Search

Bài 1028: Thấy Rõ Tiền Kiếp – Mu A Mu Sa

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống cho muôn loài chúng sanh.

Bảo Thành kính chào các bạn! Chúng ta hôm nay lại gặp nhau trên kênh YouTube Thất Bảo Huyền Môn để đồng tu Pháp môn Thiền Mật Thất Bảo. Nhắc lại cho tất cả các bạn thấy được sự quan trọng của Thất Bảo Huyền Môn là làm cho chúng ta, giúp đỡ cho chúng ta sống trong hơi thở Chánh Niệm đại Từ đại Bi Mu A Mu Sa. Đức Phật khi xưa còn tại thế trên 45 năm trời, Ngài luôn nhắc nhở mỗi một chúng sanh hãy cố an trú trong hơi thở Chánh Niệm của Từ Bi và Ngài truyền dạy Pháp môn Thiền để cho mọi chúng sanh an trú trong hơi thở Chánh Niệm Từ Bi. Để làm gì? Để làm chủ được bản thân của mình. Để làm gì? Để đánh thức trí tuệ của mình, để thoát khổ, mang lại niềm an vui tới cho mọi người. Khi chúng ta thực tập Pháp môn này, mỗi một các bạn phải nên tìm hiểu về ba ngôi Tam Bảo: Phật – Pháp – Tăng. Chúng ta nhận Đức Phật là Bậc Thầy của chúng ta, chúng ta nương nhờ vào Thầy của mình là Đức Phật, chúng ta quy y Pháp là chúng ta nương nhờ vào tất cả các Pháp mà Phật dạy cho chúng ta, để từ đó chúng ta tìm đến nguồn cội của sự an lạc. Chúng ta quy y Tăng là nương nhờ vào sự hòa hợp, với sự quy y, với đức tin tuyệt đối vào ba ngôi Tam Bảo, hiểu thấu rõ được Nhân Quả Đức Phật dạy và chúng ta hoan hỷ giữ Năm Giới mà Đức Thầy của chúng ta là Đức Bổn Sư truyền dạy, để bảo hộ cho Thân – Ngữ – Ý của chúng ta luôn tự tại, không tạo ra những nghiệp bất thiện và hoan hỷ hành Mười Điều Thiện để tạo ra phước báu hiện tiền trong kiếp này để chúng ta làm chủ được cuộc sống.

Khi chúng ta thực tập Thiền Mật Tông Thất Bảo, chúng ta nhớ rằng phải có hơi thở Chánh Niệm, đây được gọi là Thiền công. Hít vào chúng ta luôn luôn hít vào bằng mũi đưa xuống ngang qua phổi, xuống sâu dưới Đan Điền Khí Hải ở dưới, chúng ta phình bụng khi hít vào. Và khi chúng ta thở ra, chúng ta hóp bụng lại để cho hơi thở từ Đan Điền Khí Hải dẫn theo xương sống, đi lên Bách Hội là đỉnh đầu rồi xuống tới Ấn Đường, Nhân Trung thoát ra từ mũi. Trong khi thở như vậy, chúng ta trì mật chú Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa có nghĩa là nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh. Trong Pháp môn tu Thất Bảo Huyền Môn có cả ba thứ tư lương để chúng ta huân tu. Đó là Giới, Giới là giữ Năm Giới. Định, Định là tâm mình an trú trong hơi thở Chánh Niệm nên có được Chánh Định, giữ Năm Giới theo dõi hơi thở trong Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì chúng ta đã có Giới – Định, mà giữ Năm Giới theo dõi hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa phát nguyện tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo – Nhân Quả và nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi, thì năng lượng Từ Bi đó tưới tẩm vào cuộc đời, tưới tẩm vào Giới và Định của chúng ta, lúc đó Trí Huệ sẽ được khai mở, cho nên có cả Giới, Định, Huệ. Giới là Năm Giới, Định là Định là Định trong hơi thở Chánh Niệm, an trú trong Chánh Niệm của hơi thở mà chúng ta có được Chánh Định và chính vì Giới và Chánh Định đó có sự phối hợp miên mật trong từng sát na với sự nguyện lực Mu A Mu Sa là xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng Từ Bi tưới tẩm, do đó mỗi người sẽ có được Trí Huệ, Ánh Minh của Tuệ Giác chiếu soi vào trong lòng của chúng ta.

Bây giờ chúng ta hãy ngồi thẳng lưng lên. Nếu như các bạn đã thực tập Pháp môn này rồi chúng ta biết phải làm gì, riêng với những bạn mới vô ngày hôm nay, chúng ta nhớ cánh tay phải được đặt là cánh tay Trí Tuệ, bàn tay trái được đặt là bàn tay Từ Bi, chúng ta đặt bàn tay Trí Tuệ lên lòng bàn tay Từ Bi rồi chúng ta giữ lưng cho ngay thẳng. lưng cho ngay còn tàng ẩn một ý nghĩa là tâm của ta cũng phải ngay, khẩu của ta cũng phải ngay, thân của ta cũng phải ngay, Thân – Ngữ – Ý phải ngay thẳng, chữ “ngay” ở đây tức là Chánh, Chánh Tâm, đi cho thẳng đường thẳng lối, đó chữ “thẳng”, chữ “ngay”. Chúng ta trở về với Chánh Ý, Chánh Khẩu và Chánh Tâm, hạ nhẹ toàn thân, buông lỏng sẵn sàng, chúng vận dụng hơi thở Chánh Niệm hơi thở Mu A Mu Sa và nguyện xin Chư Phật ban rải năng lượng xuống thâm tâm của chúng ta để nước Cam Lồ Tịnh Thủy Phật điển diệu thế Từ Bi tưới tẩm đánh thức tất cả miền u mê của chúng ta, soi đường cho chúng ta nhìn rõ Nhân Quả để biết buông những điều cần buông, biết tăng trưởng những điều cần tăng trưởng, để cho cuộc đời thêm vui bớt khổ.

Các bạn chuẩn bị.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con thấy rõ được tiền kiếp.”

Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, các bạn hóp bụng, thở ra bằng miệng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Kính thưa các bạn! Bảo Thành và các bạn vừa thanh tịnh thân tâm của chúng ta và chúng ta đã giữ được hơi thở trong Chánh Niệm, phát nguyện Mu A Mu Sa với ý nghĩa nguyện xin mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi, nguồn Phật điển siêu thế Từ Bi tới mỗi người chúng ta và tất cả mọi chúng sanh.

Nước có sức sống bởi nó mang lại sự sống cho muôn loài, nước còn có khả năng tẩy rửa mọi chất dơ trong cuộc đời, làm tươi mát, làm mới lại tất cả, làm cho tăng trưởng sức sống. Phật điển siêu thế Từ Bi, năng lượng Từ Bi của Chư Phật là nước hằng sống, nước mang lại sự sống cho muôn loài, nước để tẩy rửa mọi phiền não và phiền uy, nước tẩy rửa tất cả những năng lượng bất thiện, tiêu cực. Và Phật điển siêu thế Từ Bi giúp chúng ta tái tạo lại tâm thanh tịnh hơn mỗi ngày và loại trừ tất cả những năng lượng tiêu cực đang tồn đọng trong Tâm thức của chúng ta.

Các bạn thân mến! Mỗi một người chúng ta có tánh tò mò, luôn luôn muốn tìm hiểu mình là ai nhưng chúng ta không tu tập hoặc chưa hội đủ nhân duyên được khai thị bởi giáo lý của Đức Phật để lĩnh hội được một phương pháp nhìn rõ được bản thể, hiểu thấu được mình. Do đó, trong quá khứ, chúng ta, mỗi một con người hay những người sống chung với chúng ta thông thường cứ lần mò, chỗ này chỗ kia để tìm tòi người có khả năng gọi là soi kiếp, soi tiền kiếp cho chúng ta, soi tức là nhìn lại tiền kiếp cho chúng ta. Và chúng ta nghe theo người đó nói rõ về tiền kiếp của mình, nào là trong quá khứ ta như vầy, ta như kia và họ nói thao thao bất tuyệt về kiếp quá khứ của chúng ta cho ta nghe, chúng ta tin theo. Có những lúc họ nói kiếp quá khứ của chúng ta tốt đẹp, huy hoàng, giàu có, đầy đủ phước báu, tâm hoan hỷ. Có những lúc họ lại nói kiếp quá khứ của chúng nhiều ác nghiệp, nghèo khổ, tạo ác, ta buồn. Cảm thọ vui buồn và hạnh phúc của chúng ta lệ thuộc vào những lời của những người được gọi là soi thấy tiền kiếp của chúng ta. Câu hỏi mà mỗi người ít có khi nào tự nói với bản thân, “Người đó có thể soi tiền kiếp để nói rõ cho chúng ta nhưng bản thân của họ lại không thấy rõ tiền kiếp của họ?” cũng có thể họ tự xác minh được rằng họ thấy được tiền kiếp của chính họ. Nhưng các bạn ơi! Họ thấy được tiền kiếp của ta, họ soi được tiền kiếp của họ, họ soi được tiền kiếp của tất cả mọi người, nhưng họ lại không soi được họ là ai ngay trong giây phút này, họ không biết được họ đang làm gì, họ là ai, họ không biết rõ được chính trong giây phút, thời khắc đang sống mà mỗi người, hay chính những người có thể có khả năng soi kiếp kia không hiểu, không rõ, không thấy được họ thì lấy gì hiện tại trong giây phút này để thấy được tiền kiếp, để soi kiếp cho mình và soi kiếp cho người khác? Có phải chăng khả năng đó nó có? hay là không? Nếu nói theo giáo lý của Đức Phật dạy, sự khai thị của Đức Phật thì tất cả những con người được gọi là có thể nhìn thấy tiền kiếp kia đều chỉ là hoang tưởng trong Tưởng thức, không có thực. Và nếu như những ai chưa sống được trong Chánh Niệm, chưa có hơi thở trong Chánh Niệm trong Mu A Mu Sa thì chưa thể nhìn được những sát na trước đây, huống hồ chi là nhìn thấy ngày hôm qua, năm trước, kiếp trước và vô lượng kiếp trước. Những điều họ soi và thấy đó chỉ là ảo tưởng, chỉ là ảo giác, vì chúng ta cần có những điều đó, muốn nghe những điều đó, tạo nên một năng lượng ảo giác tác động vào người có tâm cầu mong. Do đó, họ phát triển ảo giác và truyền cho chúng ta những điều gọi là tiền kiếp của ta hay của người, nhưng tất cả điều đó chỉ là ảo giác mà thôi.

Hôm nay đề mục nói “Thấy Rõ Tiền Kiếp” của ta qua các Pháp môn Thất Bảo với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, có lẽ các bạn cũng sẽ đồng hóa nó với cái nhìn ảo tưởng của những con người kia. Không phải! Nó thật chính xác! Nó chính xác là bởi vì chúng ta nuôi dưỡng Thần thức, Tâm Tánh và Tánh Biết của chúng ta ngay trong giây phút hiện tại với hơi thở Chánh Niệm. Chúng ta đang nuôi dưỡng Tâm của chúng ta, Ý của chúng ta, Thân của chúng ta, Khẩu của chúng ta trong luồng Phật điển đại Từ đại Bi, năng lượng siêu thế với hơi thở Chánh Niệm để chúng ta sống ngay trong giây phút này, sống tịch tĩnh ngay trong Chánh Niệm. Chánh Niệm là đây, Chánh Niệm là giây phút hiện tiền ta đang biết, ta đang quán chiếu, ta đang nhìn và soi rõ sát na thực tại này, trong hơi thở Chánh Niệm được nuôi dưỡng và tưới tắm bằng năng lượng Mu A Mu Sa.

Mu A Mu Sa là gì? Là nguyện xin Chư Phật mười phương ban rải năng lượng đại Từ đại Bi xuống cho thân tâm của chúng ta. Ngay trong hơi thở Chánh Niệm hít vào biết hít vào, thở ra biết thở, và nuôi dưỡng bằng năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật Mu A Mu Sa, ta được sống thực tế trong ngay bây giờ, ngay giây phút này, ngay sát na này, sát na này là sống trong hiện tại, sống trong Chánh Niệm. Chính vì nuôi dưỡng Tâm thức, Ý, Thân, Khẩu của chúng ta, sống được trong nước Từ Bi của Phật, sống được trong sát na hiện tiền mà trí tuệ bừng sáng như mặt trời chiếu tỏ để chúng ta có thể nhìn được hàng dặm xa xôi từ trí tuệ tịnh dưỡng, nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm Từ Bi, trí tuệ của chúng ta trong suốt như ngọc Mani để có thể ly trần, tẩy những cấu trược. Ngọc Mani có khả năng ly trần tẩy cấu, bất cứ nước gì dơ thả viên ngọc Ma Ni xuống thì nó lọc thanh tịnh, nước đó nó sạch sẽ ngay và khi chúng ta giữ được hơi thở Chánh Niệm và gắn kết với năng lượng Từ Bi của Phật thì trong lòng của chúng ta, ngọc Mani, Trí Tuệ Mani Bát Nhã bừng tỉnh như mặt trời trổi dậy sau đám mây mù che phủ, như mặt trăng đã bừng thức để màn đêm u tối, mây mù không còn cản trở, chúng ta sẽ thấy hết. Chính vì nuôi dưỡng hơi thở Chánh Niệm trong Mu A Mu Sa, với hơi thở Chánh Niệm, sát na sống tịch tĩnh với năng lượng Từ Bi đó mà chúng ta trưởng dưỡng được Tánh Biết. Tánh Biết là mặt trời Trí Tuệ, nếu ai không sống được trong Chánh Niệm, nếu ai không tịnh dưỡng, nuôi dưỡng sống ngay trong lúc này với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì tâm không có Tánh Biết. Nếu tâm họ không có Tánh Biết, họ đang sống trong lầm chấp, họ không sống trong Chánh Niệm. Nếu không sống trong Chánh Niệm tức là đang sống trong quá khứ, đang sống trôi nổi theo ảo tưởng, ảo giác, và những tiếng nói ra chỉ là những ngôn ngữ vọng lại từ quá khứ trong hang động Tâm thức, nó không có thực, nó không nói rõ được điều gì đã xảy ra. Bởi vì hiện ngay bây giờ không rõ, không biết, làm sao biết chuyện đã xảy ra? Chuyện ngay bây giờ, ngay trong lúc này, hiện tiền ngay đây, ta không biết ta, ta không sống trong Chánh Niệm, ta không tịch tĩnh ngay trong lúc này, bị lôi kéo vào quá khứ, trầm luân trong quá khứ, làm sao ta có thể làm chủ được Ý để nhìn rõ quá khứ? Có chăng cũng chỉ như người say, xoay mòng mòng trong mê, như người xoay quanh xoay quanh nhiều vòng đến khi đầu óc nó rối mù, nó chóng mặt, lăng cù xuống đất mê sảng, phát ra những lời nói tưởng chừng như đã thấy, nhưng đó chỉ là những âm thanh tuyệt vọng của quá khứ vang vọng vào vách Tâm thức của chúng ta, nhưng chúng ta không nhìn rõ, ôm ấp quá khứ, những âm vang của tiền kiếp vang vào trong Tâm thức tưởng nó là thật, thế là chúng ta chỉ lăng xả sống trong quá khứ mà quên mất giây phút hiện tại.

Các bạn thân mến! Trong giây phút này, hiện tại chúng như vầy tức là là quả, quả của nhân tiền kiếp trổ quả trong kiếp người mang thân người, phương tiện vi diệu, trổ quả là con người, là kiếp người có thân người vi diệu lại được nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm thì nó càng vi diệu hơn. Nhìn rõ vào quả, quả ngay trong giây phút tại tiền này, trong sát na này, trong giờ phút Chánh Niệm này, chúng ta quán chiếu thật rõ quả của kiếp này trong Chánh Niệm này, chúng ta thấy rõ được toàn bộ nhân của quá khứ. Chúng ta không nhìn vào quá khứ để thấy quá khứ, chúng ta nhìn vào hiện tại để thấy quá khứ, chúng ta không nhìn vào nhân quá khứ để thấy kiếp quá khứ, chúng ta nhìn vào quả hiện tại ngay bây giờ để thấy được nhân trong quá khứ.

Hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa tịnh dưỡng Thần thức và Tâm thức của chúng ta, nó giúp cho chúng ta đi trở vào trong A Lại Da Thức, cầm trên tay viên ngọc Mani, cầm trên tay Minh Tuệ của Như Lai qua Phật điển siêu thế Từ Bi, từng bước vào kho tàng A Lại Da Thức để nhìn thật rõ ngay trong giây phút Chánh Niệm với hơi thở Chánh Niệm này để thấy được quả trổ sinh làm người do nhân gì của quá khứ.

Do vậy, mỗi một các bạn cùng với Bảo Thành có nhân duyên, khi ta tin sâu vào ba ngôi Tam Bảo, tuyệt đối tin vào ba ngôi Tam Bảo, Luật Nhân Quả, hoan hỷ giữ Năm Giới Đức Phật dạy và thực hành Mười Pháp Thiện để tăng trưởng phước báu, hành Thiền Thất Bảo qua hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, nuôi dưỡng Ý – Thân – Khẩu của chúng ta ngay trong giây phút hiện tiền bằng năng lượng Từ Bi của Phật, năng lượng Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chúng ta sẽ nhìn rõ được quả của ngày hôm nay, ngay trong Chánh Niệm, ngay trong giây phút này. Từ quả trổ sinh kiếp người với những điều kiện ta có từ Tướng hảo, từ công ăn việc làm, từ vợ chồng, con cái, cha mẹ, môi trường sinh sống, quốc độ ta sinh ra, ngôn ngữ ta nói, những vui buồn đang tới ngay bây giờ, ngay trong lúc này đó là quả, quả này là nhân của tiền kiếp, là mang tới bây giờ do kiếp trước của chúng ta. Chúng ta không cần truy cứu kiếp trước bởi chúng ta không cần thiết và sẽ không bao giờ truy cứu được kiếp trước nếu không sống trong thực tại. Chúng ta không nên truy tìm những kiếp trước của chúng ta là gì mà chúng ta hãy sống cho ngay kiếp này ở trong giây phút này, giây phút hiện tại này, Chánh Niệm là đây, hạnh phúc là đây, Trí Tuệ là đây, ngay trong giây phút Chánh Niệm này. Tất cả quá khứ nó không thể tới bởi nó đã đi xa, tất cả tương lai cũng không vọng bởi nó chưa tới, ngay trong giây phút Chánh Niệm này, hạnh phúc là đây, Chánh Niệm là đây, thiên đàng, Niết Bàn là ngay trong lúc này, Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền là ngay trong giây phút Chánh Niệm. Quả của Chánh Niệm trong hiện tiền, chúng ta quán chiếu cho thật rõ chúng ta sẽ thấy rõ được tất cả nhân của vô lượng kiếp qua bằng quán chiếu giây phút Chánh Niệm hiện tại, chúng ta không cần phải lục vào quá khứ, lần mò vào quá khứ mà quên mất hơi thở Chánh Niệm, mà quên sống trong Chánh Niệm. Khi chúng ta quên sống trong Chánh Niệm, có nghĩa chúng ta đã chết, mà người đã chết làm sao có thể biết được quá khứ? Đức Phật dạy chúng ta phải sống trong hơi thở Chánh Niệm, tức là sống. Nếu chúng ta không sống trong hơi thở Chánh Niệm, tức là chết, chết thì hết biết, không biết, chết là đã chết không còn biết gì nữa, mà để sống thì phải luôn luôn an trú trong Chánh Pháp. Chánh Pháp là Chánh Kiến nương vào Mu A Mu Sa, năng lượng Từ Bi của Phật. Sống là phải an trú trong Chánh Niệm. Chánh Niệm là hơi thở vào ta biết vào, hơi thở ra ta biết ra, cộng hơi thở vào ta phát nguyện, phát Nguyện lực cùng mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi tới cho chúng ta, ta biết ta đang hít vào, ta phát nguyện ta hít vào phình bụng, phình bụng giúp cho thân được cường sức mạnh, lưu thông, lưu truyền Oxy, và giữ Tánh Biết ngay từ đầu, phát nguyện với mười phương ban rải năng lượng, rồi chúng ta hóp bụng thở ra, và chúng ta cùng với Tánh Biết đó, đồng nhịp nhàng Mu A Mu Sa để gắn kết với năng lượng Từ Bi của Chư Phật. Cả một chu kì như vậy chỉ trong một sát na ta đang sống hiện tại trong Chánh Niệm, ta đang an trú trong Chánh Niệm, đó là ta đang sống. Chỉ một giây phút đang sống trong Chánh Niệm, Trí Tuệ bừng sáng, ta sống thật trong Trí Tuệ viên mãn của hơi thở Chánh Niệm được nuôi dưỡng bằng Phật điển siêu thế Từ Bi Mu A Mu Sa. Còn nếu như các bạn không an trú trong hơi thở Chánh Niệm như vậy, các bạn chỉ là một thây ma biết di động, một thây ma biết nói. Thân di động, miệng biết nói nhưng đã chết bởi không sống và an trú được trong Chánh Pháp, bởi không sống và an trú được trong Chánh Niệm, bởi không sống và an trú được nuôi dưỡng bằng Phật điển siêu thế, năng lượng Từ Bi, Chúng ta chỉ tưới tẩm trầm mê, soi kiếm quá khứ như một thây ma đào xuống mồ sâu, lần mò trong cốt xương trắng để tìm ra dấu vết của ngày xưa. Xương kia nó phơi trắng nhiều ngày làm sao nó biết mình là ai? Hiện tại bây giờ ta sống trong Chánh Niệm ta nuôi dưỡng Thần thức, Tâm Ý, Khẩu của chúng ta trong năng lượng Từ Bi của Phật, tịch tĩnh trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa là chúng ta đang sống, đang sống trong Chánh Niệm này. Chỉ có an trú trong Chánh Niệm mới biết được quá khứ, chỉ có an trú trong Chánh Niệm mới có được nguồn hạnh phúc vô biên, chỉ có an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì Trí Tuệ của chúng ta mới bừng sáng để ta quán chiếu, ta cầm viên ngọc Mani Trí Tuệ bừng sáng trong an trú bởi hơi thở Chánh Niệm, bởi Chánh Pháp được nuôi dưỡng bằng năng lượng siêu thế đại Từ đại Bi, ta sẽ dần soi rọi tất cả những quá khứ mà ta đã từng đi qua, để từ đó nhận rõ được Nghiệp thức của thức, thiện hoặc bất thiện, chuyển hóa nó.

Các bạn thân mến! Chúng hãy ngồi lưng cho thẳng, đặt bàn tay Trí Tuệ vào lòng bàn tay Từ Bi để chúng ta cùng nhau trì 07 biến Mu A Mu Sa tiếp năng lượng đại Từ đại Bi của Phật vào trong thâm tâm của mình để chúng ta sống và an trú trong Chánh Pháp, sống và an trú trong Chánh Niệm.

“Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con an trú trong hơi thở Chánh Niệm, Chánh Pháp nhìn rõ được tiền kiếp.”

Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, các bạn hóp bụng, thở ra bằng miệng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Các bạn thân mến! Bảo Thành và các bạn vừa tiếp nguồn năng lượng đại Từ đại Bi vào trong thân tâm của chúng ta, chúng ta đang an trú trong hơi thở Chánh Niệm, đang an trú trong Chánh Pháp của Như Lai, mà tất cả gì gọi là quá khứ của giây phút vừa qua, chúng ta cũng không níu kéo tìm lại, bởi ngay trong sự nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm, an trú trong Mu A Mu Sa, Chánh Pháp đại Từ đại Bi của Như Lai, tất cả những giây phút quá khứ, những kiếp của quá khứ sẽ dần hiển lộ thật rõ trong giây phút Chánh Niệm để các bạn nhìn rõ được nó. Các bạn không cần phải lần mò tìm tòi quá khứ, các bạn không cần phải tìm kiếm bất cứ một con người nào, thuật Tướng số, phong thủy, tử vi, lên đồng lên cốt nhập xác để nói cho bạn biết về quá khứ của các bạn. Những người đó họ không sống trong Chánh Niệm, bởi khi họ lên đồng lên cốt, khi họ nhập Bà, nhập Ông, khi họ trở về với quá khứ để tìm, để bói, để coi, để soi là họ đã không sống được trong hơi thở Chánh Niệm, tức là tâm của họ đang trong Vô Minh bởi lầm chấp, bới mò trong đống quá khứ vụn vặt mà không thể thấy, không thể qua, làm sao họ có thể thấy được kiếp quá khứ của bạn? Họ còn chẳng thấy được kiếp quá khứ của họ, chẳng thấy được Tâm Tánh của họ ngay trong giây phút đó, sao có thể thấy quá khứ của bạn? Chúng ta nghe họ, mà đã quy y vào Phật, tin tưởng Phật là một vị Thầy, sao chúng ta không hành theo lời của Phật, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, an trú trong Chánh Pháp của Như Lai và nuôi dưỡng bằng Mu A Mu Sa để Trí Tuệ được hiển lộ, đuốc Minh Tuệ được chiếu sáng, ngọc Mani được nâng lên cao, soi đường chúng ta thấy tất cả những nhân của quá khứ đang trổ, và hiện thời ngay trong Chánh Niệm này, trổ quả đó là nhân của quá khứ, nhìn rõ vào hiện tại, nhìn rõ vào trong Chánh Niệm hiện tại bây giờ, sống với bây giờ với hơi thở Chánh Niệm ngay bây giờ, ngay đây, là đây, hạnh phúc sẽ tới, là đây, Trí Tuệ sẽ có, là đây, nhân của tiền kiếp sẽ hiển lộ.

Các bạn thân mến! Chúng ta phải hiểu được chân lý đó để nuôi dưỡng.

Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn có cả ba điều kiện Tín – Nguyện – Hạnh. Tín tức là tin tưởng, đức tin. Mình có thể nói như vầy, đức tin là ta lập đức để tin vào ba ngôi Tam Bảo và ta quy y với Phật – Pháp – Tăng khi đã tìm hiểu rõ, nhận Đức Phật, quy y là nhận Đức Phật làm Thầy và nương vào Bậc Thầy của mình để học. Học về Pháp. Quy y Pháp, học Pháp của Đức Thầy của mình dạy cho mình, và nương vào Hùng lực của Tăng, để ta sống trong sự hòa hợp, không bám víu vào một điều gì, chỉ biết hòa hợp mà thôi. Hòa hợp trong Chánh Niệm, đó là Tăng đoàn, là quy y với Tăng và thấu rõ được Nhân Quả. Nhân bất thiện trổ quả là họa, nhân thiện trổ quả là phước, ác – họa, thiện – phước. Chúng ta nhìn rõ như vậy. Nhân Quả của Thiện – Ác thì có hai loại họa và phước. Tin sâu vào Nhân Quả như vậy, tức là đức tin của ta đã tin rồi. Chúng ta Nguyện, chúng ta phát nguyện, nguyện là Mu A Mu Sa. Mu A Mu Sa là Nguyện lực, Tín – Nguyện, chúng ta phát nguyện vào mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi xuống cho chúng ta. Nguyện lực thâm sâu như vậy, Nguyện lực bất thối như vậy sẽ giúp cho chúng ta sống trong giây này và chỉ có giây phút này mà thôi, sống được trong Chánh Niệm. Hạnh là Mười Pháp Thiện, chúng ta thực hiện để lập đức, để trưởng dưỡng phước báu. Tín – Nguyện – Hạnh đầy đủ vuông tròn.

Ta còn có thể nói tới Giới – Định – Huệ cũng ở trong Pháp môn này bởi chúng ta giữ Năm Giới, tức là giữ Giới, Giới đức. Khi giữ Giới thì tạo ra đức gọi là Giới đức. Giới đức trong Năm Giới mà Đức Bổn Sư, Bậc Thầy dạy cho chúng ta phải giữ, ta giữ nó một cách chắc chắn để bảo hộ Thân – Ngữ – Ý, các căn của chúng ta được sạch, được sáng, không vẩn đục, ô nhiễm. Giới, Giới đó tăng trưởng thì tạo thành Định, Định lực, Giới – Định, ta Định được tâm bởi ta đã giữ Giới, người không giữ Giới không bao giờ định, người giữ Giới cộng thêm Giới hạnh, tức là hành Mười Thập Thiện, giữ Giới sẽ có Giới hạnh đàng hoàng, từ đó ta sẽ định được tâm, tâm ta không phóng, không chạy, không đeo đuổi, rong ruổi theo những chuyện không cần thiết mà chỉ an trú trong Chánh Niệm, đó là Giới – Định, khi Giới và Định đã có rồi, cộng thêm Nguyện lực Từ Bi ban rải của Chư Phật xuống tưới tẩm trong giây phút mà trưởng dưỡng với hơi thở Chánh Niệm, Trí Huệ của ta sẽ bừng tỉnh như ngọc Ma Ni trỗi dậy, như mặt trời bừng sáng, như mặt trăng thoát khỏi đám mây đen. Ta sẽ nhìn rõ được tất cả tiền kiếp của chúng ta, ta sẽ nhìn rõ được tất cả những nhân bất thiện và nhân thiện, từ đó chúng ta sàng lọc để trưởng dưỡng nhân thiện. Chúng ta chuyển hóa những nhân bất thiện để phối hợp với thiện và ác thành tâm tịnh tĩnh trong Chánh Niệm, mang Chánh Pháp trưởng dưỡng bằng sự an trú trong Chánh Niệm, mang hơi thở Mu A Mu Sa, năng lượng vi diệu siêu thế Từ Bi để rửa những bất thiện, làm cho nó trong sạch, trong sáng như ngọc Mani. Quá khứ ngay trong Chánh Niệm. Quá khứ không ở trong quá khứ mà quá khứ ngay trong Chánh Niệm. Tiền kiếp không ở trong quá khứ, tiền kiếp ở ngay trong hơi thở Chánh Niệm bởi chính hơi thở Chánh Niệm giúp cho chúng ta nhìn rõ được hiện tại, nhìn rõ được quả đang trổ trong lúc này và tất cả các quả đang trổ trong lúc này là nhân của tiền kiếp, nhân của quá khứ. Nhìn rõ quả sẽ thấy được nhân, mà khi quả an trú trong Chánh Niệm, an trú trong Chánh Pháp, nuôi dưỡng trong Phật điển, lực siêu thế Từ Bi thì quả của ta là quả Từ quả Bi, quả của ta là quả Giới, quả Định. Giới hương, Định hương, Huệ hương, trong giây phút giữ Chánh Niệm giữ Giới gọi là Giới hương, Định hương, Huệ hương. Ba loài hương này chúng ta mới xông lên cúng dường mười phương Chư Phật ngay trong sát na của Chánh Niệm nuôi dưỡng trong Chánh Pháp Mu A Mu Sa tràn đầy năng lượng siêu thế Từ Bi. Chúng ta không dâng hương bằng nhang làm bằng mạt cưa, chất độc ta ngửi vào còn chết, ta ngửi vào còn chóng mặt mà, ta đốt còn sục lên trong mũi sinh bệnh trong cơ thể, sinh đau khổ trong Tâm thức, rối loạn thần kinh, ta ngửi còn chưa được, Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền sao ngửi? Cho nên, hương tốt nhất là hương Giới, hương mà tốt nhất là hương Định, hương mà tốt nhất là hương Huệ. Cho nên, Giới hương, Định hương, Huệ hương, ba loài hương này nó có trong hơi thở Chánh Niệm, nó có ở trong hơi thở an trú trong Chánh Niệm, nó có ở trong hơi thở an trú trong Chánh Pháp. Giới hương, Định hương, Huệ hương có được ngay trong hơi thở Chánh Niệm an trú trong Chánh Pháp bằng hơi thở Mu A Mu Sa, bằng sự nuôi dưỡng do năng lượng Từ Bi mười phương Chư Phật tưới tẩm vào thân tâm của chúng ta.

Các bạn ngay bây giờ phải chấm dứt, không lần mò nghe theo ai nói về mình bởi những ai nói cho mình biết về mình, họ còn chưa biết họ là ai, những ai nói cho các bạn biết về quá khứ của bạn, họ còn chưa nhớ rõ quá khứ của họ, những ai nói cho các bạn về tiền kiếp của bạn, họ còn chưa biết được tiền kiếp của họ bởi họ không sống trong hơi thở Chánh Niệm. Tu và an trú trong hơi thở Chánh Niệm, tu và an trú trong Chánh Pháp, Nhân Quả của Như Lai, tu và an trú trong Phật điển siêu thế năng lượng Từ Bi hiện tiền rõ ràng. Họ chỉ trôi nổi theo những Tâm thức ảo vọng của quá khứ. Tất cả những gì họ nghe chỉ là vọng tưởng, những âm thanh của những cô hồn trong tiền kiếp vang vọng trong thềm Tâm thức của họ và họ lẩm bẩm như một người điên dại để nói lại những âm thanh vang ở trong núi, trong núi Tâm thức của họ mà thôi. Họ là ai, họ nói gì? Họ nói những âm thanh, những âm thanh còn vang, còn đọng ở trong cái lầm chấp lần mò theo quá khứ và họ bám víu vào những âm thanh đó như một điều gì đó hãnh diện để sống cho quá khứ, sống cho cái đã diệt, sống cho cái đã chết, sống cho cái đã hết. Khi chúng ta sống cho cái đã diệt tức là chúng ta đã tự diệt bản thân của mình, khi chúng ta sống cho cái đã chết tức là chúng ta đã chết, khi chúng ta đã sống trong cái không còn tức là ta đã không còn ta. Từ đó chúng ta hiểu thật là rõ để biết rằng chỉ có sống trong Chánh Niệm, chỉ có nuôi dưỡng năng lượng siêu thế Từ Bi trong Chánh Niệm và an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, an trú trong Chánh Pháp Mu A Mu Sa, chúng ta mới là con người thật sự đang sống trong Chánh Niệm.

Những ai an trú trong Chánh Pháp của Như Lai bằng hơi thở Chánh Niệm, những ai đang an trú trong hơi thở của Chánh Niệm Mu A Mu Sa, những ai đang nuôi dưỡng trong hơi thở Chánh Niệm, Chánh Pháp đó, Mu A Mu Sa, năng lượng Từ Bi của Phật thì ngọc Mani Trí Tuệ Bát Nhã sẽ bừng sáng như mặt trời, sẽ vượt thoát khỏi những áng mây đen để mặt trăng tỏ lộ như đêm rằm, để mỗi một người chúng ta nhìn rõ được kết quả của hiện kiếp ngay bây giờ, để chúng ta nói được hạnh phúc là đây, hạnh phúc không phải là giây phút lúc trước, hạnh phúc không phải là ngày hôm qua, hạnh phúc không phải là quá khứ, mà hạnh phúc là đây và chúng ta tự hào thấm nhuần được Trí Tuệ là đây, Trí Tuệ của nhà Phật là an trú trong Chánh Niệm là đây, đây là ngay bây giờ, Trí Tuệ của nhà Phật không lần mò đắm chìm trong giây phút quá khứ, trong ngày hôm qua đã qua đi, trong tháng, trong năm qua đã không còn hiện hữu, trong kiếp quá khứ đã diệt rồi.

Trí tuệ là đây, đây là Chánh Niệm để an trú trong Chánh Pháp của Như Lai, đây là Chánh Niệm giây phút hiện tiền để ta sống, sống trong sự bừng tỉnh, bừng tỉnh của Tâm thức, của Trí Tuệ, sống để tiếp nối, bước chân của Như Lai, đi vào tất cả mọi miền Vô Minh trong bước chân an lạc bằng năng lượng Từ Bi để rải ra, hỗ trợ cho chúng sanh thoát khổ. Chúng ta rải Tâm Từ đó, chúng ta sống với Nguyện – Hạnh như vậy, chúng ta sống trong ngây giây phút này Chánh Niệm an trú với Chánh Pháp, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, an trú trong nguồn tịnh dưỡng của Mu A Mu Sa Phật điển siêu thế, năng lượng Từ Bi của mười phương Chư Phật và hạnh phúc, Trí Tuệ là ngay trong giây phút Chánh Niệm này, và trong giây phút Chánh Niệm, chúng ta nhìn rõ quả hiện tiền, và trong quả của giây phút Chánh Niệm ta sẽ thấu rõ được vô lượng kiếp quá khứ. Tại vì từ vô lượng kiếp qua, từ những kiếp từ vô thủy vô chung, ta tạo thành nhân để có ta ngay trong giây phút này, do đó chúng ta chỉ nhìn vào nhân ngay trong giây phút này đang trổ quả, trong Chánh Niệm này, ta sẽ thấy rõ được vô lượng kiếp qua, ta sẽ thấy rõ được kiếp qua ta đã làm gì để quả hôm nay trổ hạnh phúc? Ta thấy rõ được kiếp qua, vô lượng kiếp qua, kiếp quá khứ ta đã làm gì để nó trổ cái quả hoặc là họa hoặc là phước, là an vui, là đau khổ, là tự tại? Chính vì nhìn rõ cái quả hiện tại, ta an trú trong hơi thở Chánh Niệm, Chánh Pháp của Như Lai, ta chuyển hóa chúng bằng năng lượng Mu A Mu Sa thì những nhân của quá khứ trổ quả trong hiện tại liền được chuyển hóa theo chiều hướng Thượng bởi nó nuôi dưỡng và được tưới tắm bằng năng lượng Mu A Mu Sa, Phật điển siêu thế Từ Bi, để những giây phút những sát na của quá khứ dù mới đi qua cũng không còn bám vào thân tâm của chúng ta như những hạt bụi dơ bẩn khi ta đi ở ngoài đường.

Nên nhớ, chỉ dạo một bước chân ở ngoài đường thì vô lượng những hạt bụi nhỏ li ti bẩn thỉu sẽ dính vào thân tâm của chúng ta, và cũng chỉ một bước chân dạo ra ngoài Tâm thức Chánh Niệm thì vô lượng những năng lượng bất thiện, tiêu cực sẽ tràn vào trong Tâm thức của chúng ta. Hãy trở về! Hãy trở vào bên trong, sống với hơi thở Chánh Niệm, an trú trong hơi thở Chánh Niệm, an trú trong Chánh Pháp của Như Lai, an trú trong nguồn tịch tĩnh nuôi dưỡng Thân, Tâm, Khẩu, Ý của chúng ta bằng Mu A Mu Sa, Nguyện lực để Chư Phật mười phương ban rải năng lượng Từ Bi tới cho chúng ta. Khi an trú được như vậy là ta đang sống trong hiện tại. Mặt trời Trí Tuệ sẽ bừng tỉnh, mặt trăng sẽ thoát khỏi đám mây mù, ngọc Mani sẽ tỏa sáng để ta đi vào ngay trong giây phút hiện tại, nhìn thấy quả của hiện tại mà ta tự thấy được vô lượng kiếp qua, tiền kiếp của chúng ta, thấy rõ được tiền kiếp trong quả hiện tại. Chúng ta không thấy rõ hiện kiếp, tiền kiếp trong quá khứ mà thấy rõ tiền kiếp trong quả của hiện tại bởi quả bây giờ, quả của Chánh Niệm, quả của giây phút này là nhân từ vô lượng kiếp đang ở tại đây, ngay đây và ở chỗ này. Nếu được như vậy thì các bạn đã nói: “Hạnh phúc là đây, Trí Tuệ là đây, ngọc Mani là đây và ta đang sống trong Chánh Niệm Mu A Mu Sa là đây, Từ Bi là đây, ngay đây, chỗ này, lúc này, Chánh Niệm này.

Chúc các bạn sống được trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, để ngay trong hơi thở Chánh Niệm nhìn rõ được quả, ngay trong Chánh Niệm này thấy rõ được tiền kiếp của chúng ta đã tạo tác. Nếu tiền kiếp trổ quả xấu là họa, biết là bất thiện nghiệp, chúng ta dùng năng lượng Từ Bi và Trí Tuệ do giữ Giới và Định lực do chúng phát nguyện tin sâu vào Tam Bảo, chuyển hóa bất thiện nghiệp thành phước báu tại tiền trổ quả tốt, trái tốt, hoa tốt, cây tốt mà dâng cho cuộc đời.

Các bạn, chúng ta đặt bàn tay Trí Tuệ lên bàn tay Từ Bi ngồi thẳng lưng, nhẹ nhàng thân xác hướng về ba ngôi Tam Bảo.

“Chúng con đồng nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con an trú trong hơi thở Chánh Niệm, Chánh Pháp và nhìn rõ được tiền kiếp.”

Các bạn hít vào bằng mũi, đưa xuống bụng phình ra, các bạn hóp bụng, thở ra bằng miệng. Trì mật chú:

Mu A Mu Sa. (07 biến)

Mô Phật!

Thiền Mật Thất Bảo Huyền Môn là Pháp môn có Tín – Nguyện – Hạnh. Tín tức là đức tin vào Phật – Pháp – Tăng, tin sâu vào Nhân Quả. Nguyện là nguyện Mu A Mu Sa, Nguyện lực mười phương Chư Phật ban rải năng lượng Từ Bi tới cho chúng ta. Hạnh là Mười Pháp Thiện, chúng ta lấy đó là Hạnh đức thực hành trong cuộc sống để tạo lực, tạo công đức trưởng dưỡng phước báu.

Các bạn! Chúng ta có Tín – Nguyện – Hạnh rồi, Pháp môn này còn có Giới – Định – Tuệ. Giới là chúng ta giữ Năm Giới, ngũ Giới. Định là Chánh Định trong hơi thở Chánh Niệm. Huệ là Trí Huệ do Nguyện lực Mu A Mu Sa sẽ bừng tỉnh trong Giới – Định – Tuệ. Chúng ta có đủ cả ba thứ là Giới hương, Định hương, Huệ hương để chúng ta xông lên mười phương cúng dường Chư Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền. Thiền Mật Tông Thất Bảo Huyền Môn, Mu A Mu Sa là an trú trong Chánh Niệm, an trú trong Chánh Pháp của Như Lai, an trú trong năng lượng Phật điển siêu thế Từ Bi và nuôi dưỡng Thân – Ngữ – Ý của chúng ta để sống trong hiện tại nhìn rõ quả của hiện tại. Chánh Niệm này, để thấy rõ được những nhân từ vô lượng kiếp. Nhân bất thiện dùng năng lượng Từ Bi Mu A Mu Sa chuyển hóa tẩy rửa để nó thành năng lượng tích cực và thiện, còn năng lượng thiện, kết quả thiện và quả phước thì cũng dùng Mu A Mu Sa tưới tẩm để nó trổ sinh nhiều hoa quả và tăng trưởng phước báu cho chúng ta.

Chúng ta đã tịnh dưỡng trong một tiếng đồng hồ tu, Thiền Mật Tông, Pháp hành Thất Bảo Huyền Môn tiếp năng lượng vào thân tâm của chúng ta để sống trong Chánh Niệm, an trú trong Chánh Niệm, an trú trong Chánh Pháp nuôi dưỡng bằng năng lượng Phật điển Từ Bi Mu A Mu Sa.

Cảm ơn các bạn chúng ta đã đồng tu! Giờ đây, các bạn có điều gì tham vấn muốn hỏi thêm, xin các bạn hãy hỏi để Bảo Thành có cơ hội diễn giải trả lời để các bạn thấu rõ hơn.

Vấn đáp

Câu 01. Khi tu tập Thất Bảo Mu A Mu Sa, bản thân con chỉ có chú tâm vào hơi thở, chú tâm vào Chánh Niệm và tiền kiếp nó tự hiển hiện hay nó do Nguyện lực của mình mà nó về? Vì mình cũng không nhất thiết phải cầu nguyện phải không Thầy?

Con có trồng cây bao giờ chưa? Có gieo một hoa hay một hạt giống nào chưa? Đã gieo hạt gì chưa?

– Dạ, hạt mướp.

Con có nhớ khi hạt mướp có cầm trên tay đặt vào lòng đất, rồi 3, 4, 5, 6, 7 ngày nó mọc lên thành cây mướp. Hạt mướp là kiếp quá khứ, kiếp quá khứ nó là hạt, kiếp hiện tiền nó là cây mướp.

Kiếp quá khứ là hạt mướp, kiếp hiện tiền là cây mướp, như vậy con nhìn ngay trong kiếp hiện tiền là cây mướp, con có thấy hạt mướp không?

– Dạ không.

Không là bởi vì con không biết. Thực ra hạt mướp nó nằm ở trong cây mướp. Tại vì không có hạt mướp sẽ chẳng có cây mướp. nhân của tiền kiếp nó tạo ra cây mướp của hiện tại. Ta không tìm nhân. Người quán chiếu sâu sắc trong hơi thở Chánh Niệm nhìn trong cây thấy hạt, nhìn hạt thấy cây, nhìn nhân thấy quả, nhìn quả thấy nhân, còn người không quán chiếu thì nhìn gì cũng không biết gì nên cứ lần mò hoài.

Có một câu chuyện, tức là có một lời dạy của Đức Phật dạy cho Đệ tử của Ngài, dạy như vậy, có một người nói với một người, anh hãy đi tìm lõi cây cho tôi và khi tìm được lõi cây đó, anh mang về đây cho tôi. Và người đó thấy cành cây tưởng là lõi cây, chặt cành cây mang về cho ông chủ, ông chủ thấy cành cây nói không phải lõi cây. Rồi có người khác lại đi tìm lõi cây cho ông chủ, đi ra thấy vỏ cây tưởng là lõi cây, cắt vỏ mang về, không phải là lõi cây. Rồi người thứ ba cũng đi tìm lõi cây cho ông chủ, ra cây, thấy cành không phải là lõi, vỏ không phải là lõi, bóc ở bên trong cái xơ mang về, ông chủ bảo không. Người thứ tư đi ra thấy cành không phải lõi, thấy vỏ không phải lõi, thấy xơ không phải lõi nên bóc sâu vào bên trong được lõi, chặt mang về, ông chủ nói đây chính là lõi cây.

Người ta nhìn qua cây mà thấy được lõi của nó, chúng ta nhìn qua quả này thấy được lõi tiền kiếp, thấy được hạt giống của tiền kiếp là hạt mướp nay thành cây mướp, ta không truy tìm hạt mướp, nhưng người với Trí Tuệ nhìn trong cây mướp sẽ thấy được hạt mướp. Với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, chẳng mong cầu về quá khứ hay hướng vọng về tương lai mà sống ngay trong Chánh Niệm nhìn vào quả mướp, nhìn vào trái mướp, nhìn vào thân người, nhìn vào giây phút Chánh Niệm này, nhìn ngay đó, ngưng tụ ngay trong Chánh Niệm đó, nuôi dưỡng trong Chánh Niệm bằng Chánh Pháp của Như Lai, tưới tẩm bằng Mu A Mu Sa Từ Bi nước đó, chúng ta thấy rõ được quả hiện tiền ngay trong kiếp này. Và trong quả đó, là người thông minh quán chiếu đã thấy rõ được lõi trong cây hiện tiền này mà không có lầm tưởng cành, vỏ, xơ.

Chúng ta tu như vậy chúng ta thấy được lõi của tiền kiếp qua đã tạo nên Bảo Nghy ngày hôm nay, trong giây phút này. Nếu con không sống được trong Chánh Niệm, con là người đã chết hoặc đang chết dần, còn con sống được trong Chánh Niệm là con đang phục sinh, đang Luân Hồi trở lại sống trong hơi thở Mu A Mu Sa.

Câu 02. Thầy luôn nhắc nhở chúng con phải luôn sống trong Chánh Niệm Mu A Mu Sa, khi gặp bất cứ vấn đề nào đó thì mình phải quay về hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để bình tĩnh lại và nhìn rõ vấn đề. Vậy nếu con quay về tự thân hít thở và trì Mu A Mu Sa mà không nghĩ cách để giải quyết vấn đề đó thì có tìm được cách để xử lý vấn đề không ạ?

Khi một sự việc xảy ra chúng ta lao đầu vào để giải quyết vấn đề mà không có sự Chánh Niệm thì giải quyết đó nó không thành công cao. Còn khi chúng ta quay trở về nương nhờ, chúng ta nương vào Hùng lực của Chánh, nương vào Phật – Pháp – Tăng, nương vào Trí Tuệ giữ Giới và nương vào giây phút Chánh Niệm đó, là chúng ta trở về, trở về với Trí Tuệ hiện tiền của mình để nhìn rõ vấn đề, sự việc đang xảy ra và từ trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, Trí Tuệ sẽ bừng sáng để nhìn rõ, nhìn rõ sự việc xảy ra theo chiều hướng tích cực hay tiêu cực để chúng ta thấy được cần phải sửa, thay đổi và tái tạo lại như thế nào. Cho nên, quay về với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa không phải là không giải quyết vấn đề mà chúng ta trở về thắp sáng ngọn đèn để nhìn rõ mà giải quyết vấn đề, còn không chúng ta bị chạy loanh quanh ở bên ngoài, trong đêm tối mà ta tưởng là sáng.

Có một câu chuyện, có một bà lão, bà đi ra ngoài đường vào chiều tối, ra ngoài đường bà cứ đi và nhìn xuống đất. Người ta hỏi: “Bà cụ ơi! Bà đi tìm gì đó?”, bà nói: “Tôi đi tìm cây kim”, người ta hùa lại giúp bà tìm cây kim ngoài trời đang lạng quạng tối. Họ tìm hoài không thấy, họ hỏi bà cụ: “Bà tìm cây kim vậy bà có nhớ cây kim bà đánh rớt ở đâu không?”, bà cụ nói: “Ôi! Tôi đánh rớt nó ở trong nhà”. Mọi người ồ lên, rớt ở trong nhà mà tìm ở bên ngoài. Bà cụ nói: “Bởi vì bên ngoài nó sáng, bên trong nó tối quá tôi không nhìn thấy”. Các bạn có nghe rõ câu chuyện? Chúng ta khi xảy ra một sự việc gì, chúng ta chạy ùa ra bên ngoài để giải quyết bởi tưởng rằng trời nó sáng, thấy bên ngoài sáng hơn. Nhưng Đức Phật dạy, con hãy trở về bởi vì tất cả những chuyện xảy ra đều từ trong tâm của chúng ta, do nghiệp của chúng ta, nên trở vào bên trong, dù nó có tối nhưng trở vào bên trong với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa thì nhà đen tối kia sẽ bừng sáng để nhìn rõ kim ta đã đánh rớt ở trong nhà. Rớt ở trong nhà mà đi tìm bên ngoài thì không tìm thấy. Trí Tuệ ở đâu? Giải quyết là bằng Trí Tuệ, Trí Tuệ nó ở đâu? Ở bên trong Chánh Niệm chứ không nằm ở bên ngoài tâm lăng nhăng, phóng dật chạy theo ở bên ngoài. Đừng như bà cụ rớt kim ở trong nhà mà đi tìm ở bên ngoài dù trời rất là sáng. Hãy trở vào trong nhà, trời tối, giữ hơi thở Chánh Niệm ngôi nhà sẽ sáng, nhìn rõ cái kim và chúng ta lượm lại cái kim đó, tức là sẽ nhìn rõ phương pháp tốt đẹp nhất để giải quyết vấn đề.

Câu 03. Nếu người nào nói rằng có người nhập vào và nói rằng kiếp trước là Tướng hay nhà tiên tri thì có phải là vọng không?

Khi nói nhập vào một ai đó thì người đó không còn làm chủ bản thân rồi, mà Đức Phật dạy phải sống trong hơi thở Chánh Niệm mới nhìn rõ được Vạn Pháp sanh khởi. Người kia nhập vào người nọ, tức là người được vong nhập  (gọi là vong nhập), Thần thức nhập, họ không sống trong Chánh Niệm, họ không còn trong Chánh Niệm thì những lời của họ chỉ là những âm vọng như người hét vào vách núi, sau khi đã hét, đã nói xong rồi thì âm thanh của vách núi vọng lại không rõ, phưởng phất âm thanh đó mà đoán mò. Cho nên, những người gọi là vong nhập để nói ta là tiên tri, ta là Thầy, là Phật, là Bồ Tát, nó không phải là sự thật, nó chỉ là sự vọng tưởng. Trong nhà Phật gọi là Tưởng thức, Tưởng thức của ta có luồng từ trường giao thoa với những từ trường bất thiện khác. Trong những luồng từ trường bất thiện khác cộng với năng lượng bất thiện của chúng ta, gọi là Ngưu Tầm Ngưu, từ trường nó tìm đến nhau, nó phù hợp, nó tương thông, nó giao thoa và những thông tin, dữ liệu trên luồng từ trường đó nó hiển hiện trong tâm của người không Chánh Niệm, rồi người sống không ở trong Chánh Niệm đó lần mò theo những dữ liệu đó để tự xưng, tự gán, điều đó sẽ đưa họ chìm vào Vô Minh nhiều hơn.

Là người con Phật, chúng ta sống trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, sống trong hiện tại, đừng để những quá khứ lần mò trong những từ trường ăn nhập với bất thiện nghiệp có sự tương ưng với chúng ta, để kéo chúng ta trượt theo quá khứ đó để quên mất sống trong Chánh Niệm. Như vậy, chúng ta đang hủy hoại cuộc sống của mình, đang hủy hoại phương tiện vi diệu là thân người. Vi diệu thân người là phương tiện vi diệu, Phật đã nói, ta không sử dụng nó mà ta lại đi sử dụng cái đã chết, cái đã mất, cái đã không còn tồn tại, cái đó đã làm cho chúng ta xa rời Chánh Niệm, đi vào Vô Minh. Đã là người tu Thất Bảo Huyền Môn, chúng ta không để những chuyện đó kéo đi nữa mà tự kéo mình trở về với hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa để sống trong Chánh Niệm, giây phút này là quan trọng nhất, Chánh Niệm là quan trọng nhất để khởi nên những điều thiện để tái tạo lại cuộc sống của mình, còn quá khứ sẽ không làm được gì nếu chúng ta đã chết trên những ngôn từ, thông tin của quá khứ.

Câu 04. Ba con có hiện tượng nghiện rượu bia làm anh, em con và mẹ con thấy buồn. Thưa Thầy, Thầy cho con biết làm cách nào để ba con sớm từ bỏ rượu ạ?

Tất cả trong cuộc sống, Giới thứ năm là không uống và sử dụng các chất say. Con người không làm chủ được tâm của mình nên bị trôi lăn vào những lực trong Giới thứ năm Phật đã dạy. Đó cũng là một phần của kiếp quá khứ tạo quả. Ngày hôm nay, chúng ta không truy tìm, không đổ lỗi cho cha, chúng ta nếu ở một cương vị khó khuyên bởi mẹ và các con khó nói với cha, chúng ta cố gắng tu giữ mình trong Chánh Niệm, trưởng dưỡng phước báu hồi hướng cho cha và cha sẽ được lan tỏa bởi hơi thở Chánh Niệm của mình bởi sự sống an nhiên tự tại trong Chánh Niệm làm tốt đẹp cuộc đời của mình. Điều đó sẽ dần dần đánh thức cha để cha có đầy đủ phước báu thêm chút xíu nữa, gặp đúng người có nhân duyên để nói một lời khai thị, cha sẽ ngừng ngay.

Hiện tại cha chưa đủ phước báu để diện kiến, để gặp một con người phù hợp với nhân duyên khai thị để từ bỏ uống rượu. Nhiệm vụ của mẹ và các con là gì? Cố gắng, dù cha có làm gì đi nữa, dù cha có nói ngả nói nghiêng thì lòng mẹ và các con phải vững như kiềng ba chân. Kiềng ba chân là tin sâu vào Phật – Pháp – Tăng, Tam Bảo, là Giới – Định – Huệ, Tín – Nguyện – Hạnh, là hơi thở Chánh Niệm để sống hạnh phúc trong giây phút tại tiền, tăng trưởng phước báu hồi hướng cho cha và mong cầu rằng sự hồi hướng này một ngày cha sẽ nghe được một vị nào đó nói một câu đúng vào thời điểm phù hợp nhân duyên, cha sẽ bình tĩnh mà bỏ.

Hồi hướng:

Xin mọi người chúng ta chắp tay quy hướng về ba ngôi Tam Bảo.

Chúng con nguyện mười phương Chư Phật ban rải năng lượng đại Từ đại Bi tới muôn loài chúng sanh để chúng con an trú trong hơi thở Chánh Niệm Mu A Mu Sa, an trú trong Chánh Pháp của Như Lai nhìn rõ được tiền kiếp.

Chúng con cũng đồng hồi hướng công đức này tới tất cả những nguyên thủ các quốc gia để họ có trí tuệ lập ra những chính sách tốt đẹp mang lại sự hòa bình cho thế giới và mang lại sự chiến thắng trong cơn ôn dịch này.

Chúng con cũng nguyện cho tất cả những nhà khoa học ngành y, ngành dược, các bác sĩ, y tá, nhân viên y tế trên toàn thế thới tăng trưởng trí tuệ và lòng Từ Bi tìm được ra thuốc vắc xin và với lòng Từ Bi vô biên đó, hỗ trợ cho tất cả anh, chị, em chúng con, những người quen của chúng con, tất cả mọi con người đang lâm vào cảnh bệnh trong đợt ôn dịch này để họ được mau khỏi và thế giới trở lại trong sự an bình.

Nguyện xin Chư Phật mười phương chứng minh.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Mu A Mu Sa.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn