Người đến người đi lẽ vô thường
Bỏ lại mình ta với cô đơn
Ta về tâm thức vui tự sự
Đồng hành với Phật giải sầu thương

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.