Search

Beginning clean outside 2004 – Hồi Ký Chùa Xá Lợi-Dọn Dẹp Bên Ngoài

Beginning clean outside 2004

Mr. Michael taught Ven. Bao Thanh how to use and drive the backhoe and then with Master Jack, they cleaned up the trash, broken barn, old cars, tires 

Ông Michael cha của Thầy Jack đã dạy cho Thầy Bảo  Thành cách vận hành xe ủi và đã cùng nhau liên tục ủi rác và xúc các xe cũ và bánh xe phế thải.

The Kung-fu students and their families also came to clean up.

Các võ sinh và gia đình của họ cũng cùng tham gia vào cắt cây dọn rác và làm đường.

All very excited and enjoyed cleaning. Some cleaned up trash, some removed trees but all put their mind and heart together and worked tireless.

Tất cả mọi người đều phấn khởi và vui vẻ làm việc. Người dọn rác, người kéo cây ai ai cũng một lòng chung sức không sợ mệt mỏi.

Young people and ladies mended the garden and planted flowers in the front of the temple.

Một số khác trồng hoa và tạo cảnh trước cửa chùa.

Lunch time, children brought food to share with the elderly and sangha to eat together. It was wonderful when all came to work at the temple with their kindness and happiness.

Giờ chưa, các em mang đồ ăn ra cùng với cha mẹ và quý thầy cùng ăn. Thật là hạnh phúc và tuyệt vời khi mọi người đều có tấm lòng cao cả và hoan hỷ.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

On Key

Related Posts

4158. Tha Thứ Để Hạnh Phúc Hơn

https://youtube.com/live/0UNAAVbDWdY Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các

4157. Chấp Nhận Thực Tế

Bảo Linh đánh máy Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Chúng con nguyện xin Mười Phương Chư Phật ban rải năng lượng

4155. Nghiệp và Định Nghiệp

Bảo Tịnh Diệu đánh máy, Bảo Tâm Hạnh biên tập              Mô Phật, Bảo Thành xin kính chào Quý Thầy, Quý Sư Cô và các bạn