Search

2014 Release Fish- Phóng Sanh Cá Ở Minnesota

Release fishes in Minnesota. Every year Ven. Thich Bao Thanh goes to Minnesota to share his teaching with friends in Minnesota. In the late of summertime in 2014 he was there and after the teaching, all went to release fishes in the river and prayed for them to have a long live still. That is the teaching of the Buddha for which will be transformed our bad karma in the past and offer the merit to our love one, especially our parents so they can be healthy and live long. 

Lễ phóng sanh ở tiểu bang Minnesota. Thầy Bảo Thành đến tiểu bang Minnesota mỗi năm để chia sẻ phật pháp với quý phật tử ở đó. Vào cuối mùa hè năm 2014, thầy Bảo Thành đã đến tiểu bang Minnesota và sau khi chia sẻ phật pháp xong, thầy cùng quý phật tử đã làm lễ phóng sanh cá ở bờ sông gần đó. Mọi người cùng nguyện cầu cho chúng được trở về sông và sống an lành. Tất cả sau đó đồng hồi hướng công đức cho các bậc cha mẹ được tăng long phước thọ và ṃọi chúng sanh đồng thành phật đạo.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn