Từ tiền kiếp bao nghiệt oan chồng chất
Thoảng du về ám ảnh giấc canh khuya
Gieo sợ hãi ưu phiền nơi tưởng thức
Nguyện từ ân Phật dẫn dắt vào bờ

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.