Search

The Visited Of Ven. Around . Hồi Ký Chùa Xá Lợi-2009 Quý Thầy thăm chùa

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

There is sometime in our live, we have not thing but actually have everything. That how our temple was in the early beginning. It was so much blessed by all the Masters that came to chant, teach, practice, and visit.

Có những lúc trong cuộc đời, khi ta không có gì nhưng có tất cả. Đó là chuyện đã xảy ra nơi chùa Xá Lợi trong thời kỳ đầu. Chùa đã được sự ưu ái quan tâm của các Hòa Thượng Đại Đức Tăng Ni; Quý Ngài đã chú nguyện và ban phép lành mối khi quang lâm.

They came from California, Lao, Thai Land, Silanca, Tibet, and around the world.

Quý Ngài đến từ CaLi, Lào, Thái Lan, Tích Lan, Tây Tạng, Campuchia và khắp nơi trên thế giới.

So peaceful, they walked and enjoyed with the nature of the land. We all love it.

Thật bình an, quý Ngài kinh hành và vui vẻ chia sẻ ân đức công hạnh tu hành để ban phép lành cho chùa. Mọi người thật hoan hỷ.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn