Search

Buddha Birthday 2008- Hồi Ký Chùa Xá Lợi- Phật Đản 2008

Buddha Birthday 2008

Hồi Ký Chùa Xá Lợi

Phật Đản 2008- An Vị Xá Lợi Phật

In May 2008, Buddha Birthday, we celebrated Buddha Birthday and did the ceremony to purify the altar to put Buddha Relics in for the public to view. There were 108 Relics stupas. This was the first time hundreds of people come to the temple and it was a blessed to have that many people in the early humble temple.

Vào rằm tháng Tư năm 2008, mùa phật đản, Thầy Bảo Thành làm lễ an vị 108 tháp xá lợi trong chánh điện, để từ đây mọi phật tử và thân hữu có cơ hội chiêm bái. Đây là  lần đầu hàng trăm phật tử đã đến tham dự. Thật là một phép lành cho chùa trong những ngày đầu trông còn rất thô sơ.

108 Relics stupas were display permanent in the meditation hall. The energy from the Relics were activated and generated so strong that all people who attended feel very deep in touch  with the universal compassion and connected with the peace of mother earth.

108 tháp xá lợi đã được an vị vĩnh viễn trong chánh điện. Những năng lượng vi diệu từ pháp thân Như Lai toả ra khắp cùng muôn cõi. Đặc biệt những người dự lễ hôm đó đều tiếp nhận được sự hoan hỷ của mười phương và an bình trong lòng thế gian.

 

We all viewed the Relics with great respect and received the blessing directly from our master.

Mọi phật tử đều giữ thân tướng trang nghiêm thứ tự xếp hàng chiêm bái Xá Lợi và thọ lễ quán ̣đảnh Xá́ Lợi từ quý Thầy.

 

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn