại ta rồi nhờ kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền này chúng ta nhìn rõ tính hung ác đó và nương nhờ vào thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Ngài Đại Trí Văn Thù chúng ta liền trảm và quỷ vương này liền quỳ xuống quy phục chúng ta. Chúng ta đã hàng phục được quỷ vương, chúng ta đã quy phục được quỷ vương hung hăng, ẩn náu, ngủ ngầm trong tâm của chúng ta. Đây là loài quỷ của tâm hung ác, gian ác, ẩn náu, ngủ ngầm, các bạn nhớ các bạn phải dùng kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa, đây là pháp bảo, là tuyệt kĩ vô biên và các bạn phải dùng thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa cũng là pháp bảo vô biên có Hùng lực thật lớn hàng phục được quỷ vương. Dù quỷ vương đó có hai nanh sáu sừng, dù quỷ vương đó đã tồn tại hằng hà sa số kiếp qua thì kính chiếu yêu này cũng đều bắt nó phải hiện hình. Và quỷ gian ác, hung ác ngủ ngầm ẩn náu trong thân của các bạn nay đã hiện hình là vì các bạn có kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Con quỷ có hai nanh sáu sừng này đã phải hiện hình và quy phục bạn bởi trong tay của các bạn đã có thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi, chúng đã hiện hình và cũng đã quy phục ta. Các bạn đã là người quy phục được quỷ vương hung hăng gian ác ẩn náu ngủ ngầm trong tâm thì còn có gì để sợ nữa, hết rồi, hết sợ rồi. Mà chúng ta đừng dùng kính chiếu yêu này để chiếu người khác, đừng dùng thanh kiếm này trảm yêu của người khác mà chúng ta hãy hồi hướng và trao tặng cho những người khác chưa nhận rõ được loài quỷ vương gian ác, hung ác ngủ ngầm trong tâm thức của họ. Hãy hồi hướng, hãy trao tặng kính chiếu yêu và thanh kiếm Kim Cang này cho họ để họ cũng như chúng ta nương vào kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà bắt quỷ hung ác, gian ác ẩn náu ngủ ngầm trong tâm của họ phải hiện hình để họ dùng thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi mà quy phục hàng phục loài quỷ hung ác, gian ác này ngủ ngầm trong thân tâm của họ trong vô lượng kiếp qua để thanh tịnh Đạo tràng thân tâm, xứng đáng để mời gọi, triệu thỉnh mười phương Chư Phật quang giáng Đạo tràng trong tâm của ta và của họ.

Các bạn, hãy nghĩ đến bản thân của mình, hãy soi kính vào gương mặt của mình, hãy dùng thanh kiếm dũng mãnh trảm. Và hãy hồi hướng trao tặng kính chiếu yêu và thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa cho tất cả những người chúng ta thương yêu và cho tất cả mọi loài chúng sanh để tất cả chúng sanh đều bắt quỷ phải hiện hình và quy phục được chúng. Con quỷ gian ác, hung ác ngủ ngầm trong tâm phải hiện hình, không thể lẩn trốn nữa, nó phải lộ mặt là nó, phải quy phục trước oai lực của thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Có thanh kiếm Kim Cang của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi này chúng ta không còn sợ, các bạn không còn sợ. Con đường phía trước đầy sự an lạc, con đường ta đi trở về với cội nguồn Chân Như đang ngập hoa sen đang nở, con đường ta đang bước tới để trở về với cõi Phật tịch tĩnh có Long Thần Hộ Pháp, Chư Thiên đồng hành đặc biệt là có đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát, có Ngài đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, có thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa và kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Quỷ đã hiện hình và thanh kiếm này đã hàng phục được chúng, bao nhiêu kiếp qua chúng ngủ ngầm nay phải hiện hình, bao nhiêu kiếp qua chúng ẩn náu trong tâm chúng ta nay phải hiện hình. Hai nanh gian ác và hung ác đều bị thanh kiếm này trảm xuống, sáu sừng là sáu căn nhiễm vào cảnh trần đều bị cắt xuống. Chúng ta đã gọn gàng chẳng còn nanh hung ác và gian ác, chẳng còn sáu sừng đắm nhiễm trong sáu cảnh của trần gian nữa mà thanh tịnh. Bởi ở trên đầu không còn sáu sừng nữa mà trên đầu có hằng hà sa Chư Phật ngự ở đây, trên miệng của chúng ta không còn nanh nữa mà miệng của chúng ta có âm vang Chánh Niệm Mu A Mu Sa. Có kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa, có kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa, dõng mãnh lên và trở về với cảnh giới Chân Như tự tại.

Các bạn, chúng ta lại trở về với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay đại Từ đại Bi để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nương nhờ vào kính chiếu yêu và thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa để hàng phục quỷ vương ẩn náu, ngủ ngầm trong tâm thức của chúng con. Các bạn hít vào bằng mũi đưa xuống dưới bụng, phình ra. Các bạn thở từ từ, hóp bụng trì mật chú:

Mu A Mu Sa (7 biến)

Mô Phật! Các bạn thân mến, Bảo Thành và các bạn vừa đồng tu trì 21 biến mật chú Mu A Mu Sa an trú vào trong Chánh Pháp hơi thở Chánh Niệm.

Hôm nay Bảo Thành và các bạn được trao truyền hai pháp bảo: pháp bảo thứ nhất là kính chiếu yêu của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền, pháp bảo thứ hai là thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Với kính chiếu yêu và thanh kiếm này chúng ta đã bắt quỷ phải hiện hình trong tâm thức của chúng ta. Quỷ đó là quỷ gian ác, quỷ của tánh hung ác đã ẩn náu, ngủ ngầm trong kiếp người của chúng ta từ vô lượng kiếp qua nay nhờ kính chiếu yêu của Ngài đại hạnh phổ hiền chúng hiện hình và nhờ thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa của Ngài Đại Trí Văn Thù Sư Lợi chúng ta đã quy phục được quỷ vương ẩn náu, ngủ ngầm trong ta. Và chúng ta cũng hãy hồi hướng kính chiếu yêu này, thanh kiếm Kim Cang này cho tất cả những người chúng ta thương yêu và tất cả chúng sanh để họ cũng tự chiếu vào trong tâm can để bắt quỷ hiện hình, quỷ gian ác, quỷ hung ác và dùng thanh kiếm này để hàng phục được quỷ vương.

Chúc các bạn an nhiên tự tại trên con đường tu tập! Cám ơn các bạn đã đồng tu với Bảo Thành hôm nay, hy vọng ngày mai Bảo Thành lại có cơ hội gặp lại các bạn để chúng ta tiếp tục đồng tu.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Vấn đáp   

Câu hỏi. (74:42’) Người ta hay nói là giang sơn dễ đổi bản tánh khó dời, hoặc là thầy nói con quỷ hai nanh sáu sừng trong bản thân mỗi người nó ở đó lâu quá và nó không để cho mỗi người soi kính chiếu yêu vào bản thân mình giống như anh chàng đệ tử kia thì con không biết làm sao để mình có thể thức tỉnh và trở về, con muốn có sự thức tỉnh sớm, thì Thầy có thể chỉ cho con cách được không ạ?

Cái sai của anh chàng này là khi sư phụ trao cho kính chiếu yêu và thanh kiếm trảm yêu để ta nhìn vào bản thể và ta thấy được con quỷ ở trong tâm. Nhưng mà anh ta đã sai, anh ta đã vội vàng xuống núi chạy ngược, chạy xuôi gặp ai cũng chiếu vào. Tức là gặp ai cũng soi chuyện người ta, soi mói chuyện người ta, moi móc trong tâm thức của người khác và ai anh ta cũng đều thấy quỷ ở trong đó hết, cũng thấy tánh hung ác, gian ác của người khác nhưng không thấy mình. Bởi anh ta không bao giờ soi rọi vào chính mình rồi thanh kiếm này cứ trảm, trảm ở bên ngoài mà chẳng chịu sửa chữa bởi anh ta không nhìn vào kính đó, anh ta đã nhận thức sai lầm. Cho nên cũng còn may mắn là sau mấy mươi năm mệt mỏi ở trên giang hồ, nhớ tới sư phụ mà trở về.

Đối với Phật giáo chẳng ai sớm, chẳng ai muộn mà đúng duyên, đúng duyên tâm thức tỉnh liền hồi về, Kim Cang là kiếm báu trao liền trên tay. Kính kia con rọi vào cho rõ con quỷ vương ở trong lòng, khi con hữu duyên rồi, khi các bạn hữu duyên rồi Đức Phật luôn tới để gõ cửa các bạn, mời gọi các bạn nhưng khi duyên tới thì các bạn mới nghe được Phật. Phật lúc nào cũng tới dạy cho các bạn nhưng vì các bạn chưa đủ duyên bởi bao nhiêu kiếp qua các bạn như anh chàng kia nhảy xuống núi để xưng hùng xưng bá bởi cái “tôi”. Nhưng một lúc nào đó khi các bạn thấy cái tôi của mình nó không còn phù hợp bởi trong một trường hợp nào đó xảy ra các bạn liền Quy Sơn Hồi Tổ trở về với Phật.

Bây giờ câu hỏi là làm sao các bạn đừng chạy xuống núi như anh chàng kia để bạn biết được ý của ông sư phụ khi trao tặng kính và kiếm đó để tự nhìn mình? Đó là sự tự lực cầu Đạo Giác Ngộ của các bạn, các bạn đã có tánh tự lực cầu Đạo Giác Ngộ rồi thì hai pháp bảo này khi trao cho các bạn, các bạn sẽ nhìn vô, các bạn sẽ thấy. Dù như người ta nói giang sơn dễ đổi nhưng lòng người khó thay là bởi vì không có kính chiếu yêu và thanh kiếm Kim Cang. Và hôm nay đã có thanh kiếm Kim Cang của Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát và kính chiếu yêu của Ngài Phổ Hiền Bồ Tát rồi thì chúng ta có Hùng lực của tha lực Phật điển hỗ trợ, bảo bọc, che chở để chúng ta sáng trí, sáng tâm mà có thể thay đổi được tâm của chúng ta. Chứ không phải như câu nói ở đời “giang sơn dễ đổi lòng người khó thay” đó là với những con người chưa có được minh sư, chưa có được tầm Thầy, chưa có được Chư Phật hướng dẫn và dạy dỗ, chưa có kiếm bảo và kính chiếu yêu nên họ không thể thay đổi tánh tình của họ. Nhưng những ai đã có kính chiếu yêu của Ngài Đại Hạnh Phổ Hiền và kiếm Kim Cang của Ngài Đại Trí Văn Thù rồi nhất định sẽ không hoài công, uổng phí thời gian như anh chàng kia chạy xuống núi nữa mà sẽ dừng lại ở trên núi, ẩn tích trong chính cuộc đời của anh ta, trong chính cuộc đời của mỗi chúng ta để siêng năng nhìn vào kính này và cắt đứt con quỷ hai nanh, sáu sừng này.

Chúng ta sẽ làm được, tánh của chúng ta sẽ thay đổi được bởi hai vai có Ngài Văn Thù Bồ Tát, có ngài Phổ Hiền Bồ Tát, trên đầu có mười phương Chư Phật ngự rồi. Các Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền đồng hành với chúng ta và hỗ trợ chúng ta. Chúng ta không cô đơn để tánh kia không thể thay đổi mà chúng ta thật là ấm lòng khi có Phật và Bồ Tát hiện hữu trong cuộc đời trao kính và kiếm để chúng ta soi và trảm thì chúng ta sẽ thay đổi được tánh mà người ta nói là không thể thay đổi. Câu đó đúng với người chưa có kính và kiếm, chưa có Phật và Bồ Tát, còn chúng ta không còn đúng nữa bởi trên đảnh đầu có Chư Phật, trên vai có Bồ Tát hiện hữu.  

Thực hành

Các bạn, chúng ta lại trở về với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, mời các bạn đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay đại Từ đại Bi để chúng ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.                         

Phát nguyện:

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con nương nhờ vào kính chiếu yêu và thanh kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa để hàng phục quỷ vương ẩn náu, ngủ ngầm trong tâm thức của chúng con

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con biết dùng kiếm Kim Cang Chánh Niệm Mu A Mu Sa quy phục quỷ vương khi chúng hiện hình bởi kính chiếu yêu Chánh Niệm Mu A Mu Sa mà những loài quỷ ẩn náu, ngủ ngầm trong tâm chúng con phải quy phục, hàng phục để trở về với Chánh Pháp.  

Chúng con nguyện hồi hướng công đức này tới các nguyên thủ các quốc gia có được kính chiếu yêu này nhìn rõ bản thể của họ và có thanh kiếm Kim Cang trảm tất cả những nghiệp bất thiện để tạo ra những chính sách có được nền hòa bình vững bền trên thế giới.

Chúng con hồi hướng công đức và Phật điển đại Từ đại Bi tới cho tất cả các nhà khoa học ngành y, ngành dược các bác sĩ, các y tá, các nhân viên y tế, nhân viên cứu trợ trên toàn thế giới họ có thể chế ra vắt xin và thuốc chữa lành bệnh, có lòng bao dung rộng lớn che chở và chữa lành tất cả anh chị em chúng con đang lâm bệnh trong cơn ôn dịch này trong kỷ nguyên mới này.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn