Tổ Đình Chùa Xá Lợi MARYLAND: Chủ Nhật 8-22-2021

 Thầy Bảo Thành (301.792.1095)
 Sư Cô Bảo Cơ (240.551.1923)

Chùa Xá Lợi PENNSYLVANIA: Chủ Nhật 8-29-2021

 Sư Cô Lệ Hậu (216.456.7090)

Chùa Xá Lợi MINNESOTA: Chủ Nhật 9-5-2021

 Sư Cô Quảng Nguyện (612.999.8559)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.