Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải tha lực Phật điển Đại Từ Đại Bi tới muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn trên kênh Youtube Thất Bảo Huyền Môn.

Người đời chúng ta có những chuyện chúng ta chưa thông, chúng ta tìm đến những bậc cao minh để chúng ta hỏi. Khi còn nhỏ chúng ta hỏi Cha hỏi Mẹ, đi học chúng ta hỏi các Thầy, trong trường đời chúng ta hỏi những người đi trước, trong hiện tại va chạm ở xã hội cũng là những bậc Thầy. Có câu “Học Thầy không tày học Bạn”, đúng hơn là để học những chuyện gì tốt đẹp, mỗi người chúng ta phải luôn luôn tinh tấn, nổ lực tìm đến những bậc Thượng tri thức, những người có kiến thức, khả năng, hướng dẫn cho chúng ta, để cho chúng ta có thêm tầm nhìn và hiểu biết, giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Có một Vị Bà La Môn lúc đó đã đi theo Đức Phật, đã trở thành một vị Tỳ Kheo Sa Môn. Vị đó tới hỏi Đức Phật rằng: Thưa Phật, ở trên đời này cái gì gọi là thiện, cái gì lớn nhất. Đúng vậy các bạn, nhiều khi chúng ta không hiểu được thiện là gì, ác là gì. Vẫn biết hai chữ thiện, ác thường cứ lặp đi lặp lại, nhưng đôi khi chúng ta cũng không biết thiện là gì, ác là gì. Chúng ta cũng không biết cái gì là lớn nhất trong cuộc đời, có ý nghĩa lớn, để chúng ta thực hành.

Đứng trong phương diện Phật giáo, là người đệ tử tại gia chúng ta, hay Sa Môn, những vị xuất gia cần hiểu rõ thiện là gì, rất quan trọng. Khi vị Sa Môn đó hỏi Đức Phật thiện là gì, Ngài đã nói với vị Sa Môn rằng: thực hành tu đạo và giữ lẽ chân thật là thiện. Một câu định nghĩa rất đơn giản, chúng ta tu đạo trong lẽ và chân lý chân thật là thiện. Chân thật, chân lý chân thật nằm ở đâu, nằm ở chỗ mà mỗi người chúng ta phải thực hành tu đạo, rồi các bạn sẽ nói: Tu đạo là tu gì, chúng tôi là người tôn giáo này hay tôn giáo kia, thì như vậy thiện là gì. Qui về Đức Phật dạy: Thiện là tu theo bát chánh đạo, tu theo chánh tâm, làm theo chân lý chân thật, sự chân thật trong chánh đạo, trong bát chánh đạo Đức Phật dạy.

Một trong bát chánh đạo cao quý nhất, cần phải lập trình trong tư tưởng của chúng ta, đó gọi là chánh kiến, người có chánh tâm, người mà luôn luôn có tâm chân thật, thì luôn khởi lên những tư duy suy nghĩ chân thật, nhưng chân thật trong lẽ đạo mà Đức Phật dạy, gọi là đạo pháp của Như Lai, đó là bát chánh đạo, chánh kiến. Như vậy chánh kiến là gì? mà được gọi là thiện. Nó là tất cả những suy nghĩ của chúng ta, đặt trên nền tảng của giáo lý Chư Phật dạy, nghĩa là tránh xa mọi chuyện gây phiền não, tạo ác cho mọi chúng sanh trong đó có chúng ta. Chúng ta luôn luôn phải hướng tới sự suy nghĩ tốt đẹp cho chúng sanh, làm sao cho chúng sanh, trong đó có chúng ta không bị khổ, phiền não. Chân lý đó Đức Phật dạy thật là đơn giản, là suy nghĩ trong lẽ chân thật của pháp, mà Đức Phật gọi tu Đạo Phật, tu chánh kiến, hiện hữu trong từng sát na.

Chúng ta đang sống trong thế giới kỷ nguyên, có đen có trắng, có đúng có sai. Ở trong tầm giới hạn đúng sai đó, thì chánh kiến dựa trên nền tảng hiện hữu sinh hoạt hàng ngày. Ta phải làm sao có được những tư tưởng suy nghĩ, mà tư tưởng suy nghĩ đó luôn hướng thiện, hướng thượng, luôn hướng tới những lời nói, hành động, mang lại sự bình an hạnh phúc cho muôn người. Đó gọi là thiện. Thiện tâm ở tại lòng người, ở trong tâm, trong lòng của chúng ta. Mỗi khi chúng ta thấy điều gì tốt đẹp cho chúng ta, chúng ta cũng nên suy nghĩ tốt đẹp cho người. Đừng chỉ suy nghĩ tốt đẹp cho chúng ta mà không suy nghĩ cho người.

Các bạn thân mến. Tâm thiện ở đây Chư Phật nói, đó là điều lớn nhất trong cuộc đời. Điều thiện trong chánh kiến, trong tâm thiện, thực ra không có khó, bởi từ thuở nhỏ, chúng ta học được nơi Cha Mẹ, mà Cha Mẹ thường dạy rằng: Con ơi hãy làm việc tốt, đừng làm việc xấu, chỉ đơn giản có vậy thôi. Nếu chúng ta lột bỏ những từ ngữ của Phật giáo, trở về những từ ngữ nguyên thủy của Mẹ Cha dạy dỗ, đó cũng là chánh pháp, các con hãy suy nghĩ cho ngay thẳng, sự suy nghĩ cho ngay thẳng.

Hầu hết người Việt của chúng ta điều hiểu một cách thấm thía. Chúng ta không suy nghĩ vòng vèo đâm thọc, không suy nghĩ xiên xẹo về người khác, về ta. Chúng ta phải suy nghĩ cho ngay thẳng, mà Cha Mẹ chúng ta thường nói: Đi cho ngay về cho thẳng. Người đi ngay về thẳng là người có tâm thiện, người có tâm thiện, thì thiện ở đây Phật gọi là chữ, là điều lớn nhất trong cuộc đời của con người. Vì sao? Vì khi tâm của chúng ta bất thiện, không còn thiện nữa, tư tưởng ta không còn thiện nữa, không còn chánh kiến, tức là tư tưởng thiện, thì ta và người luôn luôn sẵn sàng làm tất cả mọi điều để tạo khổ, tạo ác, gây ra phiền não, chết chóc cho người khác. Chính vì đó, điều lớn nhất trong cuộc đời là gì, là tâm thiện mà Ông Bà Cha Mẹ đã dạy: Đi cho ngay về cho thẳng, ăn nói cho ngay thẳng, làm việc cho ngay thẳng.

Ôi, tiếng Việt thật đơn giản, nhưng thật cao siêu nhiệm mầu. Chữ ngay thẳng của tiếng Việt đó, được gọi là chánh kiến, chánh tư duy, chánh hành động, chánh mạng, chánh nghiệp.

Các bạn, chúng ta có chánh tinh tấn, chánh định, đi tới chánh niệm. Tám điều được gọi là bát chánh đạo, hay tám điều tuyệt hão, đúng, để giúp cho chúng ta có được thiện ở trong đời. Đó chính là cái lớn nhất. Đối với Phật thật sự là lớn. Bởi ai làm được tám điều bát chánh đạo này, tám điều thiện này, thì cửa Niết Bàn họ bước vô thật dễ dàng. Còn nếu chúng ta làm ngược lại, thì Niết Bàn sẽ đóng cửa, địa ngục sẽ mở, kéo chúng ta vào. Cho nên vị Sa Môn đó được Phật dạy cho rằng: Chuyện ở đời này, như Phật dạy, là làm sao chúng ta phải có được thiện ở trong lòng, đó là điều lớn nhất, quan trọng nhất trong đời người. Các bạn cứ liên tưởng, nếu trong xã hội này không có thiện, không có thiện tâm, không có lòng thiện tâm, tâm thiện, thì trời ơi xã hội sẽ đau khổ biết bao, chiến tranh sẽ liên miên, không có dừng lại được.

Lời Đức Thế Tôn dạy rất có lý, phù hợp với kiếp sống của con người, không xa tầm tay, dễ thực hiện, bởi ngay thuở nhỏ, chúng ta đã được Cha Mẹ dạy rồi, dạy ăn cho ngay nói cho thẳng, đi ngay về thẳng, làm thì tốt rồi mà, cứ theo lời Cha Mẹ dạy, nhất định là theo lời Phật đấy, đó là chuyện lớn nhất trong cuộc đời.

Các bạn thân mến. Đó là chuyện lớn nhất trong cuộc đời: Thiện. Mà để người có thiện, chúng ta phải luôn luôn tu tâm chân thật. Các bạn, tập nói chân thật: có nói có, không nói không, đừng nói thêm bớt. Bởi vì miệng là hiện thân của những tư tưởng thiện, của tâm thiên, cho nên các bạn hãy tu tâm thiện nhân của mình, bằng những ngôn ngữ hằng ngày, như Phật nói: đừng nói những lời thô ác, đâm thọc, đừng nói thêm bớt, có sao nói vậy, thì đó là chuyện lớn nhất của đời người mà chúng ta cần phải học.

Chư Phật cũng dạy rằng, ngoài chuyện đó, ý chí thực hành đạo cũng là chuyện thật là lớn. Sống phải ngay thẳng, có tâm bố thí, sống phải có tâm giúp đời, giúp người, giúp thân bằng, quyến thuộc, hành xử chúng ta phải tùy duyên, hài hòa với muôn người, biết khiêm tốn nhẹ nhàng, biết tri túc, biết ơn, sống với lòng luôn luôn tĩnh thức trong tâm biết tri ân, biết ơn các bậc sinh thành, Thầy tổ, chư Phật, biết ơn Tổ Quốc nơi chúng ta được sanh ra. Phật dạy điều này phù hợp vô cùng với mọi con người, với mọi tôn giáo.

Các bạn thân mến. Thiện là điều lớn nhất. Ý chí thực hành được sự tương ưng trong thiện đó, là chúng ta phải bằng hành động, không thể nói các bạn ơi. Tương ưng, tương ưng khi nói đến thiện, thì tương ưng cái gì là thiện: nghĩ thiện, nói thiện, làm thiện, sống ngay thẳng là thiện, nói ngay thẳng là thiện, sống biết tri ơn khiêm tốn là thiện, nói lời ái ngữ dễ thương là thiện, và sống tin cần tĩnh thức là thiện, học chân lý nhiệm mầu của Phật là thiện.

Là người có thiện phúc lớn, do đó chúng ta nhớ rằng tất cả những thiện đó bằng hành động, chúng ta không thể lặp lại như con két: cứ thiện, cứ thiện, mà không có sự tương ưng trong hành động, giữa suy nghĩ phải có hành động của ngôn ngữ tương ưng. Giữa suy nghĩ thiện phải có hành động suy nghĩ của thân, tương ưng với suy nghĩ thiện đó, mới mang lại lợi ích.

Chúng ta không thể nói Mẹ ơi con thương Mẹ, mà cả cuộc đời, khi Mẹ lớn tuổi, không chăm sóc cho Mẹ. Hoặc Cha ơi, con thương Cha, mà khi bậc sanh thành lớn tuổi, không thể tự lo cho mình, thì chúng ta bỏ rơi, điều đó không tương ưng, miệng nói thương, mà hành động không tương ưng. Tư tưởng suy nghĩ thương mà miệng không nói thương, cho nên người có tâm thiện đi từ tâm, song hành với ngôn ngữ và hành động tương ưng. Sự tương ưng như vậy trong tâm thiện là chuyện lớn nhất trong đới người, và ai làm được chuyện này, thì người đó luôn luôn chứng đắc sự an lạc ngay trong thế gian này.

Các bạn thân mến. Chúng ta hãy thực hành, không có khó. Lời Phật không có khó, chỉ cần các bạn có quyết tâm lớn, tinh tấn tu học, các bạn sẽ thành tựu được điều đó.

Chúc các bạn tinh tấn. Các bạn nhớ rằng sống chánh niệm giúp cho chúng ta tinh tấn, chuyên cần hơn, để sống với thiện. Thiện là lớn nhất trong đời người, thiện từ tâm, từ ngôn ngữ, từ hành động, tam thiện như vậy thì tam đồ khổ cũng phải tránh xa, mà cảnh giới Niết Bàn sẽ hiện tiền ngay trước mắt chúng ta.

Cám ơn các bạn đã lắng nghe.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Mu A Mu Sa

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.