Phiền não len lỏi vào tâm 
Tung hoành quấy nhiễu xỉa xăm đủ đường
Phải nhìn cho thấu tận tường
Con ma ác nghiệp còn vương cõi lòng...

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.