Đi về đâu giữa cuộc đời tăm tối
Đẫm u mê lầm lạc của kiếp người 
Xin ánh lửa ngọn đèn thiêng dẫn lối
Dắt con về nhìn rõ Thức nguyên khôi

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.