Từ Thiện Giúp Đỡ Gieo Duyên Với Người Dân Tộc Êđê Và Hmong Ở vùng Đắklắc, Đắknông.

aa

qq

20160421_153645 20160421_153732 20160421_153803 20160421_153828 20160421_153848 20160421_154516 20160421_154531 20160421_154619 20160421_154727 20160421_154959 20160421_155025 20160421_155055 20160421_155218 20160421_155318 20160421_155631

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.