Search

Bài 1025: Tìm Lại Chính Mình – Mu A Mu Sa

Bài giảng

Pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn là pháp hành, chúng ta đang đồng tu với nhau để kiến tạo phước báu, để đón nhận năng lượng từ bi siêu thế của Phật vào thân tâm của chúng ta, để ngừng tất cả mọi dòng nghiệp thức đang tạo, để không còn tạo nữa và chuyển hóa tất cả mọi nghiệp thức của quá khứ, để chúng ta nuôi dưỡng thân tâm này trong chánh niệm với năng lượng từ bi của Chư Phật.

Khi chúng ta thực tập pháp môn này, chúng ta cần phải ngồi với tư thế thoải mái, có thể các bạn ngồi kiết già, ngồi bán già, ngồi ở trên một cái ghế có độ mềm vừa phải, phù hợp với thân thể của các bạn, hoặc bạn có thể ngồi trên tọa cụ. Tư thế ngồi nào cũng được, không nhất thiết phải nhốt thân xác của mình vào một tư thế nào gọi là hoàn hảo. Cái hoàn hảo ở đây là các bạn phải chuẩn bị cái Tâm cho tịch tĩnh, khi các bạn ngồi như vậy rồi thì đặt tay phải vào trong lòng bàn tay trái. Vì theo kinh mạch, tay trái thuộc về tim mạch, tay phải thuộc về trí tuệ. Trí tuệ được nuôi dưỡng bằng trái tim, tức là trí tuệ được nuôi dưỡng và bao bọc bằng từ bi. Ý nghĩa tay phải là trí tuệ, tay trái là từ bi, cho nên ta đặt trí tuệ của chúng ta vào năng lượng đại từ đại bi, để trí tuệ này trở thành Trí Tuệ Bát Nhã, trí tuệ của sự hiểu rõ Nhân Quả, tin sâu bất thối vào ba ngôi Tam Bảo, trí tuệ của giới đức, giới hạnh giữ năm giới, trí tuệ của hành thập thiện. Trí tuệ này nếu nằm ngoài lòng đại từ đại bi sẽ biến thành kiến thức của loài người, trong kiến thức đó như loài người thường nói có tài mà không có đức, nguy hại vô cùng. Cho nên trí tuệ của chúng ta đây đặt trong đức độ của từ bi.  Từ bi này là phối hợp bởi năng lượng từ bi của mười phương Chư Phật với năng lượng từ bi tự thể nơi mỗi con người chúng ta. Cho nên ý nghĩa mà ta đặt tay phải lên tay trái có nghĩa là đặt trí tuệ của chúng ta, đón nhận thêm trí tuệ của Phật nữa vào trong năng lượng từ bi. Năng lượng từ bi thuộc tay trái, của Phật, của ta để trí tuệ này dung thông với lòng từ bi, kết lại thành bốn chữ Từ Bi Trí Tuệ, đó là ý nghĩa của bàn tay phải đặt lên bàn tay trái.

Khi chúng ta hít vào thì hít bằng mũi, hít bằng mũi chúng ta đưa xuống phổi, nhẹ nhàng đẩy xuống đan điền khí hải ở bụng dưới, chúng ta phình bụng ra khi hít vào để cho không khí được qua phổi, lọc sạch đưa xuống đan điền khí hải, ở dưới này sẽ phân giải, cơ thể tự nhiên sẽ phân giải bởi huyệt đan điền khí hải tạo thành nguồn oxy mạnh. Nó tác động với huyệt nhâm đốc, ở dưới đan điền, để tạo thành nhiệt năng. Luồng nhiệt điện này sẽ ấm dần chạy theo xương sống. Khi chúng ta hóp bụng vào thở ra và trì mật chú Mu A Mu Sa thì luồng nhiệt điện đó chạy dọc theo cột xương sống chạy lên đỉnh đầu là huyệt bách hội xuống dưới ấn đường, xuống dưới nhân trung và thở ra bằng mũi cùng với âm điệu của mật chú thần thông Mu A Mu Sa. Đó là chu kỳ vận khí và thở, nắm rõ như vậy thì từng giây từng phút khi các bạn tu tập hít thở và trì mật chú thì các bạn liền tiếp được những nguồn năng lượng siêu thế từ bi, Phật điển từ bi của Phật vào trong thân tâm và các bạn cảm giác được nó.

Hôm nay, với đề mục quán chiếu Tìm Lại Chính Mình. Chúng ta nhiều lần đã đánh mất mình, mất mục tiêu, mất phương hướng, mất lập trường, bởi sự nản chí trong cuộc đời, sự nản chí đó do tác động bởi những bất thiện nghiệp của quá khứ. Như ở đời thường nói, chúng ta sinh ra làm người sống trong kiếp này là để trả nghiệp. và chúng ta cứ trả nghiệp và để nghiệp dẫn, có nghĩa là chúng ta sống với nghiệp của quá khứ, kiếp này chúng ta không sống được với hiện tại, với chánh niệm, ta đã mất chính mình, đó là ý nghĩa đầu tiên, ta mất bản thân ta, mất chính mình bởi ta bị lệ thuộc vào dòng nghiệp bất tịnh của quá khứ, nó lôi kéo, nó dẫn chúng ta đi, nó điều khiển chúng ta, và khi năng lượng bất tịnh đó, năng lượng uế trược đó, năng lượng xấu đó dẫn chúng ta đi, kéo chúng ta đi, chúng ta không làm chủ được nó, thì chúng ta đã mất mình rồi, không còn là mình nữa và sống vì cái nghiệp nó kéo.

Nhưng lành thay Đức Thế Tôn đã dạy và khai thị cho chúng ta, chúng ta không phải sống trong kiếp này để trả nghiệp mà chúng ta sống trong kiếp này để chuyển nghiệp và sống ngay trong giây phút chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa. Khi các bạn tu tập thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, các bạn tiếp được nguồn năng lượng siêu thế đại từ đại bi từ mười phương Chư Phật chuyển vào thân tâm, chặn đứng mọi nguồn năng lượng bất tịnh từ quá khứ, của tiền kiếp đang dẫn đưa chúng ta, chúng ta ngay tức khắc không còn bị lệ thuộc vào nguồn năng lượng bất tịnh đó nữa, năng lượng tiêu cực đó nữa mà chúng ta sẽ đón nhận tràn đầy nguồn năng lượng tích cực, chính nguồn năng lượng tích cực từ bi của Phật này tưới tẩm vào trong thân tâm khẩu ý của chúng ta, nuôi dưỡng mạch sống và giúp cho chúng ta tìm lại chính mình.

Trong chính sát na của hơi thở chánh niệm Mu A mu Sa, chúng ta sống trong hiện tại, sống trong chánh niệm, chính lúc chúng ta sống trong chánh niệm với hơi thở Mu A Mu Sa thì Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn mang năng lượng từ bi của Phật đổ tràn vào thân tâm của chúng ta. Cũng như chúng ta bị nghiệp quá khứ kéo đi và biến cuộc đời của chúng ta trở thành như một sa mạc khô cằn, nơi đó đất đai nứt nẻ không có sự sống, khi chúng ta sống trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì Mu A Mu Sa có sức thần thông hô phong hoán vũ làm mưa đổ xuống cuộc đời sa mạc khô cằn của chúng ta, mưa gì đang đổ xuống, đó là mưa ân điển năng lượng đại từ đại bi của mười phương Chư Phật, luồng Phật điển từ bi của mười phương Chư Phật, như mưa Pháp đổ tràn xuống sa mạc từ vô lượng kiếp đã khô cằn, bởi nguồn năng lượng tiêu cực bất thiện của quá khứ, nay nó đầy ắp luồng Phật điển, luồng mưa Phật điển từ bi thì miền sa mạc của chúng ta năm xưa, thềm tâm thức khô cằn không có sự sống của chúng ta, sẽ được tưới tẩm bởi nguồn nước từ bi của Phật, và khi nó đã có đầy đủ năng lượng đó thì thềm tâm thức khô cằn của chúng ta nó sẽ bắt đầu phát sinh sự sống của chính mình, sự sống trong hơi thở chánh niệm, ngay tức khắc ta tìm lại chính ta bởi ta đã dừng lại nguồn năng lượng tiêu cực bất thiện đang trì chúng ta vào trong cõi vô minh.

Tu thiền Thất Bảo Huyền Môn là chúng ta đi ngược lại từ vô minh đi ra sáng, và nếu chúng ta không thực tập công phu pháp hành với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa là chúng ta đi xuôi vào miền vô minh, càng tăm tối càng đau khổ. Bây giờ khi chúng ta có nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa là chúng ta xoay đầu gọi là hồi đầu thị ngạn, hồi đầu không nhìn vào vô minh, bởi chúng ta không để cho năng lương tiêu cực bất tịnh từ quá khứ kéo chúng ta vào vô minh nữa, mà chúng ta hồi đầu xoay 180 độ nhìn vào ánh sáng minh tuệ của Như Lai và chúng ta từng bước trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, từng bước chân an lạc, bước chân chánh niệm an lạc Mu A Mu Sa, chúng ta bước dần từ vô minh vào vùng sáng của trí tuệ mà Đức Phật đã khai thị cho chúng ta. Khi chúng ta thực tập như vậy, chúng ta sẽ tìm lại được chính mình và chúng ta sẽ thấy trong người của chúng ta, tinh thần của chúng ta đầy những năng lượng tích cực, nó thúc đẩy tạo nguồn hưng phấn cho chúng ta sống, sống hữu dụng, sống để nâng cao những phẩm giá trong phẩm hạnh giữ năm giới của nhà Phật, sống với vai trò của người con Phật, sống đúng với cách mà Đức Phật đã khai thị, là diệu dụng được phương tiện vi diệu của kiếp làm người, để mang lại hạnh phúc bình an cho chính ta và cho mọi người, và năng lượng siêu thế từ bi này làm cho chúng ta tìm lại được chính mình, để chuyển hóa tất cả nguồn năng lượng tiêu cực làm cho chúng ta nản chí sau bao nhiêu lần thất bại của cuộc đời. Bởi năng lượng bất tịnh của quá khứ nó kềm tỏa, sau bao nhiêu lần gục ngã trên mọi phương diện, mọi mặt sinh hoạt của cuộc đời. Bởi năng lượng bất tịnh của quá khứ đè bẹp chúng ta xuống, đè bẹp thềm tâm thức của chúng ta và biến tâm thức của chúng ta khô cằn như sa mạc. Nay với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, từng bước chân an lạc trong Mu A Mu Sa, từng hơi thở chánh niệm này tưới tẩm năng lượng đại từ đại bi vào miền tâm khô cằn của chúng ta, và từ đó không còn bị lệ thuộc vào năng lượng tiêu cực, không bị năng lượng bất thiện của quá khứ kéo đi để dìm chúng ta vào sự nản chí, đưa đến sự trầm cảm bệnh hoạn của thân tâm. Mà nó khơi dậy mầm sống, mầm hy vọng để chúng ta sống và trổ sinh chính cái thân tâm của mình trong hơi thở chánh niệm đó, để chúng ta trở lại chính mình. Chính mình là người con Phật. Chính mình tự hào là người con Phật. Ta tự hào ta là Phật tử. Ta tự hào ta là người có phương tiện vi diệu như Đức Phật khai thị. Ta tự hào ta là người nuôi dưỡng thân tâm của chúng ta bằng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Ta tự hào bởi ta đang bước từng bước chân an lạc trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Ta tự hào để ta sống bởi vì trong từng sát na của cuộc đời, ta tràn đầy sự gắn kết năng lượng đại từ đại bi, năng lượng siêu thế, luồng Phật điển từ bi vô biên của mười phương Chư Phật, tràn vào trong thân tâm của chúng ta, mà mỗi người chúng ta đều cảm giác được, đều đón nhận được, đều trải nghiệm được, đều nếm được nó.

Đây không phải là ảo tưởng khi nói về một đề mục mà mỗi người phải ngồi xuống tưởng tượng, mường tượng vẽ nó ra để mà nhận nó theo chiều hướng kích thích thần kinh não bộ, mà đây là pháp thở chánh niệm Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng thực tế, năng lượng siêu thế từ bi của Phật, mà nó tác động vô thân, mà thân xác chúng ta sẽ cảm nhận được. Nó sẽ chuyền vào thân của chúng ta. Nó sẽ tác động trên đầu, trên tay, lên chân, lên toàn thân. Nó có sự chuyển động liên tục như vậy để giúp cho chúng ta ổn định được sức khỏe, như dòng sông mãi trôi, dòng sông càng trôi càng chảy thì dòng sông càng sạch càng trong. Và nó chảy tới đâu nó mang nước tới đó, nước đi tới đâu thì sự sống sẽ bắt đầu sinh sôi và nảy nở. Nguồn năng lượng như nước, nước chảy vào trong thân tâm của chúng ta. Khi nước chảy vào, thâm tâm của chúng ta chuyển động. Khi nó chuyển động như mạch nước hằng sống, như mạch nước đại từ đại bi, như mạch nước siêu thế. Luồng nước Phật điển đó nó sẽ dẫn đưa từ từ, từ phần này của cơ thể sang phần khác. Và nó sẽ phục hồi chức năng vận hành của cơ thể, giúp cho cơ thể khỏe mạnh và ổn định, giúp cho cơ thể hưng phấn thăng hoa, giúp cho thân tâm bình tĩnh an lạc. Chúng ta sẽ không còn lệ thuộc và không bị nguồn năng lượng bất tịnh tiêu cực của quá khứ dẫn đưa cột cổ kéo chúng ta vào vô minh.

Từ lúc chúng ta thở với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, từ lúc chúng ta có nhân duyên thực tập Mu A Mu Sa thiền Thất Bảo Huyền Môn, là lúc chúng ta tự giác xoay 180 độ quay lưng lại với vô minh. Từ trong vô minh này chúng ta bắt đầu bước từng bước chân đi tới ánh sáng của trí tuệ viên mãn, nơi mười Phương Chư Phật đã chứng đắc. Ý nghĩa của sự tu tập nó vi diệu, siêu màu, cao siêu không thể nghĩ bàn, không thể nói, không thể diễn giải, mà mỗi một các bạn khi thực tập, tùy theo căn duyên của mình mà có sự trải nghiệm thích thú, để sàng lọc tất cả những hạt giống siêu màu, những hạt giống thanh tịnh, những hạt giống phước lành, những hạt giống phước báu chân thiện mỹ, những hạt giống được gọi là chủng tử thiện, chủng tử của bồ đề, để xếp đặt nó lại cho nó nảy mầm mọc thành cây trổ hoa trổ trái dâng hiến cho đời và phụng dưỡng cho cuộc đời của chúng ta. Chúng ta nên nhớ cuộc đời có vô vàn năng lượng tiêu cực, muốn bủa vây chúng ta nhưng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa sẽ giúp chúng ta phá tan đi hàng rào của năng lượng tiêu cực đó, nó sẽ chuyển hóa toàn bộ những năng lượng bất thiện để chúng ta trở về với nguồn năng lượng tích cực, năng lượng thanh tịnh siêu thế của Phật, năng lượng đại từ đại bi để chúng ta tìm lại được chính mình.

Pháp môn thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, mật chú thần thông Mu A Mu Sa giúp cho mỗi người tiếp đón, đón được năng lượng siêu thế từ bi của mười phương Chư Phật trực tiếp vào thân tâm của chúng ta. Khi chúng ta hít thở và trì mật chú này là chúng ta tu tập pháp hành để đón nhận năng lượng, đây là công phu tu tập để đón nhận năng lượng và quán chiếu năng lượng trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa tác động vào thân tâm. Nguồn năng lượng tích cực từ bi này của Phật, nguồn năng lượng siêu thế này lớn vô cực. Nó đẩy lùi đi tất cả các nguồn năng lượng tiêu cực bất thiện từ quá khứ, để chúng ta không bị những nguồn năng lượng tiêu cực bất thiện của quá khứ kéo chúng ta trượt sâu vào, chìm sâu vào, đắm sâu vào trong vô minh. Nguồn năng lượng từ bi của Phật sẽ xoay chúng ta ngược lại với vô minh, và dìu dắt chúng ta từ từ, từ từ bước từ vô minh tới ánh sáng, tới ánh minh tuệ của Như Lai. Nương nhờ vào đại hùng đại lực Phật điển siêu thế từ bi dưới mặt trời trí tuệ của mười phương Chư Phật, chúng ta nhìn lại chính mình, chúng ta thấy được chính mình và chúng ta sống lại được với chính mình, ngay trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Bởi khi chúng ta không sống với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, là chúng ta đã chết bởi nguồn năng lượng tiêu cực, năng lượng bất tịnh của quá khứ đang dẫn chúng ta. Chúng ta sống đó như thây ma bị điều khiển bởi những năng lượng tiêu cực, bởi năng lượng bất thiện nghiệp. Sống mà như một thây ma. Sống mà như một xác chết, đang bị năng lượng tiêu cực, năng lượng bất thiện nó kéo dần vào trong vô minh.

Khi chúng ta giữ được hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa của Thất Bảo Huyền Môn, chính là lúc năng lượng siêu thế từ bi của Phật tác động vào thân tâm để xoay chúng ta ngược lại với màn vô minh và bước trở về ánh sáng trí tuệ. Tức là chúng ta biến thây ma trong tiền kiếp, những xác chết trong vô lượng kiếp qua của ta, biến trở thành sự sống trở lại, sự sống của chánh niệm trong hơi thở Mu A Mu Sa. Sự sống của chánh niệm đón nhận tràn đầy năng lượng tích cực từ bi của mười phương Chư Phật. Chắc chắn Bảo Thành và các bạn từng đã trải qua những phút giây nản chí, nản chí bởi vì những ước mơ không thành tựu, những ước nguyện không thành, công việc bị sụp đổ, bao nhiêu chuyện ở đời không ưng ý. Rồi chúng ta đôi khi muốn giúp một người nào đó, làm việc tốt việc thiện mà không làm được thì ta nản chí. Đôi khi chúng ta muốn chồng, muốn vợ, muốn cha mẹ con cái, muốn muốn muốn muốn bởi năng lượng tiêu cực bất thiện nó tăng trưởng lòng ham muốn, nó biến cái thây ma đã chết này chỉ muốn, chỉ muốn, chỉ muốn cầm đầu những người khác, muốn những người khác phải làm theo mình, bởi thây ma xác chết này đang bị năng lượng tiêu cực, năng lượng bất thiện của tiền kiếp kéo đi. Và trong giây phút chết dần chết mòn trở thành xác khô này, bị nghiệp lực tiêu cực kéo đi, ta cũng lại quăng cái nguồn năng lượng tiêu cực đó choàng vào cổ của những người thương yêu để kéo họ vào trong đó. Mà chúng ta lầm tưởng chúng ta muốn họ thành công. Do đó không bao giờ thành, chúng ta gây ra nản chí, rồi trầm cảm, rồi sinh ra bệnh, sinh ra ngớ ngẩn không làm chủ được cuộc sống và cứ lang thang miệt mài trong những ảo tưởng, để rồi nay đây mai đó tìm cái này mò cái kia dẫn chúng ta càng tràn vô trong vô minh, đẩy mình trong vô minh, đắm chìm trong vô minh, và lần mò trong bóng tối như kẻ mù, đã không thấy đường, nay thân xác này đã chết mà còn không có ánh sáng dẫn đưa, càng lọt vào trong trầm mê thì xác này càng khô càng héo, càng tàn lụi, chỉ là đống xương trắng biết di động trong cuộc đời này thôi.

Nếu như các bạn có nhân duyên tu tập Thất Bảo Huyền Môn hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa là chúng ta đã hà hơi sự sống vào xác chết này, là chúng ta đã đón nhận năng lượng vĩnh cửu, an lạc từ bi của mười phương Chư Phật, để đổ, để tưới tẩm vào xác khô này. Trong giây phút tưới tẩm, vào xác khô này, cái xác chết này, cái thân xác này thì thân xác này sẽ trỗi dậy sống trở lại, tái sinh trở lại, phục sinh trở lại để sống trong năng lượng siêu thế từ bi của Phật, Phật điển từ bi của Phật. Nguồn năng lượng siêu thế Từ Bi này sẽ giúp chúng ta sống trở lại, đứng dậy từ trong đống xương khô, làm chủ được cuộc đời, làm chủ được mọi tình hình trong cuộc sống, tái tạo nó trở lại, để gieo nhân duyên cho nó trưởng dưỡng và mọc lên phù hợp với căn duyên của từng người, từng chúng sanh, để sống trong an lạc.

Các bạn khi bị nản chí chẳng qua là những công việc hàng ngày, mong muốn ước nguyện của ta không thành, bởi chúng ta chỉ ước nguyện những điều mà năng lượng tiêu cực nó dẫn đưa, chúng ta phải hòa mình vào trong năng lượng tích cực của Phật, năng lượng từ bi của Phật, để áp dụng được hai chữ tùy duyên không miễn cưỡng, tùy duyên không áp chế, tùy duyên không kềm tỏa, không có kềm chế không có ràng buộc. Như nước ở trên trời đổ xuống thì nó tràn đầy trên khắp mặt đất, trên cõi nhân gian, tùy theo nhân duyên của từng loài, từng loại, từng hạt giống, từng cây, từng chủng loại mà nó có được sự sống riêng biệt. Cây dừa không thể bắt cây xoài biến thành cây dừa. Mà cây xoài cũng không thể bắt con chó thành cây cỏ. Cây cỏ cũng không thể bắt con cọp biến thành con mèo. Mỗi một chủng loại, mỗi một loài trong Lục Đạo Luân Hồi, trong hành tinh nhỏ bé đều khế hợp với nhân duyên phước báu vốn có của chúng để sống tự tại an nhiên. Nhưng chính vì chúng ta đã chết bởi năng lượng tiêu cực của tiền kiếp mà chúng ta luôn luôn mong muốn thay đổi vạn vật sinh linh chung quanh ta trở thành như ý muốn của mình mà quên sống tùy duyên như năng lượng siêu thế từ bi của Phật đối với cuộc đời của chúng ta.

Khi chúng ta giữ được hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, chúng ta được nuôi dưỡng bởi năng lượng từ bi này, chúng ta biết sống tùy duyên, khi chúng ta sống tùy duyên thì năng lượng siêu thế tác động vào cuộc đời và tâm trí của ta để giúp chúng ta sống lại từ xác chết, phục sinh trở lại, ta sống trở lại, sống trong chánh niệm hơi thở Mu A Mu Sa, sống trong chánh pháp tùy duyên để cảm hóa chúng sanh, và nuôi dưỡng tình yêu, lòng từ bi của chúng ta, và lấy lòng từ bi đó nuôi dưỡng trí tuệ để trí tuệ của ta không biến thành kiến thức của phàm phu mà trở thành Trí Tuệ Bát Nhã giải thoát, thoát vô minh tới bờ giác. Các bạn hãy cố gắng lắng nghe, tư duy thật là nhiều. Đây là công phu Thiền tập Thất Bảo Huyền Môn thiền mật tông, trong lớp đồng tu này chúng ta không tới để nghe giảng, trong một cái pháp tòa giảng kinh kệ, để thấu được cái lý cái nghĩa của kinh, hoặc là những thắc mắc trong cuộc đời, để rồi tâm đắc với những tư tưởng văn chương chữ nghĩa trong kinh điển hoặc của những bậc thầy tôn quý, những bậc thầy giáo thọ. Chúng ta cũng không tới đây trên Youtube livestream này để tụng niệm kinh điển của Phật mà chúng ta tới đây để hành pháp mà Phật dạy cho chúng ta để ngừng tạo nghiệp, để chuyển nghiệp và để sống trở lại, để phục sinh trở lại trong nước hằng sống đại từ đại bi, nước có lực siêu thế Phật điển từ bi siêu thế. Chúng ta đang phục hồi lại chức năng là người con Phật, là Phật tử, là một con người hiểu được phương tiện vi diệu của kiếp người để ứng dụng vào cuộc sống, sống trở lại.  Để chúng ta sống thực sự có ý nghĩa với phẩm giá là con người đã quy y theo Phật Pháp Tăng, là Phật tử hiểu được nhân quả, và là con của Phật giữ năm giới, hành thập thiện, tu theo lời Pháp Phật dạy để trở thành Phật.

Mục tiêu của chúng ta, cứu cánh của chúng ta là trở thành Phật, chứ không phải trở thành thây ma sống vất vưởng trong cuộc đời để năng lượng tiêu cực bất thiện của tiền kiếp dẫn đưa dìm chúng ta xuống, mà chúng ta vươn lên từ những thất bại ở công việc hàng ngày, khi đối ứng hàng ngày, với ông bà cha mẹ, vợ chồng con cái, công ăn việc làm xã hội, tình bạn tình người, tình này tình kia. Những sự thất bại đó chỉ là nhiên liệu để nuôi dưỡng chúng ta sống lại những năng lượng siêu thế qua hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, tưới tẩm vào từ thân xác cằn cỗi đã chết này, từ cái thây ma này phục sinh trở lại thành thân của một vị Phật tương lai.

Chúng ta luôn phải quán chiếu đề mục sâu sắc này để chúng ta tăng trưởng năng lượng từ bi, nuôi dưỡng con người của mình, sống đúng với phẩm giá là người đã quy y Phật, thọ năm giới, tin sâu Nhân Quả và hoan hỷ hành mười pháp thiện, thực tập công phu này. Ở đây không nghe giảng, không tụng kinh mà ở đây chúng ta đồng tu. Phật nói nếu các con nhớ hằng hà kinh điển phương quảng Đại Thừa liễu nghĩa, kinh sách nào cũng làu làu đọc được thuộc hết, không bằng một người chỉ nhớ một chữ biết một câu cho thông lý, rồi thành tựu bằng sự tu tập thì chứng đắc còn hơn biết bao nhiêu kẻ chỉ là bộ nhớ của kinh điển. Như ông Anan hồi xưa Đức Phật, ông nhớ tất cả kinh sách của Phật, những lời Phật giáo huấn, nhưng ông không thể chứng đắc bởi ông ta không tu. Bảo Thành không mời gọi các bạn trở thành bộ nhớ của kinh điển, mà Bảo Thành đồng hành cùng các bạn, chúng ta trở thành những người nông dân, những người công dân, những bác sĩ, những y tá, những con người thực thụ hành được những lời của Phật dạy, chúng ta thực tập lời của Phật dạy, chúng ta không còn ngồi trong nhà trường, trong phòng thí nghiệm, để nghịch ngợm nữa mà chúng ta bước vào cuộc đời, chúng ta mang lời của Phật ra thực hành để lời của Phật sống động trong từng sát na của cuộc đời. Lời của Phật tóm gọn trong hai chữ Từ Bi qua hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thiền mật tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa, là một công phu của pháp hành mật tông để mỗi người khi tu tập đón nhận được năng lượng siêu thế, đánh thức cuộc sống mình trở lại chính mình. Sống đúng là người con Phật hôm nay và là một vị Phật trong tương lai. Làm tròn trách nhiệm làm người và thăng hoa đời sống, đúng với phẩm giá như ta đã sinh ra với phước báu vốn có trong đời này, để kiếp sau ta là Phật, là Phật sẽ thành.

Các bạn, khi chúng ta quán chiếu như vậy, chúng ta sẽ sống bình an và hạnh phúc hơn. Và chúng ta sẽ thắng được những năng lượng tiêu cực, năng lượng bất thiện làm cho chúng ta nản chí, làm chúng ta sợ hãi, không còn tin tưởng, mất niềm tin và gây ra trầm cảm bệnh hoạn. Khi các bạn tu pháp môn hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa, khuôn mặt của các bạn sẽ tỉnh táo, thần thức của các bạn sẽ bừng tỉnh, năng lượng của bạn sẽ dồi dào, sức sống của các bạn sẽ tăng trưởng, sức bật của các bạn sẽ lên cao để bật ra khỏi vùng kềm tỏa của năng lượng tiêu cực. Các bạn đang phục sinh. Các bạn đang sống trở lại làm người con Phật, tích cực trong năng lượng từ bi của Chư Phật.

Pháp môn mật thiền Thất Bảo Huyền Môn là thiền công vận khí, quán chiếu hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Là thiền công quán chiếu hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa để đón nhận năng lượng từ bi của Phật, để gắn kết với mười phương Chư Phật, để luôn luôn tăng trưởng nguồn năng lượng từ bi vào thân tâm. Năng lượng này sẽ giúp chúng ta phục sinh trở lại, tìm lại được chính chúng ta. Năng lượng từ bi này giúp cho mỗi người chúng ta sống an nhiên tự tại, sống với chính mình, sống với bổn nguyên tự tại vốn có mà Đức Phật khai thị là Phật tánh ở trong mỗi kiếp người. Cho nên khi chúng ta tu tập pháp môn này, chúng ta đã đánh thức Phật tánh của chúng ta trở lại để sống và khi Phật tánh sống lại trong cuộc đời của chúng ta và chúng ta dùng ý để sống với tâm Phật đó thì chính lúc đó ta chính là mình, là chính ta. Và nếu chúng ta không sống được với hơi thở Mu A Mu Sa để đánh thức Phật tánh và dùng ý của mình để sống với nó thì chúng ta đã chết bởi năng lượng tiêu cực bất thiện từ vô lượng kiếp qua đang kéo chúng ta trượt vào trong vô minh, đắm chìm vào trong luân hồi của đau khổ. Các bạn hãy phục sinh con người mình trở lại, hãy tái tạo con người của mình trở lại bằng năng lượng siêu thế từ bi, hãy tắm gội trong luồng Phật điển từ bi này, để rửa sạch vô lượng nghiệp bất thiện, nguồn năng lượng bất thiện, nguồn năng lượng tiêu cực. Để chúng ta sống tích cực trong từng sát na với hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa. Các bạn, chúng ta hướng thượng, làm tăng phẩm giá trong cách tu tập này. Đây là thiền công tu tập thiền mật tông. Bảo Thành mời gọi các bạn chúng ta tinh tấn đồng tu, không cần biết lúc nào các bạn bước vào trong kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn, nghe trực tiếp hay gián tiếp qua những video đã được gắn trên Youtube đều có một công năng diệu dụng giúp cho mỗi người chúng ta thức tỉnh trở lại. Tùy theo những đề mục quán chiếu và tiếp nhận được năng lượng từ bi của Phật vào trong thân tâm của chúng ta để chúng ta sống an nhiên tự tại, sống là chính mình, sống xứng đáng và hãnh diện tự hào ta là người con Phật, bởi hành được lời của Phật, dụng được lời của Phật, hành được pháp môn của Phật, dụng được pháp môn của Phật, để lợi tha cho chúng ta và cho tất cả mọi người. Cảm ơn tất cả các bạn đã đồng tu cùng Bảo Thành trong những giây phút qua.

Vấn đáp

Tổng hợp câu hỏi

01. (65:10’) Thưa Thầy, khi con tu tập có để đồng hồ khoảng 15 phút, khi hết giờ con dừng lại có cảm giác như cái xe đang chạy bị thắng gấp nên người lảo đảo, khó chịu. Vậy khi kết thúc con nên làm thế nào thưa Thầy?

02. (66:55’) Thưa Thầy hôm qua con trì Thất Bảo Huyền Môn, nó xoay mạnh quá Thầy ơi, là do năng lượng nhiều quá đúng không ạ?

03. (68:46’) Con hay bị đấu tranh giữa hai tư tưởng. Một là trách nhiệm của mình phải hướng dẫn những người xung quanh mình để họ đi theo con đường tốt mà theo như thầy giảng đó là sự áp đặt, còn tư tưởng thứ hai là lối sống tùy duyên, con không thể dung hòa hai tư tưởng này xin thầy giúp cho con?

04. (73:26’) Từ khi biết Phật Pháp đứng trước mọi sự việc xảy ra trong đời sống của con, con rất bình tâm nhưng những người xung quanh con thì cảm thấy bất bình, không nên cho qua dễ dàng như vậy và tác động lên con làm con bị lay chuyển cảm xúc. Con nên làm gì để chuyển hóa được điều này?

05. (80:19’) Thưa Thầy mỗi ngày 2 lần con thắp nhang lên bàn thờ Phật, và đọc 7 biến Mu A Mu Sa thì có phải là ít thời gian Thiền học không ạ? Cần làm gì để tinh tấn hơn không ạ?

Giải đáp

Câu 01. (65:10’) Thưa Thầy, khi con tu tập có để đồng hồ khoảng 15 phút, khi hết giờ con dừng lại có cảm giác như cái xe đang chạy bị thắng gấp nên người lảo đảo, khó chịu. Vậy khi kết thúc con nên làm thế nào thưa Thầy?

Y chang như chiếc xe mình thắng gấp thì nó bị lảo đảo bởi quán tính tốc độ đang chạy lên phía trước thật mạnh. Khi năng lượng tiếp vào thân của chúng ta thật mạnh mà chúng ta điều chỉnh đồng hồ báo thức 15 phút tại vì chúng ta chỉ có 15 phút thôi. Khi 15 phút đồng hồ báo thức chúng ta phải hít 3 hơi thở thật sâu xuống dưới bụng và thở ra từ từ. Hít thật sâu và thở ra rất từ từ không cần tụng Mu A Mu Sa. Chỉ hít sâu, thở từ từ, rồi đặt bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay Từ Bi, chỉ đặt như vậy và hít sâu thở từ từ 3 hơi thì chúng ta sẽ lấy lại tốc độ bình thường. Năng lượng sẽ điều phối được ngay tức khắc. Đó là cách giúp chúng ta điều phối năng lượng khi chúng ta phải ngừng bất chợt.

 Thông thường chúng ta nên chọn một giờ thoải mái và thực tập, không cần báo giờ, cứ để năng lượng khi nào nó vô nó nhẹ dần nhẹ dần thì ta nghỉ, hoặc khi trong tâm ta tự động có cảm giác ngưng thì ta sẽ ngưng.

Câu 02. (66:55’) Thưa Thầy hôm qua con trì Thất Bảo Huyền Môn, nó xoay mạnh quá Thầy ơi, là do năng lượng nhiều quá đúng không ạ?

Mỗi người chúng ta có phước báu khác biệt, có những bạn khi trì mật chú Mu A Mu Sa chúng ta đón nhận được nguồn năng lượng thật mạnh. Nó xoay mạnh cũng không sao hết. Cứ để nó xoay và chúng ta giữ đúng hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa để hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa chúng ta quán chiếu, chiếu soi, nhìn vào những năng lượng tác động vào thân và từ từ nó sẽ chuyển hóa để phù hợp với thân chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Càng mạnh thì nó tăng trưởng các cơ bắp độ bền và sự chịu đựng của cơ thể giúp cơ thể khỏe hơn. Không có gì phải sợ hết nhưng vì chúng ta chưa quen mà thôi, khi quen rồi thì nó có mạnh có nhẹ cũng không sao. Như người lái xe khi đã quen lái xe rồi thì có lái xe tốc độ mạnh hay nhẹ cũng rất là bình thường, thậm chí lên máy bay hoặc có chạy xe đua cũng bình thường bởi vì họ đã quen với tốc độ.

 Chúng ta chưa quen với tốc độ của sự rung chấn của năng lượng từ bi tác động vào thân nên khi nó mạnh quá thì sợ. Bây giờ chúng ta phải tập làm quen không có gì đáng sợ hết bởi trên đó đã được cột vào sợi dây an toàn của năng lượng từ bi Mu A Mu Sa rồi. Có sợi dây bảo vệ an toàn rồi chúng ta không sợ, ta cứ để nó phóng về phía trước, hoặc là nó xoay như thế nào cũng không sao hết. Đó là tín hiệu tích cực rất là tốt cho những bạn nào tiếp được năng lượng mạnh như vậy.

Câu 03. (68:46’) Con hay bị đấu tranh giữa hai tư tưởng. Một là trách nhiệm của mình phải hướng dẫn những người xung quanh mình để họ đi theo con đường tốt mà theo như thầy giảng đó là sự áp đặt, còn tư tưởng thứ hai là lối sống tùy duyên, con không thể dung hòa hai tư tưởng này xin thầy giúp cho con?

Khi trời mưa, mưa không bắt buộc cái cây phải hút nhiều nước hay ít nước, mà mỗi một cây mỗi một loài tùy theo chủng loại được tạo ra mà hút ít hay nhiều nước, đó gọi là tùy duyên. Mưa thì cứ mưa. Thời xưa, lúc Đức Phật đi khất thực, có một ông nhà giàu cho một bà cụ ra luôn cúng dường cho Tăng thân của Phật đi khất thực. Bà cụ không thích Phật, chê Phật, xua đuổi Phật, chửi mắng Phật. Phật mới quán chiếu nhân duyên là Phật không có duyên để độ bởi bà ta không có duyên với Phật. Nhưng Phật thấy rằng bà cụ này có nhân duyên với La Hầu La, cho nên mới sai La Hầu La tới đó để khất thực. Khi bà cụ thấy La Hầu La tướng hảo đẹp, thì bà rất thích, cúng dường với sự thành kính và tán tụng ca ngợi La Hầu La, hỏi La Hầu La học ở đâu mà giỏi vậy. La Hầu La mới nói học từ Thế Tôn, từ Phật và dắt bà ta đến gặp Phật. Lúc đó bà ta ngỡ ngàng, chính lúc được La Hầu La dắt đến là lúc bà có nhân duyên. Khi con nghĩ đến những người thương yêu, để muốn nhắc nhở họ một điều gì đó tốt, mà chúng ta cố gắng theo ý của mình để họ theo ý mình họ tốt, thì sách tấn đó thành tà sách tấn, sách tấn họ, khuyến khích họ bằng tâm tà tức tâm ham muốn thúc giục lôi kéo ràng buộc họ.

 Nhưng nếu con quán chiếu nhân duyên như Phật, đây chưa phải thời, chưa phải lúc thì con phải diệu dụng được mọi phương tiện khác nhẹ nhàng hơn như để phim cho họ xem, truyện cho họ đọc, những video có liên kết với chủ đề đó hoặc tạo điều kiện cho họ gần gũi từ từ, từ xa đến gần. Và khi họ đã hội đủ nhân duyên, cũng như La Hầu La tới. Đôi khi qua con, họ không muốn nhưng qua người khác họ lại có nhân duyên, cũng như bà cụ kia qua Phật trực tiếp không có đón nhận được phước báu từ Phật mà phải qua La Hầu La rồi mới tới Phật.

 Cho nên trong những trường hợp trách nhiệm của một người chị của một người em hoặc của một người mẹ đối với những người chúng ta thương yêu hoặc đối với trách nhiệm xã hội mà chúng ta thấy sách tấn, hoặc những chiều hướng không có tùy duyên như Phật thì chúng ta phải định mức được nó. Chúng ta dừng lại nhẹ nhàng và hồi hướng cho họ. Và quán chiếu xem ai là người phù hợp nhân duyên, và hy vọng với sự quán chiếu hồi hướng năng lượng đó, một ngày nào đó những con người mà ta yêu thương sẽ gặp đúng người có nhân duyên như La Hầu La để rồi tìm lại với ta, cho nên đôi khi phải qua 2 3 nhịp cầu, trực tiếp không được thì qua gián tiếp.

Câu 04. (73:26’) Từ khi biết Phật Pháp đứng trước mọi sự việc xảy ra trong đời sống của con, con rất bình tâm nhưng những người xung quanh con thì cảm thấy bất bình, không cho qua dễ dàng như vậy và tác động lên con làm con bị lay chuyển cảm xúc. Con nên làm gì để chuyển hóa được điều này?

Do tâm tham và sân, tâm muốn làm chủ từ ngàn xưa nên giữa con người và con người luôn tạo ra những chính sách những giáo lý để áp chế người khác đi theo họ, chia ra nhiều tầng lớp. Và ngày nay chúng ta cũng luôn luôn mang gen di truyền đóm áp đặt cho người khác phải theo mình. Nhưng Đức Phật dạy cho chúng ta phải làm chủ để sống trong chánh niệm. Chúng ta không sống trong bất thiện nghiệp, không sống trong năng lượng tiêu cực, không sống để trả nghiệp mà sống trong chánh niệm. Đó là lời khai thị của Phật.

Khi chúng ta sống để trả nghiệp thì chúng ta đã biến thành thây ma, mà người xưa hay truyền dạy những giáo lý họ tạo dựng lên chế tạo ra để biến ta thành con ma, để điều khiển ma, để sai việc, khi chúng ta sống để trả nghiệp thì ta đã tự biến mình thành thây ma, thành xác chết, và nhảy lung tung để làm cái này cái kia, vô tự chủ, chúng ta phải sống trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì chúng ta không bị ràng buộc để trả nghiệp mà để chuyển Nghiệp. Chúng ta sống để chuyển nghiệp, trong hơi thở chánh niệm. Con không phải là sống vô cảm, nếu chúng ta không có hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì dĩ nhiên trong cuộc đời có nhiều chuyện xảy tới rồi chúng ta chai lì vô cảm, nhưng do thực tập Mu A Mu Sa ta không thể sống như vậy nữa. Ta không thể sống vô cảm với những hiện tượng xảy ra mà chúng ta sống trong chánh niệm để chuyển hóa nó.

 Những luồng năng lượng bất thiện tiêu cực nó tới, nó như gió thổi, thổi thật mạnh có thể làm lật thuyền của ta, nhưng người có trí tuệ trong hơi thở chánh niệm Mu A Mu Sa thì biết căng cái buồm Mu A Mu Sa lên, để gió tiêu cực bất thiện đó được chặn đứng bởi cánh buồm Mu A Mu Sa mà đẩy cuộc đời của ta tiến lên, nương vào năng lượng tiêu cực nhưng nhờ cánh buồm tích cực Mu A Mu Sa sẽ đẩy thuyền cuộc đời của chúng ta đi theo hướng tích cực hơn. Còn những con người đồng thuyền cùng chúng ta, họ không đồng thuyền nữa, họ nhảy lên bờ, họ nhảy xuống, đó là trách nhiệm của họ, là bổn phận của họ, họ phải lo, họ không lo, không có trách nhiệm thì kệ họ không sao hết. Trong những lúc thập tử nhất sinh như vậy con phải lo cứu bản thân con trước, còn những người xung quanh hồi hướng năng lượng để dần dần họ sẽ hiểu, họ thấm nhuần năng lượng từ bi, họ sẽ thay đổi từ từ, còn không thì vì họ ta sẽ không thăng tiến thoát ra được nữa. Chúng ta càng chìm xuống như người không biết bơi, đã đang quờ quạng rồi mà người khác cũng không biết bơi nhảy xuống ôm thêm một cục gạch nữa thì chìm càng sâu. Cho nên hãy bơi lên bờ. Những người kia chưa muốn bơi cũng không sao. Khi bơi lên bờ rồi thì đi tìm những phương tiện như sợi dây, thuyền bè hoặc kêu gọi thêm nhiều người trợ giúp cho họ để họ thoát lên. Đó là hồi sau, còn hiện tại phải tự cứu mình để mình sống tịch tĩnh an nhiên, lo lắng cho cuộc đời cha mẹ, cho chồng cho con, và lo cho chính bản thân mình sống bình an trước.

Câu 05. (80:19’) Thưa Thầy mỗi ngày 2 lần con thắp nhang lên bàn thờ Phật, và đọc 7 biến Mu A Mu Sa thì có phải là ít thời gian Thiền học không ạ? Cần làm gì để tinh tấn hơn không ạ?

Không ít cũng không nhiều tùy theo cái duyên và thời khắc chúng ta có, một biến cũng được rồi, bây giờ con có 7 biến là tốt rồi, nhưng nếu con dành thêm thời gian thì tốt hơn. Trong hiện tại, 7 biến là đã đủ, không ít cũng không nhiều, bởi nhân duyên và thời gian cho phép con như vậy thì cứ thực hành như vậy một thời gian, cho đến khi có thêm thời gian thì con có thể thực hành thêm, trì nhiều hơn tu tập nhiều hơn. Đừng hôm nay 7 biến ngày mai năm biến, rồi ngày mốt không có biến nào, biến mất luôn thì không được. Chúng ta cứ 7 biến, 7 biến thôi, đừng có biến mất bởi vì tăng tốc quá nhanh, hết sức, mệt mỏi, rồi biến mất không còn tu nữa thì không hay. Con hãy thực tập 7 biến như vậy mỗi sáng cho tới khi nào có thể thành 14 biến, 21 biến nhưng đừng biến mất bởi vì công phu tu tập này giúp con mang lại sự lợi lạc và tỉnh thức. Cố gắng tinh tấn hơn.

Thực hành

Các bạn hãy ngồi thẳng, đặt bàn tay Trí Tuệ (bàn tay phải) vào trong bàn tay Từ Bi (bàn tay trái), chúng ta hướng về 3 ngôi Tam Bảo:

Phát nguyện

Chúng con nguyện Mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, để chúng con tìm lại được chính mình.

Trì chú:

Mu A Mu Sa (21 biến)

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mu A Mu Sa.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại từ đại bi tới muôn loài chúng sanh, để tất cả chúng sanh tìm lại được chính họ.

Chúng con cũng hồi hướng công đức này lên các bậc nguyên thủ các quốc gia, những người đứng đầu các nhóm với ý thức hệ khác biệt được tăng trưởng ttuệ và lòng tbi, mang lại sự an vui cho nhân loại.

 Đặc biệt chúng con hồi hướng công đức này, năng lượng tbi này tới cho các nhà khoa học, bác học y và dược, các bác sĩ y tá, những nhân viên trong nhà thương và tất cả những người đang phục vụ để cứu tất cả những anh chị em chúng con đang lâm vào cảnh ôn dịch này được tự tại được an nhiên, tràn đầy ttuệ và lòng từ bi, tìm ra vaccine, tìm ra thuốc và những phương án vượt qua cơn ôn dịch này.

Nam mô A Di Đà Phật.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts