Search

Bài 1006: Hộ Mạng Bình An – Thất Bảo# 1 – Mu A Mu Sa

Bài Giảng

Hôm nay, Thầy nói về ý nghĩa của Mu A Mu Sa, có nghĩa con nguyện xin Chư Phật mười phương rải năng lượng đại Từ Bi tới muôn loài chúng sanh. Công dụng của Mật chú này còn giúp chúng ta hộ phòng được sự an lạc hay bình an một cách thường xuyên trong cuộc sống của mỗi người. Thông thường, ở đời ta hay chúc bình an, ngày an lành cho nhau nhưng bình an và ngày an lành đó ở đâu tới mà ta chúc? Nó phải tới từ năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật bởi năng lượng đó sẽ giữ cho sự bình an, an lạc tồn tại trong thân, tâm của mỗi một người chúng ta.  

Khi chúng ta tu Phật Pháp, đầu tiên, ta tìm hiểu về Phật Pháp, tìm hiểu về Pháp môn của mình đang tu, sau một thời gian các con thấy Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn phù hợp với căn cơ bởi khi ta tu trì Mật chú, ta đón nhận được nguồn năng lượng Từ Bi của Phật và sau khi ta tìm hiểu về Phật Pháp, ta đã tin sâu Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, nhiệm vụ hiện tại của mỗi người sau khi đã tìm hiểu là ta cần phải tăng trưởng niềm tin vào Phật – Pháp – Tăng và Pháp môn mình tu tập. Bởi tất cả chúng sanh nào khi tin tưởng và có tín tâm vững chắc với Phật – Pháp – Tăng, Quy Y Phật – Pháp – Tăng và tin tưởng vào Pháp môn phù hợp với mình tu tập, người có đức tin như vậy sẽ được gia hộ, sẽ được hộ trì trong sự an lạc viên mãn. Người đó sẽ được Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên luôn gia hộ, hộ mạng cho ta trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Ai là những người tu tập Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn mà không được Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên gia hộ, hộ mạng? Đó là những người không tin vào Nhân Quả, là những người không tin vào Phật – Pháp – Tăng. Đó là những người không có đức tin vào Pháp môn mà mình tu tập, họ tới với Phật Pháp một cách chỉ như là tham khảo, hờ hững, chỉ tới với Pháp môn mình tu như là một cái gì đó để giải trí thì họ nhất định không có đức tin, không tin vào Tam Bảo một cách sâu, không tin vào Phật – Pháp – Tăng, không tin vào Pháp môn Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn. Do đó, người đó khó có thể được Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên hộ mạng, gia hộ cho.

Nếu ta nói: “Phật là Đấng bình đẳng Tánh – Trí, tại sao phân biệt?” Phật không phân biệt ai để Phật gia hộ, Phật không chọn người tốt hay người đi theo Phật để gia hộ, Phật không gạt bỏ những người không tin theo Phật nhưng Phật không thể độ cho những ai không có duyên. Những người không có duyên với Phật là những người không tin vào Tam Bảo, không tin vào những Pháp môn mà Phật đã truyền lại cho chúng sanh. Thế nên, khi tất cả các đệ tử, các bạn tu tập mà đã quy y theo Phật Pháp rồi thì chúng ta có lòng tin thật chắc và sâu, cộng thêm lòng tin vào Tam Bảo, lòng tin vào Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, ta tạo công đức bằng việc Thiện, ta gọi đó là đức tin. Đức tin là niềm tin cộng với hạnh đức của mình chứ không phải niềm tin như mê tín dị đoan, tin một cách mù quáng mà không lập hạnh tạo đức. Vì vậy, những ai đã có duyên với Phật thì phải Quy Y Phật – Pháp – Tăng, chúng ta phải có niềm tin vào Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn.

Những người có đức tin vào Phật – Pháp – Tăng và Pháp môn này thì khi chúng ta trì niệm Mật chú Mu A Mu Sa, trong thân, tâm của ta sẽ được đổ tràn năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật. Khi năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật tràn đầy trong cuộc sống của thân và tâm, chúng ta thường luôn được chư vị Hộ Pháp, Long Thần, Chư Thiên phát nguyện theo hộ mạng, gia hộ cho ta trong tất cả mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Do đó, Pháp môn Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, câu chú đầu tiên là Mu A Mu Sa có được sự lợi lạc nếu như chúng ta thường xuyên trì niệm và thực tập, ta sẽ thường xuyên được các Chư Thiên, Hộ Pháp, Long Thần và đặc biệt hơn nữa là Chư Phật, Bồ Tát luôn quang giáng xuống trong thân, tâm của ta, ban cho ta năng lượng đại Từ đại Bi và năng lượng đó có diệu lực phi thường, nếu tránh dùng hai chữ thần thông. Thần Thông không phải là bay lên trời mà hóa hiện ra chỗ này, chỗ kia. Thần thông có nghĩa là chúng ta luôn luôn được tự tại, bình an, an lạc khi ta tiếp được năng lượng Từ Bi của Phật bằng đức tin sẵn có thì ta luôn được năng lượng này hộ mạng, bớt phiền não, bớt khổ đau, bớt những chuyện bất như ý tới bởi năng lượng Từ Bi có diệu lực chuyển hóa tất cả những điều bất như ý. Không phải vì những điều bất như ý tới mà ta khổ nữa, cũng không phải những điều bất như ý không tới, bởi năng lượng đại Từ đại Bi đã tràn đầy trong thân, tâm của ta nên những điều bất như ý do Ác nghiệp đời trước hay đời này ta tạo ra trổ quả và tới với ta. Năng lượng Từ Bi của Chư Phật và đức tin sâu vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng ngay lúc đó năng lượng Từ Bi sẽ chuyển hóa những năng lượng bất tịnh do quả Ác từ tiền kiếp hay kiếp này ta tạo ra để biến bất tịnh thành thanh tịnh, từ thanh tịnh đó giúp ta có đời sống an lạc, bình an, không những từ ban ngày khi sáng sớm mà còn tới suốt canh thâu khi ta ngủ luôn luôn được Chư Thiên, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền gia hộ, hộ mạng cho ta. Trong Kinh Đức Phật dạy, những ai tin sâu và có đức tin vào Tam Bảo, những ai thường xuyên tu niệm lòng Từ Bi, tức là Niệm Từ và Niệm Bi thì năng lượng Từ Bi của Chư Phật luôn bảo hộ, bao bọc, che chở cho họ vững bước trên mọi nẻo đường của cuộc đời.

Do đó, Pháp môn Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa giúp mỗi người chúng ta tăng trưởng năng lượng Thiện mỗi một ngày và giúp ta bảo vệ được thân, tâm ta thường an lạc, hạnh phúc, an vui, bớt khổ, bớt phiền não, bớt tất cả những cảm giác hay những điều tương tác tạo ra cảm giác đau khổ, phiền não trong ngày. Trong cuộc sống, ta thường hay tương tác với những người trong xã hội, trong công việc, gia đình, giữa con người với con người, giữa môi trường với ta và trong sự tương tác đó biết bao nhiêu chuyện bất như ý sẽ xảy ra nhưng bởi vì ta có tu Mật chú Mu A Mu Sa, năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật luôn ở trong thân, trong tâm, luôn ở trong những ngôn ngữ ta ứng dụng hằng ngày đó mà ta luôn được an lành dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy ra.

Hơn thế nữa, năng lượng này còn giúp ta lan tỏa niềm vui, sự bình an, an lạc của chính ta do tiếp nhận được năng lượng đại Từ đại Bi của Phật truyền trao cho đối tượng đối diện với ta, có thể là những người ta tương tác trong cuộc sống, những người trong gia đình, những người đó sẽ tìm được niềm an vui hạnh phúc như ta. Không những tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa tạo cho ta sống an vui, an lành mà còn tạo cho môi trường ta đang ở, những người ta sống chung dần được cảm hóa và được nhiễm những năng lượng an lạc, bình an tới cuộc sống của họ, tới với những môi trường ta tới, môi trường ta sinh hoạt. Vì vậy, khi mỗi người chúng ta tu tập Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa thì nơi nào ta ở sẽ tràn đầy năng lượng Từ Bi và năng lượng đó sẽ chuyển hóa tất cả những năng lượng bất tịnh, ngôi nhà của chúng ta sống dần dần sẽ ấm cúng hơn, tất cả những người đang sống trong ngôi nhà đó, họ sẽ sống bình an và hạnh phúc bởi họ được hộ trì, bảo vệ, che chở bởi năng lượng Từ Bi của Chư Phật, nên diệu lực của Mu A Mu Sa thật là lớn, lớn không thể nghĩ bàn, lớn mà Thầy và tất cả mọi người không thể diễn thuyết được trên văn tự. Mỗi người chúng ta khi tu sẽ bắt đầu trải nghiệm được sự linh nghiệm, linh nghiệm không phải là mầu nhiệm, linh là sự linh ứng bởi Mật chú Mu A Mu Sa cộng hưởng bởi đức tin sâu vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng và đức tin tin vào Mật chú Mu A Mu Sa nơi Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn.

Công dụng của nó thật là hữu hiệu, thật rõ ràng mà mỗi một hành giả, mỗi một con người có nhân duyên tu tập Pháp môn này sẽ cảm nhận được, kiểm chứng được và xác minh được từng ngày trong cuộc sống của họ là môi trường họ đang sống có sự thay đổi bởi tràn đầy năng lượng Từ Bi, hoan hỷ, vui vẻ và những người đang sống trong gia đình lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc và chính bản thân của người tu sẽ thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn dù nghịch cảnh đi tới, họ cũng sẵn sàng đón nhận nghịch cảnh đó một cách an vui bởi trong thân, tâm của họ tràn đầy năng lượng Từ Bi của Phật. Dù là những chuyện bất như ý, dù rằng người ta có sân, phẫn nộ, chửi bới, hàm oan, vu khống, hành hạ ta thì ta cũng vui bởi ta có năng lượng Từ Bi của Chư Phật và năng lượng đó sẽ bảo hộ ta. Và khi trong cuộc sống của ta có đầy đủ năng lượng Từ Bi của Phật thì Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên, các vị Thần, Trời, Rồng sẽ tới gia hộ cho ta bởi nơi đâu hành giả nào, con người hay chúng sanh nào có đức tin vào Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng, có đức tin thật sâu và tạo đức bằng Pháp Thiện, cộng thêm sự cộng hưởng thường xuyên tu tập Mật chú Mu A Mu Sa, Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, người đó sẽ được hộ mạng đặc biệt bởi Chư Thiên, Hộ Pháp và Long Thần, luôn được Chư Phật mười phương quang giáng đạo tràng thân và tâm của họ, theo họ trong từng hơi thở để bảo vệ, che chở, ban vui, cứu trợ họ trong những lúc lầm than đau khổ, vấp ngã hoặc đương đầu với những thử thách trong cuộc đời. Bởi mười phương Chư Phật luôn phát nguyện độ chúng sanh mà Phật chỉ độ những người có duyên, tin sâu vào Tam Bảo, tin tưởng vào những Pháp môn phù hợp với họ và Phật chỉ độ cho những người thường xuyên tu tập Pháp Thiện.

Thế nên, khi tất cả mọi người đã có đức tin tin vào Tam Bảo và dùng Thiện nghiệp của mình, tức là Pháp Thiện để lập nên công đức và thường xuyên trì Mật chú Mu A Mu Sa, người đó có Hộ Pháp, Long Thần, Chư Thiên, Chư Phật luôn gần gũi và giữ cho họ luôn sống an vui, vượt qua mọi thử thách trong cuộc đời, giúp cho họ sống an bình, hạnh phúc.

Trong cuộc sống đó, người tu tràn đầy bình an rồi thì khi ta chúc bình an cho người khác, tất nhiên, ngay tức khắc, người kia sẽ đón nhận được sự bình an của ta bởi trong ta có sự bình an, bởi trong cuộc đời ta có sự an lạc và niềm vui nên khi ta chúc cho người khác được an lạc và bình an, người đó sẽ đón nhận được. Nhưng nếu trong ta có sự bất thiện, có năng lượng phẫn nộ đau khổ, không có sự bình an mà ta chúc bình an cho người khác thì năng lượng mà ta có đó sẽ qua người ta và năng lượng bất an đau khổ đó sẽ truyền cho người ta. Ta có cái gì ta chúc cái đó, người ta sẽ đón nhận được, ta không có mà ta chúc thì không ai đón nhận được. Vì vậy, nếu muốn chúc câu chúc lành, chúc an cho nhau thì vốn tự thân, tư lương vốn có trong ta phải là sự bình an và bình an chỉ có thể tới từ năng lượng vi diệu của các Bậc Giác Ngộ, năng lượng đại Từ đại Bi.

Cho nên, Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú số 01 Mu A Mu Sa là để giúp ta tăng trưởng và tiếp nhận được năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật tới với Thân của ta. Thân của ta là pháp tòa của Như Lai, Tâm ta là tòa sen. Chư Phật ngự trên tòa sen trong ngôi chùa của Thân chúng ta. Và trong cuộc đời này ta thường xuyên tu tập trong ngôi chùa là Thân, trong ngôi tòa hoa sen là Tâm, Phật luôn ngự ở đó để bảo hộ, gia hộ, hộ mạng, che chở và dìu dắt ta vượt qua tất cả mọi chướng ngại để tìm tới sự an lạc ngay trong cuộc sống tràn đầy đau khổ và thử thách này. Vì thế, Mật chú Mu A Mu Sa rất quan trọng.

Để tu tập Mật chú này cho đúng thì các con nên nhớ khi ta hít vào thì hít thật sâu đưa xuống dưới bụng, hít bằng mũi, thở bằng miệng. Khi hít bằng mũi, không khí đưa vào mũi của ta, nó sẽ được phổi lọc cho sạch sẽ, đưa xuống dưới bụng là Đan Điền Khí Hải để cơ thể có thời gian chuyển hóa Oxy vào trong máu, đưa đi khắp châu thân, đưa Oxy lên não bộ làm thư giãn bớt căng thẳng trong cuộc sống. Khi thân này tràn đầy Oxy, tâm này có đầy đủ Oxy, não bộ sẽ được an nhiên tự tại, cộng thêm năng lượng Mật chú Mu A Mu Sa là đánh thức năng lượng vi diệu Từ Bi vốn có ở trong ta và gắn kết với năng lượng Từ Bi của Chư Phật thì đời sống của ta rất là an lành.

Trong Thế giới hiện nay, ai đi đâu cũng bịt miệng, ai cũng tự nhốt mình vào trong bốn bức tường. Thế giới cấm nhau không được đi ra ngoài, bất cứ đất nước nào cũng cấm ta đi tự do bởi sợ căn bệnh truyền nhiễm, nó truyền và nhiễm vào người khác gây bệnh. Như vậy, khi thân ta bệnh, khi tâm ta bệnh, nếu ta không bịt miệng lại, không tự nhốt mình thì trong sự tương tác, ta sẽ truyền nhiễm những căn bệnh đó cho người khác.

Cũng trong ý đó, khi chúng ta tu Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn, Mật chú Mu A Mu Sa, ta tiếp được nguồn năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật vào trong thân và tâm. Như vậy, thân và tâm ta có đầy đủ năng lượng hạnh phúc, bình an, đầy đủ năng lượng an lành và an vui. Năng lượng đó nếu như ta tiếp cận ai thì người đó sẽ liền được truyền trao, nếu dùng từ như ngày nay người ta sợ là được “truyền nhiễm”, nhưng không truyền nhiễm bệnh tật và đau khổ mà được truyền nhiễm năng lượng Từ Bi.

Do đó, khi tu rồi chúng ta không phải bịt miệng, không phải nhốt vào trong nhà nữa mà ta phải mở miệng ra để trì Mật chú này thường xuyên. Ta phải mở lòng ra để truyền nhiễm năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật cho nhau bởi sự truyền nhiễm này không mang lại sự nhiễm ô, đen tối, phiền muộn cho những người ta truyền cho họ, mà mang lại sự hạnh phúc, năng lượng Từ Bi, mang lại cảm giác hân hoan, vượt qua mọi chướng ngại, mang lại năng lượng khải hoàn, chiến thắng mọi thử thách, mang lại năng lượng, sức mạnh để giúp Tâm – Trí của họ luôn luôn sống trong an lạc và hạnh phúc. Thế nên, sự tiếp xúc bằng miệng, tiếp xúc bằng sự thân ái, tiếp xúc bằng sự tương tác để truyền nhiễm năng lượng Từ Bi của Chư Phật thì ta nên làm, ta không sợ hãi, ta phải tự tin vào điều đó bởi chính cuộc sống của ta khi tu tập đã có sự hạnh phúc, sự bình an và ta đã trải nghiệm, thấy nó lợi lạc cho ta, cho gia đình. Vì thế, chúng ta phải mạnh dạn tiếp xúc với những người có căn duyên, những người có duyên gặp gỡ ta. Không phải ai ta gặp ở đường ta cũng nói tôi chúc phúc cho anh, tôi chúc lành cho chị rồi ta nói chuyện này, nói chuyện kia rồi nói về Phật Pháp tu tập. Không nhất thiết phải quảng cáo.

Các con, các bạn thân mến, nếu ai có nhân duyên gặp gỡ ta trong môi trường trao đổi về Phật Pháp hoặc chỉ có nhân duyên mà không gặp trong môi trường trao đổi thì năng lượng vi diệu Từ Bi vốn có trong sự tu tập của ta tự động truyền qua người đó, tự động lan tỏa qua người đó và giúp cho người đối diện với ta cảm giác an toàn, hạnh phúc và bình an và họ sẽ cảm nhận: “À, không biết sao khi tôi gần gũi với người này, tôi cảm thấy bình an, tôi tiếp xúc với người này, tôi thấy hạnh phúc và vui.” Khi người ta cảm giác như vậy thì các con đã biết rằng: “À, năng lượng Từ Bi của mình đã có.” Chúng ta siêng tu hơn thì nhiều người ta tiếp xúc họ sẽ thốt lên những lời: “Không biết sao khi gặp ta, họ thấy an bình, nhẹ nhàng, tươi vui, họ thấy ít phiền não và đau khổ.”

Do đó, phương pháp tu tập như vậy giúp ích thật nhiều trong môi trường sống nhỏ bé từ trong gia đình và môi trường sống trong mỗi cá nhân của ta. Mỗi cá nhân là sứ giả của sự bình an. Mỗi gia đình là một sứ giả của sự an lành, những sứ giả bình an, an lành này sống trong an vui sẽ giúp những người khác sẽ hiểu được những lợi ích vô cùng của năng lượng Từ Bi do Pháp Bảo của Thất Bảo Huyền Môn và công hạnh, công đức, đức độ, đức tin của mỗi người tu tập mỗi ngày.

Vì vậy, hôm nay Thầy muốn nhấn mạnh về sự công năng, hiệu ứng của Mật chú Mu A Mu Sa có thể giúp cho ta luôn được an lành, hạnh phúc. Và chúng ta luôn mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây, mỗi ngày trong cuộc đời, nếu ta có đức tin vào Phật – Pháp – Tăng và đức tin vào Thiền Mật, Thất Bảo Huyền Môn và ta thường tu tập thì mỗi một giây, phút trong cuộc đời, mỗi một hơi thở ra vào của ta đều có Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền, Long Thần, Hộ Pháp, Chư Thiên theo để hộ mạng, hộ xác, hộ tâm, bảo hộ, gia trì cho ta để ta thân bớt bệnh, tâm bớt phiền não và trong lòng luôn tràn đầy niềm an vui, hạnh phúc.

Vấn đáp

1. Tổng hợp câu hỏi

1. Trong lúc Thầy giảng con tiếp nhận nguồn năng lượng rất lớn, đôi lúc con cảm giác như cơ thể của mình không chịu nổi. Trong trường hợp như vậy thì con phải làm như thế nào vì người con cứ lắc lư liên tục và hơi căng quá?

2. Khi con tiếp nhận năng lượng nhiều quá thì con không thể theo hơi thở hít vào, thở ra được. Con hít thở một cách bình thường chứ không vận dụng cách Thầy dạy thì như vậy có được không?

3. Khi con tiếp nhận năng lượng nhiều quá thì con có nghĩ tới những người thân của con, khi con nghĩ tới họ thì người con quay, lắc vòng vòng, nó quay nhiều quá làm con say xẩm và chóng mặt, còn nếu con không nghĩ tới thì con không lắc. Vì sao như vậy?

4. Mỗi lần con nghe Thầy giảng, thân con cũng lắc lư bình thường thôi. Trước đây, khi con tới Thầy Bảo Tịnh Đức thì con cũng lắc nhưng sau đó nhiều ngày con không đến nữa nhưng mà con ngồi hay đi đâu thì thân con nó cứ lắc vòng vòng, vậy là như thế nào?

2. Giải đáp

Câu 01. Trong lúc Thầy giảng con tiếp nhận nguồn năng lượng rất lớn, đôi lúc con cảm giác như cơ thể của mình không chịu nổi. Trong trường hợp như vậy thì con phải làm như thế nào vì người con cứ lắc lư liên tục và hơi căng quá?

Ví dụ mỗi bữa ăn con thường ăn 01 chén cơm, hôm đó không biết làm sao con nấu tới 10 chén cơm, con ăn đâu hết, con mà cố tình ăn vào thì sẽ bị bội thực, đau bụng. Thì lúc đó con sẽ nghĩ đến điều gì? Có phải con nghĩ tới các con, chồng, cha, mẹ của con và mọi người đúng không? Mình có 10 chén cơm và mình mời họ ăn chung cùng với mình. Như vậy, mình cũng chỉ ăn 01 chén và 09 chén kia được những người yêu thương khi mà mình mời tới thì họ ăn.

Khi con có nhân duyên đón nhận quá nhiều năng lượng vi diệu Từ Bi của Phật vào trong thân, tâm mà tâm của con chưa thể điều hòa được nó thì ngay lúc đó con nghĩ tới người con thương yêu hoặc tất cả mọi chúng sanh. Con phát nguyện: “Xin Chư Phật giúp con rải những năng lượng Từ Bi con đang đón nhận từ Phật tới tất cả mọi chúng sanh, tới tất cả mọi người con yêu thương.” Và tâm của con luôn nghĩ tới chúng sanh, nghĩ tới những người đó thì năng lượng qua con sẽ truyền trao cho tất cả những người đó thì con sẽ thấy nhẹ nhàng và hạnh phúc hơn. Nó gọi là tùy hỷ bố thí, bố thí này là bố thí Pháp, bố thí năng lượng vi diệu Từ Bi của Chư Phật mà con có nhân duyên đón nhận được. Cho nên, lần sau con cảm giác như vậy thì ngay lúc đó con phải liên tưởng tới mọi loài chúng sanh, bố thí hết tất cả những năng lượng. Con được trao và con bố thí hết thì con càng được trao truyền nhiều hơn vì tâm của con càng rộng, càng mênh mông, càng vô giới hạn thì năng lượng càng tới bất tận.

Câu 02. Khi con tiếp nhận năng lượng nhiều quá thì con không thể theo hơi thở hít vào, thở ra được. Con hít thở một cách bình thường chứ không vận dụng cách Thầy dạy thì như vậy có được không?

Nó cũng được, tuy nhiên con phải vận dụng hơi thở đó. Thầy ví dụ như chúng ta thả diều, khi gió thổi mạnh quá cánh diều sẽ căng, ta không thể không giữ sợi dây cột với cái diều, tức là khi năng lượng quá mạnh, thân mình lắc lư quá mạnh thì con không thể buông bỏ hơi thở và Mật chú Mu A Mu Sa, bởi vì hơi thở và Mật chú Mu A Mu Sa là sợi dây gắn kết giữa thân và tâm của con, Tâm Phật của con và Tâm của các vị Phật. Do đó, sợi dây Mu A Mu Sa và hơi thở luôn phải đều đặn và giữ để tạo sự thăng bằng cho cánh diều bay bổng nhẹ nhàng và không thoát khỏi tầm kiểm soát của tâm.

Hơi thở bình thường cũng rất tốt, tuy nhiên, đã gọi là tu tập thân, tâm thì thân phải theo một phương pháp để giữ được thân có được sự thăng bằng khi đón nhận những nguồn năng lượng quá lớn vào thân. Nếu không tư tưởng của ta sẽ bay bổng theo sự mê tín, dị đoan, trầm mê, bị rớt vào khoảng trống không kìm chế được. Thế nên, khi năng lượng Từ Bi tới, ta không sợ điều đó, ta phát triển điều đó tốt đẹp hơn thôi. Đã gọi là năng lượng Từ Bi thì sẽ không làm ta bị tẩu hỏa nhập ma hoặc bị những người này, người kia, năng lượng bất tịnh nhập vào, nhưng nếu mình không giữ đúng nguyên tắc tu tập thì nó sẽ không mang đến hiệu quả cao.

Vì vậy, để đạt được hiệu quả cao thì con phải cố gắng thực tập, vì mình mới tập nên hơi khó. Nhưng khi con thuần thục và quen nó rồi thì hơi thở đó sẽ trở thành hơi thở tự nhiên. Như con ngựa hoang ở trong rừng, khi con chưa thuần phục nó, con chưa thể ngồi và cưỡi nó được vì nó có thể làm con té và gãy xương, nhưng khi con thuần hóa nó được rồi thì nó sẽ trở thành con ngựa chiến, thành phương tiện để chuyên chở con tới những nơi con muốn. Hơi thở của mình như một con ngựa hoang đang được thuần phục theo phương pháp này nếu con cố gắng giữ cho nó cho đúng và cố gắng thực tập vượt qua trở ngại thử thách đó thì nó sẽ được thuần thục và thay thế cho hơi thở bình thường, hít sâu xuống dưới bụng và thở ra từ từ, nó sẽ thành hơi thở chính của mình.

Câu 03. Khi con tiếp nhận năng lượng nhiều quá thì con có nghĩ tới những người thân của con, khi con nghĩ tới họ thì người con quay, lắc vòng vòng, nó quay nhiều quá làm con say xẩm và chóng mặt, còn nếu con không nghĩ tới thì con không lắc. Vì sao như vậy?

Tại vì mình chưa quen, ví dụ như khi ta đi chùa gặp các Thầy trong Đại Thừa tụng Kinh hay làm gì đó cũng trang nghiêm, cứng ngắc đúng không? Ngồi thiền cứng một chỗ, tụng Kinh cũng ngồi im, tĩnh lặng, đó là Đại Thừa, Nguyên Thủy cũng y vậy. Nhưng khi các con theo dõi các vị Đạo Sư Tây Tạng, họ cũng tụng Kinh, cũng giảng nhưng người họ cứ lắc qua lắc lại nhẹ nhàng, họ cứ lắc tròn tròn. Nếu con để ý các vị Rinpoche, các Ngài Đạo Sư Tây Tạng, ngay cả vị Đạt Lai Lạt Ma, khi Ngài nói chuyện Ngài cũng luôn luôn lắc toàn thân bởi vì người Tây Tạng đã tu Mật Tông từ thế kỷ thứ 08 khi Ngài Tổ Sư Liên Hoa Sanh truyền thụ cho họ. Họ được tu tập Pháp môn đó vào rồi, họ lấy chân truyền Mật Tông Tây Tạng thì họ cũng đã tiếp nhận năng lượng Từ Bi của Phật, của Bồ Tát hóa thân rồi. Cho nên, tất cả những vị Đạo Sư Tây Tạng tụng Kinh, tu thiền không ngồi cứng ngắc, họ sẽ để tự nhiên cho năng lượng chuyển vào thân nên thân xác của họ khỏe, họ sống trên núi cao, họ đi bộ họ vẫn khỏe. Chúng ta tu mà cứ giữ cứng như vầy sẽ không để năng lượng lưu thông ở trong thân thì lâu dần ta đau lưng, mỏi gối, sợ hãi, tê chân, tê tay nên ta bỏ cuộc. Vì thế, khái niệm ngồi như thế nào là đúng? Đúng là Tâm Thanh Tịnh, đúng là thân tiếp được năng lượng. Thân này luôn luôn phải có năng lượng để sống. Cho nên, khi năng lượng vô thì thân động, vốn trong thân ta đã động, từng tế bào đã luôn luôn chuyển động để bảo tồn năng lượng và bảo tồn sự sống của nó. Vì vậy,  khi thân ta chuyển động khi tụng Kinh, khi ngồi thiền đó là chuyện bình thường. Vì con chưa quen, năng lượng hơi dư, con thấy chóng mặt nhưng con vẫn theo hơi thở như Thầy nói, cứ hít cho thật sâu để cung cấp cho cơ thể thật đầy đủ Oxy thì con sẽ hết chóng mặt, thân vẫn xoay nhưng người không bị mất đi sự kiểm soát và hơi thở đều đặn, sâu, thở ra từ từ, Oxy đầy đủ, con sẽ hết choáng váng, nhức đầu và năng lượng sẽ càng nhiều hơn để con hồi hướng cho mọi người.

Phật tử: “Bình thường khi con không nghĩ tới người thân của mình thì con không lắc, nhưng khi con nghĩ tới họ thì lắc rất nhiều thưa Thầy.”

Thầy: Ví dụ, con lên thủy điện Trị An có những đập chặn nước, khi nguồn nước bình thường bị chặn lại thì con nhìn nước trên hồ nó phẳng lại đúng không? Nhưng khi con mở đập chặn đó lên thì nó cuồn cuộn đổ xuống. Khi con hồi hướng thì năng lượng của con cuồn cuộn đổ xuống những người khác qua cái đập, qua sự ngăn cách của con nay được mở ra, con không còn ngăn cách với những người thương yêu nữa, con mở ra, con trao ra cho mọi người thì năng lượng vi diệu đại Từ đại Bi của Phật nó tuôn ra tới những người khác và khi con nhìn ngay cửa đập, con sẽ thấy nước cuồn cuộn tuôn xuống thì thân con là cái cửa đập. Khi con hồi hướng công đức năng lượng đó thì qua thân con tuôn chảy cuồn cuộn như bão tố. Vì vậy, cái đập người ta phải đổ xi măng cho thật cứng, thật dày để nước chảy không bị hao mòn. Do đó, phương pháp tiếp năng lượng, đây là Thiền năng lượng Từ Bi của Phật nên khi năng lượng tới, nó lắc lư giúp thân con khỏe, tức là tạo cho cái đập cứng hơn, dày, bền vững hơn để càng nhiều năng lượng chảy vào đập thì đập đó sẽ không bị xói mòn và càng nhiều năng lượng chạy qua thân con thì thân con càng khỏe.

Câu 04. Mỗi lần con nghe Thầy giảng, thân con cũng lắc lư bình thường thôi. Trước đây, khi con tới Thầy Bảo Tịnh Đức thì con cũng lắc nhưng sau đó nhiều ngày con không đến nữa nhưng mà con ngồi hay đi đâu thì thân con nó cứ lắc vòng vòng, vậy là như thế nào? 

Các con có đi xe đò bao giờ chưa? Đi xe buýt, xe đò có khi nào mình bị say xe thì mình có lắc không? Nhưng cái lắc đó là lắc do say xe, đi trên biển, trên thuyền là say thuyền, say sóng. Tất cả những nguồn năng lượng vô thân đều làm chúng ta lắc hết. Tuy nhiên, khi ta niệm Mật chú Mu A Mu Sa thì lập tức các năng lượng khác không thể nhập vào thân ta nữa, mà thân của ta chỉ đón nhận năng lượng Từ Bi của Phật mà thôi. Thế nên, cũng là thân mang tướng động là lắc lư nhưng ngay lúc này ta lắc bởi năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Khi con thấy thân lắc thì hít vào thật sâu đưa xuống bụng và thở ra Mu A Mu Sa, trước khi hít vào: “Con nguyện năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật ban rải xuống muôn loài chúng sanh.” Thì ngay tức khắc nếu toàn thân của con lắc lư thì nó lắc bởi năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật. Tâm con sẽ khởi lên niềm hoan hỷ bởi nó có tín hiệu đón nhận được năng lượng của Phật cho nên không có gì phải sợ, bất cứ lúc nào con tu tập thì con đều thiền như vầy được hết. 

Thực hành

Các con ngồi thẳng lưng lên, tay phải đặt lên tay trái. Chúng ta sẽ trì Mật chú Mu A Mu Sa nguyện xin Chư Phật gia hộ cho mỗi người tràn đầy năng lượng đại Từ đại Bi của Chư Phật để ta luôn có sự bình an, an lành trong cuộc sống này.

Các con thanh tịnh thân, tâm. Quy hướng về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng.

Niệm 21 biến Mật chú Mu A Mu Sa để tiếp thu năng lượng đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế, Phật điển thanh tịnh từ mười phương Chư Phật vào thân xác và thân, tâm này.

Phát nguyện:

Chúng con nguyện năng lượng đại Từ đại Bi của mười phương Chư Phật ban rải tới muôn loài chúng sanh. Để cho con đón nhận, chuyển hóa cuộc sống của con, giúp cho con luôn an lạc, bình an, hạnh phúc và để cho con biết chúc phúc, chúc bình an cho mọi người và những người đó luôn được gắn kết với năng lượng bình an trong cuộc sống để họ được sống bình an, hạnh phúc.

Trì chú:

Mu A Mu Sa. (21 biến)

Hồi hướng:

Con nguyện hồi hướng công đức tu hành Mật chú Mu A Mu Sa Thiền Mật Tông, Thất Bảo Huyền Môn hôm nay tới muôn loài chúng sanh để chúng sanh biết chúc bình an cho nhau và họ luôn được gắn kết với năng lượng bình an trong cuộc sống để họ được sống bình an, hạnh phúc.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn