Search

Bài 1024: Mang Lại Hòa Bình – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để mang lại sự hòa bình cho thế giới.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh YouTube Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn hôm nay! Hôm nay, chúng ta đang đồng tu trên kênh YouTube này để cộng hưởng năng lượng thanh tịnh, năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật, luồng Phật điển Từ Bi, diệu lực phi thường, siêu thế này tới với thân, tâm của chúng ta để chúng ta hồi hướng cho muôn loài chúng sanh mang lại sự hòa bình cho muôn người và chúng ta cũng chuyển hóa những năng lượng bất thiện đang tồn tại trong cuộc đời của chúng ta.

Các bạn thân mến! Pháp môn Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn. Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là: “Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh”. Mật chú Mu A Mu Sa dịch ra tiếng việt có nghĩa: “Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh”

Pháp tu này gồm có sự quán chiếu hơi thở sâu xuống Đan Điền Khí Hải, trước khi chúng ta hít hơi vào thì chúng ta thành tâm phát nguyện: “Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh” rồi quán chiếu đề mục. Đề mục hôm nay là năng lượng Từ Bi đó mang lại hòa bình cho thế giới, hòa bình cho tự thân chúng ta, rồi chúng ta hít vào một hơi thật là dài tùy theo sức của mình. Khi hơi thở hít vào thì chúng ta hít bằng mũi, đi ngang qua phổi xuống dưới bụng gọi là Đan Điền Khí Hải. Khi hít vào như vậy, qua phổi để lọc không khí cho thanh tịnh dồn xuống dưới bụng, chúng ta phình bụng ra. Và khi phình bụng ra rồi, chúng ta bắt đầu thở từ từ, hóp bụng vào, thở bằng mũi. Trong khi hóp bụng vào để thở ra, chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, phân đoạn thành 04 thời gian đều đặn để hơi thở và Mu A Mu Sa đồng điệu, đồng bộ, nhịp nhàng từ lúc ban đầu cho tới hơi thở cuối cùng. Nghĩa là hít vào bằng mũi và trước khi hít hơi chúng ta phát nguyện là: “Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi cho muôn loài chúng sanh để mang lại hòa bình cho thế giới và tự thân”. Sau đó, chúng ta hít một hơi thật là dài đưa xuống dưới bụng, phình bụng ra. Và khi chúng ta phình bụng ra rồi, chúng ta mới hóp bụng và thở từ từ và trì mật chú Mu A Mu Sa một cách nhịp nhàng, đồng điệu, từ từ cho đến hơi thở cuối cùng, rồi chúng ta quay lại: “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để mang lại sự hòa bình cho thế giới và tự thân”, rồi lại hít, rồi thở.

Khi chúng ta hít thở như vậy thì thân xác và tâm của chúng ta sẽ liền gắn kết với mười phương Chư Phật qua năng lượng Từ Bi, qua Phật điển Từ Bi, và thân này, tâm này, sẽ cảm nhận, cảm thọ được nguồn năng lượng đó vào thân của chúng ta, thân vật lý này một cách trực tiếp. Nguồn năng lượng đó có thể tác động vô thân, lắc lư qua lại nhẹ nhàng, chúng ta cứ để tự nhiên. Hoặc nó có thể phát lên những luồng khí nóng, hoặc là ở khắp châu thân, mục đích luồng khí nóng và lạnh là hai nguồn khi âm dương để tác động vào các Huyệt Đạo, các Luân Xa để kích hoạt nó hoạt động, giữ cho thân của chúng ta được mạnh khỏe, được bớt bệnh và được chuyển hóa các căn bệnh truyền kiếp đang nằm trong thân của chúng ta do nghiệp chướng, và nó cũng giúp cho thân, tâm của chúng ta thanh tịnh từ từ, cho nên các bạn chú ý vào Pháp môn Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, hơi thở Chánh Niệm thần thông mật chú Mu A Mu Sa rất quan trọng.

Do đó, trở lại ý nghĩa để làm sáng tỏ cho các bạn hiểu thấu, Mu A Mu Sa có ý nghĩa: “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh”. Đó là ý nghĩa của câu Mu A Mu Sa. Dù chỉ có bốn chữ Mu, A, Mu, Sa, tuy nhiên nó mang hàm ý, ý nghĩa như vậy để chúng ta hiểu rõ. Khi hiểu rõ mật chú ý nghĩa là gì, thì chúng ta trì mật chú này với ý nghĩa chúng ta thấu hiểu, sẽ giúp ý của chúng ta tập trung vào đề mục đó để tăng trưởng sự thanh tịnh, tịch tĩnh trong thời gian ta tu.

Các bạn! Lúc này chúng ta sẽ trì 07 biến mật chú Mu A Mu Sa, các bạn ngồi lưng cho thẳng, buông lỏng toàn thân, đặt bàn tay phải lên lòng bàn tay trái. Chúng ta quy ngưỡng về ba ngôi Tam Bảo: Phật Pháp Tăng, đặt niềm tin tuyệt đối vào Luật Nhân Quả của Đức Phật, chúng ta cũng hãy tự giác ngay trong giây phút Chánh Niệm này, giữ Năm Giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống và sử dụng các chất say. Chúng ta cũng hãy tự giác hành Mười Pháp Thiện của nhà Phật để tăng trưởng phước báu.

Các bạn, chúng ta bắt đầu!

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi đến muôn loài chúng sanh để mang lại sự hòa bình cho thế giới và tự thân.”

Chúng ta hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng và phình ra.

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Bảo Thành kính chào tất cả các bạn! Chúng ta đang đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn. Kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn được lên sóng với tâm nguyện rằng: “mang Thiền Thất Bảo Huyền Môn trao truyền lại cho tất cả những ai có nhân duyên” và kênh YouTube này tạo điều kiện để chúng ta tới với nhau bằng tâm thành, với tâm thành kính, chân thành, chân thật để chúng ta đồng tu. Nếu các bạn chưa nghe qua Pháp môn này và đây là lần đầu các bạn đi vào kênh YouTube, thì các bạn cũng hãy cho mình một cơ hội hít thở với Bảo Thành, trì mật chú Mu A Mu Sa. Chúng ta đã vào trang này, vào kênh này dù chỉ một sát na hay một giây, chúng ta đã có duyên với nhau rồi, hãy ngồi xuống lắng đọng tâm hồn, hãy hít thở và trì mật chú này. Mu A Mu Sa có sức mạnh thần thông vi diệu vượt ngoài và vượt lên trên tất cả mọi sức mạnh khác bởi Mu A Mu Sa có ý nghĩa là: “Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh”.

Các bạn thân mến! Mu A Mu Sa có sức thần thông vi diệu để chuyển hóa tất cả và mang lại niềm hạnh phúc cho muôn người, bởi Mu A Mu Sa có ý nghĩa: “Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh”.

Bảo Thành muốn hỏi các bạn rằng: “Ở trong cuộc đời này, khi nói về năng lượng thì còn có nguồn năng lượng nào là năng lượng vô biên, vô biên thế giới đều nhận được, còn có nguồn năng lượng nào là năng lượng lớn, cực thanh tịnh của Đấng Chí Tôn Phật Tổ hay không? Đó có, chính là năng lượng Từ Bi và nguồn năng lượng Từ Bi này không có một nguồn năng lượng nào có thể so sánh, có thể mang ra để dùng ngôn ngữ để bàn luận bởi năng lượng siêu thế, Từ Bi của mười phương Chư Phật, Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật thật là tuyệt vời, thật là lớn, thần thông. Và chúng ta phải nói rằng nó là vô lượng, Ân điển đó không thể nghĩ bàn. Chúng ta không nói là năng lượng Từ Bi của Phật huyền bí, nhưng nó không thể nghĩ bàn, không thể diễn bàn, không thể làm sao đó mà chúng ta so sánh với những năng lượng khác, bởi là năng lượng của các Bậc đã Giác Ngộ, các Bậc có Tuệ Giác, thoát khổ, không còn luân hồi. Các vị muốn ban rải năng lượng đó.

Đối với Chư Phật mười phương, các Ngài luôn muốn ban rải năng lượng, còn đối với chúng sanh ai là người muốn đón nhận?

Sự ban rải của năng lượng mười phương Chư Phật đó là tha lực Từ Bi, tha lực của diệu lực Từ Bi siêu thế, tha lực của năng lượng Từ Bi nơi mười phương Chư Phật, tự lực là mỗi người chúng ta đã có căn duyên phước báu trở thành người con Phật, có đức tin tuyệt đối với ba ngôi Tam Bảo, với Nhân Quả và hoan hỷ giữ Năm Giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không ăn, uống và sử dụng các chất say, rồi chúng ta hoan hỷ làm Mười Điều Thiện thì chúng ta sẽ có được một nền tảng vững chắc trên con đường Pháp hành, nghĩa là thực hành Pháp môn Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn. Và khi đó, thân, tâm các bạn sẽ đón nhận được hằng hà sa, vô lượng năng lượng Từ Bi của Phật vào thân, tâm của chúng ta.

Tại sao khi chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa, nó lại mang lại sự hòa bình cho thế giới và tự thân? Bởi vì Mu A Mu Sa có sức thần thông, có diệu lực thật lớn để chuyển hóa, tẩy rửa mọi phiền trược, phiền não, mọi phiền lụy do bất thiện nghiệp chúng ta tạo ra từ vô lượng kiếp. Năng lượng siêu thế, Phật điển Từ Bi Mu A Mu Sa trong hơi thở Chánh Niệm có sức thần thông cảm hóa tất cả mọi sự trả thù, năng lượng trả thù, sân giận của chúng sanh. Mà khi năng lượng Từ Bi của Phật đổ tràn vào thân, tâm của chúng ta thì trong thân, tâm của chúng ta bởi bất thiện nghiệp của tiền kiếp lưu truyền tạo ra sự tranh đấu, tranh giành, sự hận thù. Chính vì tranh giành, hận thù, những mối thù truyền kiếp từ kiếp này qua kiếp khác nung nấu ở trong lòng chúng ta, từ đó chúng ta luôn có cái tâm sát hại, gây ra chiến tranh để tàn sát những con người khác, những vật khác, những quốc độ khác để mở tâm tham của chúng ta rộng hơn, chiếm đoạt về đất đai, tiền tài, danh vọng, địa vị.

Các bạn thân mến! Tâm Sát đó rất nguy hại, tạo nhiều bất thiện nghiệp và chúng ta trong vô lượng kiếp đã tạo ra, kiếp này nếu không nuôi dưỡng bằng năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa, không nuôi dưỡng vào Phật điển Từ Bi Mu A Mu Sa, không nuôi dưỡng vào lực siêu thế Từ Bi Mu A Mu Sa, chúng ta không thể chuyển hóa được năng lượng bất thiện tạo ra tâm tham, tranh chấp, chiến tranh ở trong lòng.

Các bạn hãy trở về ngay bây giờ để quán chiếu, bao nhiêu ngàn năm qua trong lịch sử và trong khoảng chừng mấy mươi năm qua trong kỷ nguyên hiện tại, biết bao nhiêu những cuộc chiến tranh đã xảy ra và trên thế giới, những vị nguyên thủ quốc gia đã cố gắng tạo nên những hiệp định để mỗi một quốc gia, mỗi một cường quốc, mỗi một dân tộc, một nhóm người giữ được hòa khí, hòa bình để không gây ra chiến tranh, nhưng hiệp định đó không bao giờ tồn tại mãi và chiến tranh cứ còn hoài còn hoài. Khi lòng gian ác, sân giận, khi lòng mang và nuôi ý chí chiến tranh để chiếm đoạt do bất thiện nghiệp nó dẫn, mà chúng ta không thể chuyển hóa được, nó gây ra chiến tranh. Và trong chiến tranh, con người, chúng sanh sẽ đổ máu, sẽ có sự chết chóc và sẽ có biết bao nhiêu con người sẽ phải khóc mãi trong cuộc đời bởi có thể ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, những người thân yêu của họ sẽ bị chết trong cuộc chiến đó. Và từ bom nguyên tử, từ những máy bay, hỏa tiễn, súng ống hiện đại, vũ khí tối tân cũng không làm cho người ta sợ, và chiến tranh cứ như vậy nối tiếp. Nhưng trong thời gian vừa qua, trọn vẹn khoảng 02 tháng, chiến tranh trên toàn thế giới đã ngừng hẳn. Những tướng lãnh của các quốc gia, những nguyên thủ, quân đội của các quốc gia không sợ nòng súng, không sợ hỏa tiễn, máy bay, bom, đạn, không sợ xe tăng, nên bất cứ một cuộc chiến nào họ cũng sẵn sàng xông lên phía trước và tâm chiến tranh của họ nung nấu đó cứ làm cho họ sử dụng vũ khí để tàn sát lẫn nhau, họ không sợ. Biết bao những vị tướng tuyên bố không bao giờ sợ, những quốc gia hùng cường có vũ khí tối tân, nhưng ngày hôm nay, các nguyên thủ các quốc gia, các tướng lãnh, các binh sĩ trong quân đội, ngay cả những nhóm người khủng bố đều run sợ, sợ hãi trước một đối tượng vô hình là con virus Corona.

Các bạn thấy không? Tại sao dù bạn có bom nguyên tử, súng ống, đạn dược, hỏa tiễn, dù bạn là quốc gia hùng cường trên thế giới, dù bạn có vũ khí tối tân nhất cũng không thể ngăn cản và chặn đứng được con vi trùng Corona. Dù bạn là tổng thống của một quốc gia quyền lực hay một nhóm người nhỏ có tâm thật gian ác là khủng bố, cũng phải run sợ trước con vi trùng Corona. Nó không từ bỏ một ai. Từ cái sợ đó, sợ bởi vì con vi trùng có thể tới vào ban đêm, ban ngày, vào bất cứ thời giờ nào mà con người không thể phỏng đoán được nó tới từ đâu, khi nào nó tới. Nó đại diện cho thần chết tới, tới trong những sát na mà ta không thể ngờ được. Và chúng ta đã chứng kiến biết bao nhiêu tướng lĩnh trong quân đội đã bị chết vì con vi trùng này, họ không chết bằng hỏa tiễn, súng đạn, bom, vũ khí tối tân nhưng họ chết vì con vi trùng. Biết bao nhiêu con người ở quốc độ này hoặc quốc độ khác, quốc gia này hoặc quốc gia khác, người có tôn giáo hay không có tôn giáo, người trong quân đội hùng cường hay khủng bố đều phải đầu hàng và phải bị thần chết của con vi trùng Corona tới bách hại. Họ sợ cái chết đó, họ sợ chư vị vô hình Corona tới giết chết họ, và như vậy, cái sợ trong sự chết đó chưa đủ để mang lại hòa bình, bởi một mai khi con vi trùng Corona, chư vị Corona này chuyển hóa được nghiệp lực hoàn thiện rồi, thì những tâm bất thiện chiến tranh của con người kia lại bùng nổ. Các bạn không tin thì khi cơn bệnh dịch này đi qua, chiến tranh sẽ lại trở lại như thường, bởi hận với hận, oán với oán không thể trả hết được. Đây là sự cộng nghiệp bất thiện nên chư vị Corona đã tới hoành hành trên thế giới và tiêu diệt những sinh mạng của con người có những sự cộng nghiệp bất thiện.

Các bạn thân mến! Khi sự trả thù này xong thì con người lại bắt đầu có những sự trả thù tiếp nối và chiến tranh sẽ lại bắt đầu xảy ra tàn khốc hơn. Do đó, chỉ có lòng Từ Bi, năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa, chỉ có diệu lực siêu thế, Từ Bi Mu A Mu Sa, chỉ có Phật lực Từ Bi Mu A Mu Sa mới có thể chuyển hóa được sân giận, tham sân và cái tâm chiến tranh tàn ác nung nấu trong tâm của con người do hận thù truyền kiếp mang tới kỷ nguyên này. Do đó, đang trong lúc chúng sanh sợ chết mà ngưng họng súng, tiếng súng không còn thì là lúc tất cả các tôn giáo, tất cả những vị lãnh đạo tâm linh trên toàn thế giới, tất cả mọi con người, ngay cả nhóm nhỏ như chúng ta cũng phải tinh tấn tu tập đón nhận năng lượng Mu A Mu Sa vào trong thân, tâm của chúng ta. Ngay trong lúc họ ngừng tiếng súng, ngừng hẳn chiến tranh, là lúc ta hồi hướng lực siêu thế Từ Bi của mười phương Chư Phật, năng lượng siêu thế, Từ Bi của mười phương Chư Phật qua tiếng mật chú Mu A Mu Sa, để đánh thức lương tâm của những con người nung nấu sự chiến tranh, nghĩ tới sự hòa bình của thế giới mà sau cơn ôn dịch này, họ sẽ ngừng dần dần chiến tranh để mang lại hạnh phúc cho muôn người.

Sự tự giác, trách nhiệm của tất cả những vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo như Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, Bà La Môn giáo, đạo Sikh, đạo Phật, tất cả các tôn giáo dù lớn hay dù nhỏ, và tất cả những con người không có tôn giáo đi nữa, thì trong giây phút này chúng ta phải tịnh được tâm, phải hiểu rằng chiến tranh ngưng trong 02 tháng qua chỉ vì con vi trùng mang oán hận tới để trả thù, oán với oán hà thời oán, không bao giờ hết được. Và khi cái oán này đã trả xong thì oán khác lại nổi lên như những cơn sóng thần từ những tâm chiến tranh của từng nhóm người, của từng con người, của từng quốc gia. Để có thể chuyển hóa được điều đó, đây là lúc đặc biệt nhất, là lúc vi diệu nhất, đúng thời nhất để mỗi một con người có tâm thiện như chúng ta, để cho mỗi một con người có tâm thiện ở trong tất cả các tôn giáo đồng quy hướng về Đấng tôn thờ của mình. Còn chúng ta, chúng ta là Phật giáo, chúng ta quy hướng về ba ngôi Tam Bảo, hiểu được lý Nhân Quả, oán này trả oán sẽ còn oán nữa nên chúng ta mang năng lượng diệu dụng, siêu thế, Từ Bi Mu A Mu Sa, chúng ta mang năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa, mang năng lượng Phật điển Từ Bi Mu A Mu Sa mà rải tới muôn loài chúng sanh, để một trong những chúng sanh vẫn còn những mầm mống chiến tranh, hận thù được tẩy rửa, được nuôi dưỡng bằng tình yêu, nuôi dưỡng bằng lòng tha thứ và nhận rõ chiến tranh là nguy hại, tạo nghiệp và trong vô lượng kiếp sau hoặc ngay tại kiếp này, họ sẽ phải trả quả nghiệp đó.

Chúng ta phải chú tâm về điều đó, chúng ta phải cố gắng hiểu được điều đó bởi chúng ta tiếp được năng lượng này, chúng ta hiểu, hiểu để hồi hướng năng lượng siêu thế, Từ Bi này tới muôn loài chúng sanh. Đặc biệt cho các vị nguyên thủ các quốc gia, cho những nhóm người,  những con người có được những vũ khí tối tân ở trong tay. Hiểu rằng vũ khí tối tân với vũ khí tối tân sẽ không làm ngừng chiến tranh. Hận thù sẽ không làm ngừng chiến tranh.

Con vi trùng Corona là những chư vị mang bao nhiêu hận thù truyền kiếp do nghiệp bất thiện cộng lại với nhau giữa chúng sanh, nay trổ quả, mang cái hận đó tới để mỗi người chúng ta có bất thiện nghiệp tương ưng, do đó, chúng ta phải chết với sức mạnh của họ. Vì chúng ta sợ chết, tiếng súng được ngưng, hòa bình được tạm gọi là đang có, nhưng đây chưa phải là một sự thật. Hòa bình bây giờ chưa có thật, mới chỉ trong 02 tháng ngưng hẳn tiếng súng, ngưng hẳn tiếng bom, ngưng hẳn những thông tin về những cuộc chiến tàn sát.

Các bạn thấy không? Trên truyền hình, trên YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, trên các mạng thông tin truyền thông, chúng ta không thấy loan tải những cuộc chiến từ nhóm khủng bố này, người khủng bố kia, và chúng ta cũng không thấy ai ôm bom, ôm súng để đi giết người hết. Nước Mỹ có những cuộc giết người bởi vì khủng bố hoặc vì điên khùng, nhưng trong lúc này – vi trùng Corona, những kẻ điên khùng nhất, những kẻ sống trong ảo tưởng nhất cũng chưa mang súng để giết người, bởi họ sợ con vi trùng Corona. Dù có điên khùng tới đâu họ cũng sợ con vi trùng Corona. Dù họ có tinh thần khủng bố tới đâu, họ cũng sợ con vi trùng Corona. Nhưng cái sợ này chỉ là tạm thời. Và hòa bình cũng chỉ tới tạm thời. Một mai khi con Corona này đã trả hết hận thù thì lại có hận thù khác chính do những cái tâm chiến tranh, khủng bố của từng con người, của từng nhóm người, của từng quốc gia lại tạo ra chiến tranh.

Các bạn thân mến! Ý thức được điều đó, sự quán chiếu thật là sâu thì chúng ta cũng ngưỡng cầu lên các bậc lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo tối cao, từ Tòa Thánh Vatican tới những vị Đạo sư trong Hồi giáo hay các Bậc Hòa Thượng, Giáo chủ của Phật giáo, các quốc gia Phật giáo, tới Bà La Môn, đạo Sikh, tới tất cả các tôn giáo lớn, nhỏ. Chúng ta hồi hướng cho họ để họ hiểu được và dâng lời cầu nguyện thành kính lên bên trên để hiệp nhất với tâm thành của chúng ta trong một nhóm nhỏ đang tu tập Thất Bảo Huyền Môn, để hồi hướng năng lượng siêu thế Từ Bi Mu A Mu Sa, Phật điển siêu thế Từ Bi Mu A Mu Sa. Năng lượng siêu thế này, Phật điển siêu thế này, diệu lực siêu thế này nó được tác động bởi âm thần thông mật chú Mu A Mu Sa, với hơi thở Chánh Niệm của những người tin sâu tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo Phật Pháp Tăng, tin sâu tuyệt đối vào Nhân Quả, hoan hỷ hành Năm Giới và tự giác làm Mười Pháp Thiện, chúng ta sẽ có được diệu lực siêu thế Từ Bi Mu A Mu Sa tràn vào trong thân, tâm của chúng ta để nuôi dưỡng tâm thanh tịnh, lòng yêu thương, vị tha, bao dung. Và chúng ta cũng hồi hướng cho tất cả để có được cái tâm này để mọi người sống an lạc.

Các bạn thân mến! Mu A Mu Sa có nghĩa: “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh” và đề mục hôm nay là để chúng ta đón nhận năng lượng siêu thế đại Từ đại Bi từ mười phương Chư Phật, qua mật chú Mu A Mu Sa để hồi hướng mang lại sự hòa bình viên mãn cho thế giới và tự thân của chúng ta.

Chúng ta hãy ngồi thẳng lưng và đặt bàn tay phải lên bàn tay trái, buông lỏng toàn thân để trì 07 biến mật chú Mu A Mu Sa tiếp năng lượng siêu thế, Từ Bi của Chư Phật hồi hướng cho tất cả các nguyên thủ của các quốc gia luôn luôn dùng trí tuệ của mình, lòng thương yêu, mang lại hòa bình cho thế giới.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để Phật điển đại Từ đại Bi này đánh thức lương tâm nguyên thủ của các quốc gia trên thế giới khai mở trí huệ, lòng yêu thương và Từ Bi để mang lại hòa bình cho thế giới và tự thân.”

Chúng ta hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng, phình bụng ra.

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Tất cả chúng ta vừa lãnh nhận được tràn đầy năng lượng đại Từ đại Bi Mu A Mu Sa, tất cả chúng ta vừa lãnh nhận được tràn đầy năng lượng siêu thế của mười phương Chư Phật qua mật chú Mu A Mu Sa. Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là gì? Mật chú Mu A Mu Sa có nghĩa là: “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh”. Mu A Mu Sa có nghĩa: “Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới cho muôn loài chúng sanh”. Khi chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa thì mỗi một hành giả chúng ta sẽ đón nhận được tràn đầy năng lượng cực lớn từ mười phương Chư Phật, năng lượng siêu thế đại Từ đại Bi, Phật điển siêu thế đại Từ đại Bi đổ tràn vào thân, tâm của chúng ta để chúng ta hồi hướng cho muôn loài. Và đặc biệt đề mục chúng ta hồi hướng hôm nay là cho tất cả các nguyên thủ các quốc gia, các người đứng đầu trong các nhóm chính trị khác biệt, các con người đang nuôi dưỡng sự tham chiến gây hận thù và chết chóc, được đón nhận Ân điển Từ Bi của Phật, hiệp nhất với năng lượng yêu thương của những lời cầu nguyện thiết tha, thành kính của các Bậc đứng đầu các tôn giáo khác, để họ được tẩy rửa lòng hận thù, khai mở trí huệ, đánh thức lương tâm, lương tri của họ để họ không còn tạo ra chiến tranh, tranh giành trên hành tinh nhỏ bé này. Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn, nó tới để nuôi dưỡng chúng ta trong lòng Từ Bi của Chư Phật, trong năng lượng Từ Bi của Chư Phật, trong Phật điển Từ Bi của Chư Phật. Mu A Mu Sa có sức thần thông bởi chúng ta tiếp được năng lượng siêu thế khi trì mật chú Mu A Mu Sa, và năng lượng siêu thế này sẽ chuyển hóa hết tất cả lòng hận thù, những niệm gây chiến, sát hại sinh linh, vạn vật và đời sống của con người, của chúng sanh khác. Nếu chúng ta biết nuôi dưỡng cuộc đời này thì trong tâm của chúng ta sẽ tràn đầy niềm an vui và luôn có những năng lượng muốn cứu những niệm khổ do ta, trong ta và những niệm khổ trong người và những chúng sanh khác.

Trong thế giới ngày nay, có những chuyện tưởng chừng như vô lý. Ngồi cùng một quán cà phê, chỉ bất đồng ý kiến chút xíu cũng có thể sát hại, giết nhau rồi. Rồi chỉ trong một thoáng lướt qua những ảo tưởng của những ý niệm chiến tranh, con có thể bách hại cha mẹ, cha mẹ có thể giết con cái, người này có thể giết người kia, nhóm này có thể giết nhóm kia qua chiến tranh. Chiến tranh bằng tay chân, chiến tranh bằng dao búa, chiến tranh bằng súng ống, chiến tranh bằng miệng lưỡi, chiến tranh bằng tư tưởng biện luận, tranh luận. Những cuộc chiến tương tàn như vậy vẫn xảy ra liên tục và nó còn có thể đang xảy ra trong lòng của mỗi chúng ta, tự thân của chúng ta. Do đó, mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông lớn để ta tẩy rửa lòng sân hận, những niệm chiến tranh đang còn tồn đọng trong Tâm thức của chúng ta do từ vô lượng kiếp trước mang tới. Mật chú Mu A Mu Sa còn có sức thần thông lớn để ta tiếp nhận Phật điển Từ Bi của mười phương Chư Phật hồi hướng cho những con người, các nguyên thủ, các người đứng đầu, các nhóm khác biệt, đối nghịch lẫn nhau, có trí huệ khai mở lòng yêu thương để họ không còn những tâm chiến tranh, bách hại những người khác vì những điều tham muốn của họ.

Các bạn thân mến! Mu A Mu Sa có một diệu lực, có một thần thông vượt ngoài sự nghĩ bàn của chúng sanh. Dù các bạn là ai, Là những nhà thông thái có kiến thức uyên bác hay những nhà bác học về ngôn ngữ, kinh điển cũng không thể diễn dãi được sức thần thông Mu A Mu Sa. Nếu các bạn có nhân duyên hoặc tạo cho mình có một chút nhân duyên để thực hành qua thì tất cả các bạn đều sẽ lãnh nhận được luồng Phật điển Từ Bi của ơn trên, của Chư Phật vào thân, tâm để có một sự tác động hẳn hoi để các bạn cảm thọ, cảm nhận, trải nghiệm được, và năng lượng đó như nước Cam Lồ yêu thương, làm nguội đi lòng sân hận của ta từ từ, làm giảm đi những ý niệm bất thiện trong chiến tranh gây chết chóc, đau khổ cho các loài khác.

Mu A Mu Sa có sức thần thông vô cùng! Nó sẽ mang lại sự hòa bình cho tự thân, cho cuộc sống của mỗi một con người, để đi đâu chúng ta cũng an nhiên tự tại, chúng ta không gây ra chiến tranh, để ở đâu chúng ta cũng có hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, rải năng lượng Từ Bi tới cho muôn người và nơi đâu ta tới thì năng lượng Từ Bi của Chư Phật, Phật điển Từ Bi của Chư Phật qua mật chú niệm niệm, nhất tâm niệm niệm với hơi thở Chánh Niệm trong đầu sẽ lan tỏa hương hòa bình, giảm bớt chiến tranh giữa quốc gia với quốc gia, giữa con người với con người, giữa con người của kiếp này và những con người của kiếp trước, giữa con người hữu hình và vô hình.

Đây là cuộc chiến giữa hữu hình và vô hình, ta không nhìn thấy những chúng sanh, những chư vị vô hình Corona nhưng họ lại có thể tới thật gần chúng ta trong từng sát na. Cuộc chiến này là do cộng nghiệp của bất thiện nghiệp trong chiến tranh nhiều kiếp. Chúng ta phải hiểu được điều đó, phải gia lực, phải cố lên thực tập miên mật.

Nếu các bạn có duyên với Pháp môn này, các bạn hãy thực tập, bởi đây là Pháp hành. Sau khi nghe giãi bày, nghe lý giải, hướng dẫn hoặc nghe thuyết pháp, đọc Kinh, nghiên cứu, các bạn đã có Văn, Tu Văn, kiến Văn uyên bác như bác học đầy ngôn ngữ về các giáo lý của các tôn giáo này, tôn giáo kia, về giáo lý của Phật giáo, về những nền triết học, triết lý thật cao siêu thì đây là lúc mà các bạn hỏi: “Ta đã có đầy ắp những ngôn ngữ, lý luận, những hý luận, giáo lý ở trong đầu rồi thì chúng ta làm gì? Chúng ta hành được nó hay không?”

Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, mật chú Mu A Mu Sa là một Pháp hành để gắn kết giữa tự lực của mỗi một con người với tha lực Từ Bi của mười phương Chư Phật, cũng như chúng ta hòa mạng giữa thân của ta với mạng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật để có sự dung thông Tuệ Giác, khai mở lòng Từ của chúng ta, chuyển hóa lòng hận thù và chiến tranh.

Các bạn! Mu A Mu Sa là thần thông vi diệu, có sức thần thông thật là lớn. Nếu các bạn ý thức được điều này và nếu các bạn có nhân duyên thực hành Pháp môn này, các bạn sẽ có một sự trải nghiệm mới, tìm ra những cái vi diệu, mầu nhiệm trong chính tự thân mà Phật đã nói: “Thân người là phương tiện vi diệu, khó có được”. Các bạn đang có thân người, nghĩa là các bạn đang có một phương tiện vi diệu, hãy sử dụng nó ngay, hãy vận dụng nó ngay, đưa nó đạt tới một công năng vi diệu ngay, đừng để thời gian trôi qua, nó dần tàn lụi theo năm tháng và thân người vi diệu này cũng dần dần đáo hạn, trở về với lòng đất.

Các bạn thân mến! Hiểu đi! Hãy cố gắng nhìn vào điều này để chúng ta nhận được rõ mà thấy rằng lời khai thị của Phật là chính xác bởi thân người là phương tiện vi diệu nhưng để có thân người khó vô cùng. Khó vô cùng! Nhưng chúng ta hiểu, ta đã có thân người, có phương tiện vi diệu thì hãy vận dụng mật chú Mu A Mu Sa để có sức thần thông lớn trong nguồn Phật điển đại Từ đại Bi chuyển hóa hận thù và chiến tranh để mang lại sự hòa bình cho thế giới và tự thân, để các bậc nguyên thủ các quốc gia, các bậc đứng đầu các nhóm, tất cả những ai đứng đầu của những ý kiến, của sự xung đột, của sự khác biệt đều lãnh nhận được Ân điển Từ Bi này, chuyển hóa lòng chiến tranh gây hận thù, những niệm sát hại để bắt đầu một sự hòa bình mới cho thế giới ngày hôm nay sau cơn đại dịch. Bởi sau cơn đại dịch, chiến tranh sẽ bắt đầu bùng nổ lại như xưa, cho nên chúng ta tu để hồi hướng để một vài tuần nữa, khi cơn đại dịch này bắt đầu lắng xuống thì những vị đó đã đủ tràn đầy những năng lượng Từ Bi, bắt đầu ngồi xuống suy nghĩ và khởi lên những niệm thiện và có được những giao ước hòa bình.

Các bạn thân mến! Chúng ta hãy ngồi thẳng lưng, đặt tay phải lên bàn tay trái, các bạn, Mu A Mu Sa là mật chú có ý nghĩa: “Con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh”. Mật chú Mu A Mu Sa có sức thần thông thật lớn, nó chuyển hóa tất cả mọi bất thiện nghiệp, nó sẽ nuôi dưỡng chúng ta bằng nguồn năng lượng Phật điển đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật. Chúng ta hãy hoan hỷ bắt đầu trì 07 biến mật chú Mu A Mu Sa, nhớ rằng chúng ta phát nguyện, hít hơi thở bằng mũi đưa qua phổi và dần dần đưa xuống Đan Điền Khí Hải bụng dưới, khi đó chúng ta phình ra. Khi chúng ta thở ra thì nhẹ nhàng trì mật chú Mu A Mu Sa để tải Tâm Từ tới muôn loài.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để năng lượng đại Từ đại Bi mười phương Chư Phật truyền tới các nguyên thủ các quốc gia, những người đứng đầu các nhóm có ý thức hệ khác biệt, khai mở trí huệ, lòng Từ Bi để họ có được những chính sách mang lại nền hòa bình cho thế giới và tự thân.”

Hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng và phình ra.

Mu A Mu Sa.

Mô Phật!

Các bạn ơi! Chúng ta vừa lãnh nhận được tràn đầy năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật vào trong thân, tâm của chúng ta và trong đề mục này, đề mục: “Mang Lại Hòa Bình”, chúng ta hồi hướng năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật tới với tất cả các nguyên thủ của các quốc gia, những người đứng đầu của các nhóm khác biệt ý thức hệ, những con người đang có những lòng chiến tranh, tham chiến, sân giận, trả thù để họ mở được lòng yêu thương, có được trí huệ thấu rõ Nhân Quả, biết rằng hận thù với hận thù, oán với oán không thể hết oán mà chỉ có lòng yêu thương, chỉ có lòng đại Từ đại Bi để tình yêu đó khai thông trí tuệ, có được những đối sách, những chính sách, hiệp ước khởi nên từ những tâm thiện mang lại hòa bình cho thế giới và cũng mang lại sự hòa bình cho tự thân của mỗi người, cho gia đình của tất cả chúng ta, cho xã hội, bạn bè, cho nơi ta đang sống. Đó là ý nghĩa cao cả nhất nơi sức thần thông của hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa.

Cám ơn các bạn đã đồng tu! Những buổi đồng tu như vầy dù các bạn vào lúc ban đầu, giữa chừng hay phút cuối đều phát huy được sức thần thông lớn bởi chỉ một niệm đồng tu với nhóm của chúng tôi, các bạn sẽ lãnh nhận được năng lượng siêu thế, đại Từ đại Bi để nuôi dưỡng tâm thiện của các bạn.

Các bạn! Chúng ta cố gắng tu và tạo nhân duyên cho nhau và cám ơn tất cả các bạn đã tham gia đồng tu trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn vào mỗi một buổi tối ở tại Việt Nam. Cám ơn các bạn thật nhiều.

Mô Phật!

Vấn Đáp

Câu 01. “Thưa Thầy, Mu A Mu Sa có nhiều diệu lực. Vậy diệu lực chỉ phát huy khi con nguyện đúng vào một diệu lực cụ thể hay cùng một lúc tất cả sẽ cùng đến cùng lúc theo dòng năng lượng Từ Bi của Chư Phật?”

Nếu chúng ta có một thửa đất, một mảnh ruộng, miếng đất để chúng ta trồng cây, trong đó chúng ta đã trồng hoa hồng, ta đã trồng rau này, rau kia, trồng đủ mọi thứ hạt, mọi thứ cây hết. Ở trong miếng đất đó, ở trong thửa đất đó thì khi chúng ta tưới nước, nước khi đã xuống, thấm vào lòng đất của các loài cây chúng ta trồng thì tất cả các cây đó đều được hấp thụ nước và phát triển sự sống. Như vậy, tất cả các đề mục là những giống cây, là những mầm mống chúng ta đã có sẵn, đã gieo vào trong Tâm thức của chúng ta rồi. Cho nên, khi nguồn Phật điển Từ Bi Mu A Mu Sa đổ xuống từ mười phương Chư Phật như nước thì tất cả các đề mục khác không cần phải nhắc tới, nó cũng tự động trổ quả tốt. Cũng như khi ta tưới mà thửa ruộng đã được trồng nhiều thứ khác nhau thì hạt bầu không phải nói: “À! Phải tưới cho tôi, tôi mới mọc được bầu”, hạt bí cũng vậy, hạt rau kia, hoa này, hoa kia, mà cả một miếng đất đó đều được tưới tẩm bởi mưa, bởi nước nên tự thể nó mang loài nào, giống nào thì nó phát triển giống đó khi nước tưới xuống thửa đất đó.

Khi nước Cam Lồ Tịnh Thủy, nước Phật điển Từ Bi của Chư Phật, nước năng lượng Từ Bi của Phật Mu A Mu Sa khi đổ, tưới vào thân của chúng ta thì ruộng Phước của chúng ta, nghĩa là thân, tâm của chúng ta này là ruộng Phước, nó có những chủng tử Thiện nào, nó đều phát triển theo tự tánh riêng biệt của nó. Vì thế, chúng ta không cần thiết phải chú tâm vào đề mục này hay đề mục khác. Nhưng nếu khi các bạn đồng tu thì Bảo Thành có một đề mục để gợi ý cho chúng ta tập trung vào hôm nay, còn khi các bạn tự tu ở nhà, các bạn cũng có thể tập trung vào một đề mục này hay đề mục khác, nhưng không phải vì chúng ta tập trung vào đề mục này mà nó chỉ phát triển về đề mục này, nó phát triển đồng đều hết nhưng chúng ta chỉ muốn gợi ý để mọi người có được một sự ý thức, suy niệm, tư duy để chúng ta làm việc có hiệu quả hơn mà thôi.


Câu 02. “Con có thể vừa hít vào vừa nguyện cầu: “Xin Chư Phật mười phương…” một cách chậm rãi hay con đọc câu nguyện trước, rồi mới hít nhanh một hơi thật sâu như Thầy?”

Khi chúng ta công phu mật chú này thì chúng ta phát nguyện trước như Bảo Thành từng làm trong những sự đồng tu này là phát nguyện xong, chúng ta hít vào đưa xuống dưới bụng, thở ra, phát nguyện Mu A Mu Sa. Phát nguyện trước bằng ngôn ngữ tiếng việt của ta rồi hít vào đưa xuống dưới bụng, thở ra với Mu A Mu Sa. Đó là câu thứ hai đã được trả lời.

Câu 03. “Khi mình đồng tu như vậy thì năng lượng của tất cả Thầy trò chúng ta, của tất cả các bạn đồng tu dồn lại để hồi hướng, ví dụ như hôm nay ta hồi hướng cho những bậc nguyên thủ các quốc gia để mà có tâm thiện cho những chính sách hòa bình sau này, thì đó con hiểu rất là rõ ràng nhưng mà con chưa hiểu thật sâu sắc là làm sao mà năng lượng đó nó cộng hưởng để nó tăng trưởng nhiều hơn trong mỗi người chúng con khi đồng tu đó Thầy?”

Chúng ta nếu lấy nước từ thượng nguồn thì bao giờ cũng trong sạch và nhiều nước hơn, nếu ta lấy nước từ hạ nguồn nó dơ và đôi khi nước sẽ ít hơn, từ sông tới nhánh, tới kênh, rạch, nước nó rất là ít. Mu A Mu Sa, năng lượng Mu A Mu Sa Từ Bi đó khi cộng tu với Thầy, với người hướng dẫn như Thầy thì chúng ta sẽ có một sự cộng hưởng thật là lớn. Người Thầy, Bảo Thành như người đứng đầu trong nhóm, cũng như con là mẹ thì sự ảnh hưởng của năng lượng yêu thương của người mẹ với các con thật là lớn, con thấy rõ điều đó không? Còn nếu các con của con tập chung với những người không phải là mẹ thì năng lượng yêu thương của những người đó có tràn vào trong tâm, năng lượng ảnh hưởng của những người đó có ảnh hưởng tới các con của con nhiều bằng con không? – Không.

Người đứng đầu hướng dẫn như Thầy, như Bảo Thành không khác gì người mẹ, khi chúng ta cộng tu với nhau, khi chúng ta có nhân duyên đồng ngồi xuống với tâm Vô Ngã, không chấp trược ai trên ai dưới, ai thấp ai cao, gọi là đồng tu là đồng một Tánh Thiện, một lòng thành kính hòa hợp, bình đẳng. Với tâm bình đẳng này, sự đồng tu này, với người hướng dẫn như Bảo Thành, tất cả những người đang tham dự hoặc tất cả các bạn đang tham dự hoặc đang nhìn trên video hiện tại, hoặc sau này coi lại video, đều ảnh hưởng một sự cộng nghiệp to lớn bởi nó có sức lan tỏa, ảnh hưởng lẫn nhau do sự bình đẳng Tánh Trí từ trên đi xuống dưới, từ người hướng dẫn đến các bạn đồng tu, cũng như tất cả các con được ngồi gần kề sát bên người mẹ và được người mẹ giáo dưỡng, hướng dẫn thì các con sẽ lãnh hội và có sự ảnh hưởng thật lớn từ người mẹ. Do đó, khi chúng ta ngồi cùng với nhau như vầy, mặt đối mặt hoặc ở trên phone, trên tivi, trên video hiện tại hay những cái chúng ta coi lại thì chúng ta cũng đồng bình đẳng Tánh Trí trong giây phút hiện tại đó, nó có sự cộng hưởng năng lượng thật là lớn.

Câu 04. “Thầy có thể giải thích thêm cho con về Luân Xa? Mở Luân Xa sẽ có tác dụng gì ạ? Và con có thể tự nhận ra khi nào Luân Xa hay Huyệt Đạo đã khai mở không ạ? Dạ, cám ơn Thầy.”

Trong một cái ruộng ta trồng nhiều hạt giống, có hạt giống lớn và hạt giống nhỏ, hạt giống nhỏ như rau, cỏ, cây này, cây kia, hạt giống lớn như xoài, như cây mít nhưng khi chúng ta tưới thì tùy theo loại đó mà nó tăng trưởng. Các Huyệt Đạo nhỏ, 360 Huyệt Đạo nhỏ như các loài rau được gieo trồng trong thân này và mỗi một loài rau đó đều cung cấp một loại năng lượng khác biệt để nuôi thân thì mỗi một Huyệt Đạo đều tàng chứa một phần nhỏ năng lượng của chính chúng ta hấp thụ qua vật chúng ta ăn, qua nước chúng ta uống và sự tu tập. Và Luân Xa là bảy cái kho lớn, 360 Huyệt là những kho nhỏ. Bảy Luân Xa từ dưới cho tới đỉnh đầu là bảy kho lớn. Cho nên, khi chúng ta tiếp nhận năng lượng Phật điển này vô, tự động nó khai mở cùng một lúc. Chúng ta không cần phải chú ý là Luân Xa nào được mở, cũng như khi chúng ta tưới cây thì tự nhiên nó bao trùm cả cái vườn đó và cả cái vườn đó đều lãnh nhận được nước. Khi chúng ta Mu A Mu Sa thì năng lượng đó nó tưới tẩm vào tất cả các Huyệt Đạo và Luân Xa. Các bạn không cần chú trọng hoặc chú ý vào ở chỗ nào, chỉ cần phát hiện năng lượng nó tác động vào ở chỗ nào. Chẳng cần đặt tên để chấp vào cái tên. Đừng gọi là Huyệt để chấp vào Huyệt, đừng gọi là Luân Xa để chấp vào Luân Xa. Chỉ biết rằng ở trên phần cơ thể của tôi ở chỗ đó, năng lượng đang tích tụ và nó đang xoay chuyển ở đó, và các bạn dùng Tánh Biết để nhìn thấy: “À! Tôi biết hiện tại trong Chánh Niệm với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa đón nhận năng lượng đại Từ đại Bi và tôi cảm giác, cảm thọ, tôi cảm nghiệm được năng lượng đó đang xoáy, đang chạy, đang tác động vô phần đó, như vậy là đủ. Và với tâm Vô Ngã không chấp vào tên của Huyệt, của Luân Xa đó thì năng lượng đó sẽ lan tỏa toàn thân và nó không còn nhốt vào các Huyệt Đạo và các Luân Xa. Lúc đó, các bức tường ngăn cách các Luân Xa và Huyệt Đạo không còn nữa nên nó không còn là Luân Xa và Huyệt Đạo, cũng như tất cả các bờ đê đã được phá vỡ ra thì nó trở thành một mảnh ruộng thật là lớn, ruộng đó được gọi là ruộng Phước điền của thân, tâm, trong đó không còn Huyệt Đạo và Luân Xa ngăn cách nữa bởi đây là năng lượng siêu thế của Phật. Còn nếu như chúng ta còn có sự ngăn ngại giữa các Huyệt Đạo và Luân Xa thì chúng ta chỉ phát huy được năng lực hữu hạn của thân mà thôi. Bạn có sự lựa chọn để tác động vào năng lượng hữu hạn của các Huyệt Đạo hay Luân Xa hoặc bạn lựa chọn tất cả đều phá vỡ hết để nó tràn đầy trong thân, tâm. Dùng hai chữ: “thân, tâm” là đủ . Hy vọng bạn hiểu được ý của Bảo Thành để cố gắng tập và tu công phu này.

Mô Phật!

Buổi đồng tu của chúng ta đã có kết quả tốt đẹp. Bảo Thành mời gọi tất cả các bạn đã tới và đang tới, sẽ tới hoặc vừa vô trong kênh YouTube này, chúng ta giữ sự liên lạc với nhau mỗi một tối ở bên Việt Nam chúng ta đồng tu. Đây là Pháp hành, vừa tu vừa nghe giải thích để truyền trao và lãnh nhận năng lượng siêu thế, Từ Bi tới cho tất cả các bạn và Bảo Thành nên nó rất quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn trước khi chúng ta đi ngủ, tiếp được năng lượng này, cũng như các bạn ở bên Mỹ khi vào ban sáng tiếp được nguồn năng lượng này rất tốt cho ta. Mong các bạn tiếp tục những buổi đồng tu như vầy. Chúng ta hãy hồi hướng công đức này.

Hồi hướng:

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Mu A Mu Sa.

Chúng con đồng hồi hướng công đức này lên tất cả mọi loài chúng sanh. Đặc biệt tới tất cả các vị nguyên thủ các quốc gia, đứng đầu các nhóm có những ý thức hệ khác biệt được khai mở trí huệ và lòng yêu thương có được những chính sách tốt mang lại nền hòa bình cho thế giới và cho mỗi người chúng con mang lại sự hòa bình cho tự thân, sống an vui với gia đình, với vợ chồng, con cái, cha mẹ, ông bà, nhân quần xã hội.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn