Put A Fence Around The Quarry-Hồi Ký Chùa Xá Lợi-Làm Hàng Rào 2011

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh.̉

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Some members donated fences and our manpower had move forward to put them up. It was not easy. A very hard work was a head and we all ready.

Có phật tử cúng dường hàng rào nên mọi người lại tiếp tục bắt tay vào dựng hàng rào lên. Công việc này không dễ dàng nhưng mọi người đã hoan hỷ sẵn sàng.

After many months, the fence was well done. We were so happy because everything that had done in our temple always performed by our volunteers.

Trải qua nhiều tháng trời, hàng rào cũng được dựng lên xung quanh hồ nước. Mọi người thật hạnh phúc vì tất cả mọi sự thành tựu trong chùa đều do những bàn tay tình nguyện của phật tử tác thành.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Table of Contents

On Key

Related Posts

4014. Bản Ngã-Cái Tôi

Trần Công Minh đánh máy Mô Phật! Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng

4011. Bình An Nơi Đâu?

Thu Hằng đánh máy Mô Phật, Bảo Thành kính chào quý Thầy, quý Sư Cô, các bạn đồng tu. Mời các bạn quy ngưỡng về