Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

Bài 1090: Rước Phật Vào Nhà – Thất Bảo #1 – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Mu A Mu Sa

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.