Gắn kết nguồn ân Tha Lực Phật điển 

 

First Full Moon of 2009- Hồi Ký Chùa Xá Lợi-Rằm Tháng Giêng 2009

Xin hãy lấy tay chạm vào hình, sẽ hiển thị nguyên bài và hình ảnh

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

The temple did not have heater at the time but on the new full moon of 2009, we all got together and chanted to welcome the start of the new cycle of the moon.

Thời gian đó, chùa chưa có máy sưởi, trong ngoài đều rất lạnh nhưng quý thầy và phật tử đã hoan hỷ cùng về chùa lễ phật vào ngày rằm đầu năm.

Many members came to celebrate the new moon of the year and  after that all enjoyed good food in the cold winter but very happy.

Phật tử hành hương về chùa lễ Phật vào ngày rằm đầu năm và sau đó cùng chia sẻ những món ăn thuần tuý Việt Nam.

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.